Om centret – Københavns Universitet

Om centret

Center for Tidlig Indsats og Familieforskning har hjemme på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Center for Tidlig Indsats og Familieforskning integrerer grund- og anvendelsesorienteret forskning indenfor 0-6 årige børns psykiske sundhed, forældreressourcer, tidlig opsporing, forebyggende interventioner. Desuden tilbyder centeret undervisning, efteruddannelse og supervision af fagprofessionelle, der arbejder med 0-6 årige børn og deres familier, og som oplever vanskeligheder i førskolealderen.

Centrets vision og mission

Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF) arbejder for at styrke den sociale – og sundhedsfaglige indsats til fremme af forældreressourcer og 0-6 årige spæd- og småbørns psykiske sundhed.

Center for Tidlig Indsats og Familieforskning er etableret for at:

  • blive et nationalt forsknings- og videncenter – på internationalt niveau
  • styrke og bidrage til en koordinering af udvikling, implementering og evaluering af konkrete tidlige indsatser på spæd- og småbørnsområdet
  • bidrage til national kompetence- og videns opbygning vedr. spæd- småbørns psykiske sundhed og forældreressourcer

Centerets 7 fokusområder

Forskningen i Center for Tidlig indsats og Familieforskning er organiseret i syv fokusområder, der er målrettet de 0-6 årige børn og deres familier:

1. National kompetenceopbygning

a) Forskningsbaseret undervisning af de kommende psykologer, og sikring af deres kvalifikationer i forhold til tidlig indsats og spæd- og småbørns psykiske sundhed.

b) Efteruddannelseskurser i systematiske og evidensbaserede metoder målrettet alle de fagprofessionelle, der arbejder med gravide og 0-6 -årige børn: Sundhedsplejersker, jordemødre, psykologer, læger, pædagoger, socialrådgivere m fl.

2. Graviditet – universelle og indikerede indsatser

Overgangen til forældreskabet er en afgørende udviklingsfase. En tidlig opsporing og forebyggende indsats skal starte allerede under graviditeten og indsatsen retter sig mod alle gravide/ kommende forældre, samt udsatte og sårbare gravide/ kommende forældre

3. Familiestart – universelle indsatser

20-25 % af alle nybagte forældre oplever stor usikkerhed ift til forældrerollen, hvilket kan forstyrre den tidlige forældre-barn relation og glæden ved forældreskabet. Nybagte forældre kan støttes ved en forebyggende indsats leveret i hjemmet af sundhedsplejersken.

4. Tidlig opsporing af udsatte spæd- og småbørn

15-20 % af alle spædbørn og deres familier er udsatte. Disse børn og deres familier skal opspores tidligere ved brug af videnskabelige solide og systematiske metoder, fx ADBB

5. Indikerede indsatser

De børn og familier, der vurderes til at være udsatte, skal tilbydes evidensbaserede interventions programmer, fx Circle of Security- Parenting..

6. Trivsel, leg og læring

Det lille barn lærer både om verden og sig selv gennem leg og udforskning. Barnets oplevelse af tryghed i sine omsorgsrelationer hænger tæt sammen med barnets leg. Vi ved i dag for lidt om, hvordan de voksne (forældre, pædagoger mv) bedst stimulerer og understøtter barnets leg og læring.

7. Fædres rolle

Fædrene er oversete i forskningen. Vi behøver mere viden om fædrenes rolle, om hvad kvantiteten og kvaliteten af fædres involvering i den fysiske og følelsesmæssige omsorg af det lille barn betyder for barnets udvikling.

Finansiering

Centeret finansieres af eksterne fondsmidler, institutmidler og via indtægter fra forskernes undervisning af frontlinjepersonale.

Samarbejspartnere

Vi ønsker at samarbejde med internationale excellence centre og med alle aktører i Danmark , der arbejder direkte eller indirekte med 0-5 årige børn og deres familier: De fagprofessionelle, uddannelsesinstitutioner, kommuner, regioner, styrelser, ministerier, interesseorganisationer m.fl.