Undervisning efterår 2018 – Københavns Universitet

Undervisning på tilvalgsuddannelsen i Psykologi efteråret 2018


Undervisningen starter, hvor intet andet er angivet i uge 36 - mandag den 3. september 2018. Der er efterårsferie i uge 42

BachelordelenTil toppen

Socialpsykologi teori og metode

 

Formål og indhold                                                                          BA-tilvalg 15 ECTS

Socialpsykologien udforsker individets sociale funktionsmåde i sin helhed. Fagområdet dækker en psykologisk tilgang, der tager udgangspunkt i individet, og som ser på dets sociale deltagelse i og påvirkning fra sociale relationer og samfund, og en samfundsorienteret tilgang, der undersøger individualiseringsprocesser og sociale relationer set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Der introduceres til en lang række for fagområdet centrale emner, bl.a. psykologiske og individuelle funktionsmåders sociale formning; sociale og samfundsmæssige strukturers indflydelse på individer, grupper og institutioners funktionsmåder; betydningen af attituder, holdninger og normer for social handling; individualisering og identitetsudvikling; social integration og social deltagelse i sociale institutioner; grupper og sociale relationer som bindeled mellem det enkelte individ og samfundet. Formål er at introducere til grundlæggende, såvel nyere som klassiske, teorier og empirisk forskning inden for socialpsykologien, disses historiske og aktuelle indlejring samt bidrag til forståelse af fagområdets temaer. Desuden introduceres til forskellige metodiske traditioner samt mulighederne og begrænsningerne ved brugen af disse.

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning:  Mandag 10-12 og Tirsdag 8-10 Lokale CSS 35.01.44 v/Torben Bechmann m.fl.

Seminarhold:

BA-tilvalg

Fredag

13-16

Lokale

CSS 2-2-24

/

Rasmus Lund Nielsen

Øvelseshold: 

BA-tilvalg

Mandag

8-10

Lokale

CSS 2-2-24

/

Elias Gilling Borgmann 

Forelæsninger og seminarholdsundervisning 14 uger begge med start uge 36    
og Øvelseshold 14 uger med start uge 37  

Psykologiformidling      Aflyst efterår 2018                                              
5 ECTS

I Psykologiformidling tager vi udgangspunkt i praksisrettede teorier og gør dem levende. Du forventes derfor at møde med et mindset tunet ind på aktivitet, da vi kører skarpt på med praksislæring og –refleksioner. 

Der er mødepligt første gang grundet planlægning af undervisningsgangene, hvor alle studerende bliver tildelt et oplæg. Og vi kører introduktion til, hvordan vi kommer til at arbejde fremover. 

Du opnår konkrete værktøjer til at blive en dygtigere mundtlig formidler. 

NB! Der er mødepligt første gang grundet planlægning af semestrets fremlæggelser

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

 


KandidatdelenTil toppen

 Kognitionspsykologi Teori og metode

 

Formål og indhold                                                                                 20 ECTS

Kognitionspsykologien beskæftiger sig med menneskets grundlæggende mentale og erkendelsesmæssige processer og forskellige videnskabelige metoder til at studere disse. Der introduceres til en bred vifte af kognitive fænomener: sansning og perception, opmærksomhed, adfærds- og kognitiv indlæring, hukommelse, sprog, tænkning og problemløsning, kognitiv styring samt emotionelle processer og social kognition. Formål er at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for kognitionspsykologien, som den aftegner sig internationalt i forskningen. Der lægges derfor særlig vægt på eksperimentelle kognitionspsykologiske og neurovidenskabeligt baserede forskningsmetoder samt kvantitativ statistisk analyse af forsøgsresultater fra disse. Den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse metoder.

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Mandag 8-10 og Tirsdag 13-15, Lokale CSS 35-01-44 /Signe Vangkilde m.fl.

TKA

Onsdag

15-17

Lokale

CSS 2-2-42

/

Steven Blurton

TKA

Mandag

10-12

Lokale

CSS 4-0-02

/

Lotte Berthelsen

Instruktorhold:

TKA

Mandag

13-16

Lokale

CSS 7-0-08

/

Bernadette Grollenberg 

Forelæsning 14 uger, med start uge 36. Holdundervisning på seniorhold 14 uger, artikelhold 12 uger, og instruktorhold 10 uger, alle med start uge 36.


Pædagogisk psykologi- Educational Psychology

 

Formål og indhold                                                                               10 ECTS

Den pædagogiske psykologi udforsker de psykiske aspekter ved pædagogiske processer og praksisformer. Faget handler om undervisning og læring hos børn og voksne i forskellige sammenhænge, og hvordan psykologen på forskellige måder og ud fra forskellige betingelser kan intervenere f.eks. overfor indlæringsvanskeligheder, problemadfærd og andre pædagogisk relaterede udfordringer. 

Formålet er at introducere til grundlæggende teorier, metoder og forskellige forskningstraditioner indenfor pædagogisk psykologi. Der introduceres til fagets forskellige praksisformer, felter og traditioner, som de udformer sig både i Danmark og internationalt. Konkrete interventionsproblematikker og metoder, udrednings- og interventionsformer som de udspiller sig i forskellige konkrete praksissammenhænge, f.eks. en skole, vil blive analyseret

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning :  Torsdag 10-12 Lokale CSS 35-01-44 /Jesper Dammeyer m.fl.

TKA

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 2-0-24

/

Mathias Ibenforth

Forelæsning 13 uger, med start uge 36. Holdundervisning 13 uger, med start uge 37

 

Klinisk psykologi

 
Formål og indhold                                                                             15 ECTS

Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling, udredning, intervention samt evaluering af intervention over for psykiske lidelser. Sundheds - og kulturpsykologiske problemstillinger belyses og sættes i forhold til forskellige sygdoms- og sundhedsbegreber. 

Formålet med fagelementet er at introducere forskellige psykologiske teorier og modeller vedrørende psykiske lidelser, spændende fra normale livskriser til alvorlig psykopatologi og belyse disse ud fra aktuel forskning. 

Klinisk udredning af psykopatologiske tilstande gennem brug af kliniske screeningsredskaber, interview og test vil blive behandlet, ligesom interventionsmetoder til forebyggelse og behandling af psykisk lidelse inden for den kliniske psykologis arbejdsfelter vil være en del af fagelementet. Den kliniske psykologs konkrete arbejde med kulturelle og sundhedspsykologiske problemstillinger og forhold til tilgrænsende fagområder som f.eks. det psykiatriske og sociale område vil også være en del af forløbet.

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Mandag 13-15 og Onsdag 10-12 CSS 35.01.44 v/Stig Poulsen m.fl.

 

TKA

Onsdag

8-10

Lokale

CSS 1-1-12

/

Laura Holst

Forelæsning 14 uger, med start uge 36. Holdundervisning 13 uger, med start uge 37

 

Valgfag Elective course

Formål og indhold                                                                      15 ECTS

Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien.

Følgende fagelementer kan tages som valgfag (i alt 15 ECTS):

Fra kandidatuddannelsen 2015-studieordning:

Arbejds- og organisationspsykologi   Work and organizational psychology

Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem individ, arbejde og organisering i forhold til de krav og muligheder, der eksisterer, når man som individ eller gruppe skal mestre organisationens opgaver. Det gælder både i forhold til udredning, intervention og evaluering. 

Formålet med undervisningen er at give en videregående indføring i teori og praksisformer, der kan medvirke til at skabe viden dels om arbejdsforhold og ledelse, dels om gruppe - og organisationsformer, der fremmer såvel den individuelle som den organisatoriske kompetenceudvikling, performance og trivsel. 

Forelæsningsrækkens centrale temaer er forhold som vedrører den enkelte medarbejder som fx forandring både i arbejdsopgaver og i organisationen, psykosocialt arbejdsmiljø, organisationskultur, fleksibelt arbejde, ledelse, teamstruktur, trivsel, stress, konflikter og mobning. Andre centrale emner, der vil indgå i undervisningen, er etiske problemstillinger i relation til forskellige forståelsesmåder og interventionsformer i den konkrete praksis samt forhold vedrørende arbejdet med intervention og evaluering. 

Forelæsningsrækken vil introducere teori, begreber, metoder og empirisk forskning, som vil blive anvendt i relation  til arbejde med casemateriale, således at sammenhængen mellem praksis og teori vægtes..

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsninger - Videregående   anvendt teori og metode: Torsdag 8-10 CSS 2-1-12 v/Annie Høgh m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 36

Klinisk psykologi Clinical Psychology

Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling og forebyggelse af psykiske vanskeligheder og lidelser samt udredning, intervention og evaluering af intervention over for psykiske vanskeligheder og lidelser hos børn, unge, voksne og familier.

Formålet med undervisningen i klinisk psykologi er - på basis af undervisningen på bacheloruddannelsen - at fremme en viden om, kritisk forståelse af samt evne til at anvende teorier, empiri, metoder og praksisformer fra det klinisk psykologiske fagområde, der sætter den studerende i stand til at indgå kompetent og reflekterende i kliniske praksissammenhænge samt bidrage til den fortsatte udvikling af fagområdet. 

I modulet præsenteres principper for udredning og intervention overfor psykiske vanskeligheder og lidelser baseret på forskning og teoridannelser på området, herunder teori og forskning om udvikling af psykiske lidelser samt psykosociale aspekter ved fysiske lidelser. Der lægges særlig vægt på interventionsmetoder, herunder rådgivning og psykoterapi, med henblik på at udvikle den studerendes erfaringer og kompetencer i forhold til at planlægge og under den fornødne faglige supervision anvende psykologiske interventioner ud fra en løbende refleksion over empirisk viden, teoretiske perspektiver og forløbet af den konkrete sag, herunder klientens perspektiv på denne. I denne forbindelse behandles også metoder til evaluering af interventioner. I modulet vil samspillet mellem teori og praksis blive betonet, blandt andet gennem anvendelse af den konkrete viden om principper for udredning og intervention, som formidles gennem undervisningen, i en videnskabeligt funderet analyse af case materiale.

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsninger - Videregående anvendt teori og metode: Fredag 13-15 Lokale CSS 35-01-44 v/Susanne Lunn m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 36

Neuropsykologi Neuropsychology  

Forelæsningsrækken giver en grundig introduktion til neuropsykologien: læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Forelæsningsrækken introducerer neuropsykologiske hovedområder, herunder forståelse af strukturel og funktionel hjerneanatomi, hjernesygdomme og -skader, neuropsykiatriske tilstande, samt de kognitive og emotionelle forstyrrelser der kan ses som følge af hjerneaffektion.

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsninger - Videregående   anvendt teori og metode: Tirsdag 13-15 Lokale CSS 2-1-12 v/ Randi Starrfelt m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 36   

Social udviklings- og integrationspsykologi   Community Psychology  

Social udviklings- og integrationspsykologi (SUI) beskæftiger sig  med forholdet mellem individers  udvikling og deres sociale og kulturelle betingelser samt med udredning, intervention og evaluering i forhold til problemer for og/eller med individer og grupper i denne sammenhæng. 

Formålet med undervisningen i Social udviklings- og integrationspsykologi er hos den studerende  at fremme en videregående viden om, kritisk forståelse af samt evne til at anvende teorier, empiri, metoder og praksisformer fra det SUI-psykologiske fagområde, der muliggør den studerendes efterfølgende bidrag til befordring af individers og gruppers udvikling og integration samt formuleringen, løsningen og forebyggelse af problemer.

I modulet arbejdes med temaer som: 

  • Betydningen af kulturelle      forskelle for social integration og psykologisk og social udvikling.
  • Socialiserings- og      uddannelsesforhold og disses betydning for børn og unges udvikling.
  • Voksnes og ældre      menneskers livsforhold og –forløb; kriser, overgange og udviklingsmuligheder.
  • Institutionelle forhold      som familie, dag- og døgninstitutioner samt uddannelse og deres betydning      for inklusions- og eksklusionsprocesser.
  • Psykologiske, pædagogiske      og sociale interventionsperspektiver i forbindelse med socialt integrative      udfordringer  og      integrationsprocesser.
  • Faglige og professionelle      analyse-,  klassifikations- og      dokumentationssystemer, deres fremstilling, håndtering og betydning for      udredning og intervention.
  • Evalueringsstrategier og      -principper for kvalitetsudvikling af sociale, kulturelle og personlige      processer, metoder og procedurer.
  • Psykologens funktion i      institutionelle, sociale og kulturelle processer herunder etiske      forholdemåder, som forskellige forståelses- og interventionsformer fordrer      i den konkrete praksis. 

Modulet vil præsentere videregående teori, begreber, metoder og empirisk forskning, herunder lægge central vægt på videnskabeligt funderet og praksisrettet analyse af problemstillinger illustreret ved casemateriale, således at praksis analyseres i et teoretisk perspektiv.

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsninger - Videregående anvendt teori og metode: Torsdag 13-15 Lokale CSS 2-1-12 v/ Kyoko Murakami, Pernille Hviid, Torben Bechmann  m.fl.

Oversigtsforelæsning 14 uger, med start uge 36