Undervisningsplan, Kandidatuddannelsen i Psykologi forår 2017 – Københavns Universitet

Undervisningsplan, Kandidatuddannelsen i Psykologi,
forår 2017Undervisningen starter, hvor intet andet er angivet, i uge 6 
fra og med mandag den 6. februar 2017
Der er ikke undervisning på helligdage (inkl. 1. maj og grundlovsdag) samt mandag – onsdag før påske.
 
Praktik starter for alle studerende i uge 6

KANDIDATUDDANNELSEN

2015-studieordningen

Modul 100 - Arbejds- og organisationspsykologiTil toppen
 Work and organizational psychology

Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem individ, arbejde og organisering i forhold til de krav og muligheder, der eksisterer, når man som individ eller gruppe skal mestre organisationens opgaver. Det gælder både i forhold til udredning, intervention og evaluering. 

Formålet med undervisningen er at give en videregående indføring i teori og praksisformer, der kan medvirke til at skabe viden dels om arbejdsforhold og ledelse, dels om gruppe - og organisationsformer, der fremmer såvel den individuelle som den organisatoriske kompetenceudvikling, performance og trivsel. 

Forelæsningsrækkens centrale temaer er forhold som vedrører den enkelte medarbejder som fx forandring både i arbejdsopgaver og i organisationen, psykosocialt arbejdsmiljø, fleksibelt arbejde, ledelse, teamstruktur, trivsel, stress og konflikter. Andre centrale emner, der vil indgå i undervisningen, er etiske problemstillinger i relation til forskellige forståelsesmåder og interventionsformer i den konkrete praksis samt forhold vedrørende arbejdet med intervention og evaluering. 

Forelæsningsrækken vil introducere videregående teori, begreber, metoder og empirisk forskning, som vil blive anvendt i relation  til arbejde med casemateriale, således at sammenhængen mellem praksis og teori vægtes. 

Der forventes en aktiv deltagelse i undervisningen. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsninger - Videregående   anvendt teori og metode: Torsdag 13-15 CSS 22.0.19 v/Annie Høgh m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december
 

Seminarhold 1: Ann-Louise Holten – Organisationsforandringer og ledelse
AFLYST
 

Seminarhold 2: Paul M. Conway - The psychosocial work environment, stress and organizational behaviours: issues in assessment and management. 

Which are the factors of the psychosocial work environment that lead to stress, low work engagement and negative organizational behaviours? And which are the factors that lead to positive outcomes instead? How to assess the psychosocial work environment in work organizations, and how to evaluate the effectiveness of interventions?

These are common questions that occupational psychologists face when dealing with issues related to the psychosocial work environment and the impact it has on employees. The aim of this seminar is to introduce students to theories, methods and procedures that can be used to assess and manage the psychosocial work environment.   

Key topics addressed in the course will be: 

 • theoretical approaches to the understanding of different types of job demands and job resources, and their differential impact on health, work-related well-being and organizational behaviour;
 • measurement methods in the field of the psychosocial work environment;
 • the content and process elements of occupational health intervention.

Through the analysis of specific problems and cases, the students will deal with the challenges of translating theory into practice, especially when it comes to adapting one’s approach to suit the specific situation examined.   

At the end of the course, a student should have learned the basics for: 

 • identifying the most influential theories and methodological approaches in the field of the psychosocial work environment and its impact on health, work-related well-being and organizational behaviour;
 • developing tools for assessing the psychosocial work environment;
 • setting up proposals for occupational health intervention plans in work organizations.


Dates for teaching
March 27
April 3, 24
May 8, 15, 22 and 29. 
Structure - Classes will be held in English

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Hold 1:

Aflyst

/

Ann-Louise Holten

Hold 2:

Mandag Uge 13-22

8-12

Lokale

CSS 2-1-49

/

Paul M. Conway

Seminarhold 7 uger – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15 november til 1. decemberModul 200 - Klinisk psykologiTil toppen
Clinical Psychology

 

Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling og forebyggelse af psykiske vanskeligheder og lidelser samt udredning, intervention og evaluering af intervention over for psykiske vanskeligheder og lidelser hos børn, unge, voksne og familier.

Formålet med undervisningen i klinisk psykologi er - på basis af undervisningen på bacheloruddannelsen - at fremme en viden om, kritisk forståelse af samt evne til at anvende teorier, empiri, metoder og praksisformer fra det klinisk psykologiske fagområde, der sætter den studerende i stand til at indgå kompetent og reflekterende i kliniske praksissammenhænge samt bidrage til den fortsatte udvikling af fagområdet. 

I modulet præsenteres principper for udredning og intervention overfor psykiske vanskeligheder og lidelser baseret på forskning og teoridannelser på området, herunder teori og forskning om udvikling af psykiske lidelser samt psykosociale aspekter ved fysiske lidelser. Der lægges særlig vægt på interventionsmetoder, herunder rådgivning og psykoterapi, med henblik på at udvikle den studerendes erfaringer og kompetencer i forhold til at planlægge og under den fornødne faglige supervision anvende psykologiske interventioner ud fra en løbende refleksion over empirisk viden, teoretiske perspektiver og forløbet af den konkrete sag, herunder klientens perspektiv på denne. I denne forbindelse behandles også metoder til evaluering af interventioner. I modulet vil samspillet mellem teori og praksis blive betonet, blandt andet gennem anvendelse af den konkrete viden om principper for udredning og intervention, som formidles gennem undervisningen, i en videnskabeligt funderet analyse af case materiale. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsninger - Videregående   anvendt teori og metode: Tirsdag 8-10 Lokale
  CSS 35-01-44 v/Stig Poulsen m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15 november til 1. december   
 

Seminarhold 1 v/ Barbara Hoff Esbjørn, Marie Louise Reinholdt-Dunne - Klinisk børnepsykologi: integration af teori og praksis 
AFLYST

Seminarhold 2 v/ Stig Poulsen & Susanne Lunn - Tilpasning af psykoterapi til klienten – en praksisrettet tilgang baseret på forskning

Psykoterapiforskningen har dokumenteret effekten af et større antal terapeutiske retninger for et stort antal psykiske lidelser. Men samtidig tyder forskningen på, at der generelt set kun er ubetydelige forskelle i effekt mellem veletablerede terapeutiske retninger. Der er derfor grund til at tro, at en stor del af terapiens effekt må tilskrives: a) faktorer, der er fælles for alle terapeutiske retninger, og b) et godt match mellem terapeut, behandlingsform, problemstilling og klient. 

På denne baggrund vil seminarholdet behandle følgende spørgsmål:

 • Hvilke særlige karakteristika ved terapeuten bidrager til terapeutisk effekt?
 • Hvordan kan terapien tilpasses til den enkelte klients problemstilling, personlighed og præferencer,
 • Hvordan monitoreres terapien med henblik på en løbende tilpasning til klientens behov? 

Ved seminarholdets afslutning kan den studerende på baggrund af klinisk psykologisk teori og empiri lave en nuanceret vurdering af en klinisk case og begrunde valget af behandlingsmetode ud fra den enkelte klients særlige karakteristika og problemstilling(er).

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Seminarhold

Hold 1:

Aflyst

/

Barbara Hoff   Esbjørn &

Marie Louise Reinholdt-Dunne

Hold 2:

Onsdag

10-13

Lokale

CSS 4-1-36

/

Stig Poulsen & Susanne Lunn

Seminarhold 10 eller 11 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december                            

Modul 300 - NeuropsykologiTil toppen
Neuropsychology

 

Forelæsningsrækken giver en grundig introduktion til neuropsykologien: læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Forelæsningsrækken introducerer neuropsykologiske hovedområder, herunder forståelse af strukturel og funktionel hjerneanatomi, hjernesygdomme og -skader, neuropsykiatriske tilstande, samt de kognitive og emotionelle forstyrrelser der kan ses som følge af hjerneaffektion. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsninger - Videregående   anvendt teori og metode: Tirsdag 13-15 Lokale CSS 35-01-44 v/ Randi   Starrfelt m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december    

Seminarhold 1 Neuropsykiatri og neuropsykologi for kliniske psykologer - v/Tine Wøbbe
Faget fokuserer på centrale neuropsykiatriske lidelser hos både voksne og børn. Faget giver en grundlæggende indsigt i lidelsernes neurale grundlag og de kognitive forstyrrelser, som er knyttet til dem. 

Følgende temaer vil blive belyst i undervisningen:

 • Specifikke neuropsykiatriske lidelser (for eksempel angst, depression, skizofreni, OCD, Tourette syndrom, ADHD, psykopati)
 • Hvad adskiller neuropsykologi og neuropsykiatri?
 • Hvordan kan beskrivelsen af kognitive forstyrrelser bidrage til forstå neuropsykiatriske lidelser?
 • Diagnosticering og behandling af neuropsykiatriske lidelser.
 • Fra diagnosekategorier til en dimensional forståelse af neuropsykiatriske lidelser.

Der er mødepligt (min. 75%). Der stilles krav til forberedelse til hver undervisningsgang, bl.a. læsning af den i undervisningsplanen specificerede litteratur. Holdet inddeles i løbet af semesteret i mindre grupper, der skal beskæftige sig med forskellige cases og problemstillinger. Der arbejdes med disse både i undervisningen og mellem undervisningsgangene. De forskellige problemstillinger skal analyseres og diskuteres ved hjælp af obligatorisk og selvvalgt litteratur, og præsenteres på holdet. Nærmere krav til form og indhold i opgaver og præsentationer specificeres i undervisningsforløbet. Der skal ved kuusets afslutning afleveres en portefølje de rindeholder de bidrag til tekst og præsentationer, den studerende har bidraget med. Porteføljen skal også indeholde en liste over selvvalgt litteratur (godkendes løbende).
Datoer for undervisning: 20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 24/4, 8/5 og 15/5.

Seminarhold 2 Børneneuropsykologi v/ Ann-Marie Low
Fokus er neuropsykologiske konsekvenser af neurologiske lidelser og udviklings-/indlæringsforstyrrelser der ses hos børn og unge. Desuden vægtes samspillet mellem hjernens udvikling, omgivelser og barnets adfærd.

Følgende temaer vil blive belyst i undervisningen:

 • Hvad adskiller børneneuropsykologi fra voksenneuropsykologi?
 • Livslang udvikling, hjernens plasticitet og sårbarhed, herunder hjerneforandringer efter svær deprivation.
 • Eksekutive færdigheder. Udvikling, afgræsning og det neurologiske grundlag.
 • Beskrivelse af specifikke diagnosegrupper og deres neuropsykologiske følgevirkninger: Erhvervet hjerneskade, ADHD, autisme, neurologiske lidelser m. fl.
 • Interventionsmåder når et barn/ung har kognitive dysfunktioner, herunder kognitiv rehabilitering og træning af sociale færdigheder samt inddragelse af familien.
 • Den børneneuropsykologiske undersøgelse.

Der er mødepligt (min. 75%). Der stilles krav til forberedelse til hver undervisningsgang, bl.a. læsning af den i undervisningsplanen specificerede litteratur. Holdet inddeles i løbet af semesteret i mindre grupper, der skal beskæftige sig med forskellige cases og problemstillinger. Der arbejdes med disse både i undervisningen og mellem undervisningsgangene. De forskellige problemstillinger skal analyseres og diskuteres ved hjælp af obligatorisk og selvvalgt litteratur, og præsenteres på holdet. Nærmere krav til form og indhold i opgaver og præsentationer specificeres i undervisningsforløbet. Der skal ved kuusets afslutning afleveres en portefølje de rindeholder de bidrag til tekst og præsentationer, den studerende har bidraget med. Porteføljen skal også indeholde en liste over selvvalgt litteratur (godkendes løbende).
Datoer for undervisning: 7. februar, 14. februar, 28. februar, 7. marts, 21. marts, 28. marts, 4. april, 25. april, 9. maj, 16. maj evt. 23. maj

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Seminarhold

Hold 1

Mandag

10-13

Lokale

CSS 2-0-12

/

Tine Wøbbe

Hold 2

Tirsdag

10-13

Lokale

CSS 2-0-12

/

Ann-Marie Low

Seminarhold 10 uger, med start uge 6 eller 8 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november  til 1. december  

 

 Modul 400 - Social udviklings- og integrationspsykologiTil toppen
 Community Psychology

 

Social udviklings- og integrationspsykologi (SUI) beskæftiger sig med forholdet mellem individers udvikling og deres sociale og kulturelle betingelser samt med udredning, intervention og evaluering i forhold til problemer for og/eller med individer og grupper i denne sammenhæng. 

Formålet med undervisningen i Social udviklings- og integrationspsykologi er hos den studerende at fremme en videregående viden om, kritisk forståelse af samt evne til at anvende teorier, empiri, metoder og praksisformer fra det SUI-psykologiske fagområde, der muliggør den studerendes efterfølgende bidrag til befordring af individers og gruppers udvikling og integration samt formuleringen, løsningen og forebyggelse af problemer.

I modulet arbejdes med temaer som: 

 • Betydningen af kulturelle forskelle for social integration og psykologisk og social udvikling.
 • Socialiserings- og uddannelsesforhold og disses betydning for børn og unges udvikling.
 • Voksnes og ældre menneskers livsforhold og –forløb; kriser, overgange og udviklingsmuligheder.
 • Institutionelle forhold som familie, dag- og døgninstitutioner samt uddannelse og deres betydning for inklusions- og eksklusionsprocesser.
 • Psykologiske, pædagogiske og sociale interventionsperspektiver i forbindelse med socialt integrative udfordringer og integrationsprocesser.
 • Faglige og professionelle analyse-, klassifikations- og dokumentationssystemer, deres fremstilling, håndtering og betydning for udredning og intervention.
 • Evalueringsstrategier og -principper for kvalitetsudvikling af sociale, kulturelle og personlige processer, metoder og procedurer.
 • Psykologens funktion i institutionelle, sociale og kulturelle processer herunder etiske forholdemåder, som forskellige forståelses- og interventionsformer fordrer i den konkrete praksis. 

Modulet vil præsentere videregående teori, begreber, metoder og empirisk forskning, herunder lægge central vægt på videnskabeligt funderet og praksisrettet analyse af problemstillinger illustreret ved casemateriale, således at praksis analyseres i et teoretisk perspektiv. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsninger - Videregående   anvendt teori og metode: Onsdag 13-15 Lokale CSS 35-01-44 v/ Pernille Hviid m.fl.

Oversigtsforelæsning 14 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november  til 1. december                 
 

Seminarhold 1 v/ David Brian Borup - Udvikling af tilværelseskompetencer i sociale sammenhænge 

Social- og udviklingspsykologiske analyser af personer, de fællesskaber samt sociale strukturer, de er indlejret i, er en central psykologisk kompetence, som de studerende skal tilegne sig. 

Kurset indeholder at kunne analysere og vurdere de psykosociale faktorer, herunder mulige interventioner, der påvirker eller kan tænkes at påvirke personer i deres specifikke sociokulturelle sammenhænge. Gennem casemateriale, blandt andet med børn, unge og voksne fra marginaliserede positioner, er der vægt på temaer som behandlings- og klassifikationssystemer, identitet og livsforløbsudvikling, governmentality, personlighed og individuelle forskelle. 

Det teoretiske udgangspunkt for seminarholdet er kulturhistorisk psykologi, herunder den tysk-skandinaviske Kritisk Psykologi. Som en start bliver begreberne greb om tilværelsen og daglig livsførelse centrale. Endvidere bliver der inddraget erfaringer fra forskellige udviklings- og behandlingspraksisser – bl.a. ungdomsrådgivninger, socialpsykiatrien og bo- og opholdssteder. Andre perspektiver bliver ligeledes introduceret i løbet af seminaret. De studerende bliver opfordret til at gå på opdagelse i temaer og problematikker, samt teoretiske perspektiver og synsvinkler fra andre dele af psykologien. 

Seminaret baseres på en aktiv deltagelse, herunder oplæg, opgaver og gruppearbejde. 

Med dette hold vil vi have et fokus på, hvordan psykologen med social- og udviklingspsykologi arbejder på i forskellige praksissammenhænge; og med måder hvorpå psykologen kan stille sig og håndtere de opgaver og udfordringer, som dette psykologarbejde byder på. Dvs. (1) kunne identificere, begrunde og udvikle en SUI-problemstilling, der involverer relevante udrednings- og/eller interventionsmetoder (og teoretiske begreber) i forhold til et givet SUI case, oplæg, fænomen etc. (2) Med udgangspunkt i litteraturen og den selvvalgte litteratur skal de studerende kunne udvælge relevant SUI teori, empiri samt metoder af relevans for en problemstilling, samt kunne forholde sig kritisk og nuanceret hertil. (3) De studerende skal kunne udarbejde en sammenhængende analyse af en SUI problemstilling. De studerende skal (4) endvidere kunne diskutere implikationerne af de anvendte teorier bl.a. med fokus på intrapsykiske, interpsykiske, positionelle (gruppemæssige) og samfundsmæssige forhold og øvrige kontekstbetingede forhold, der kan påvirke analysen af problemstillingen. Endvidere skal de studerende (5) kunne reflektere og over psykologfaglige og etiske spørgsmål, der ikke kun knytter sig til problemstillingen og de mulige interventioner, men ligeledes det særlige SUI felt, der knytter sig til at udrede, intervenere og evaluere i andre menneskers livssammenhænge.
 

Seminarhold 2 v/ Sofie Pedersen & Gitte Alling - Konsultative praksisformer i institutionelle kontekster 

Psykologer er ofte ansat i sammenhænge, hvor de primært arbejder sammen med andre fag-professionelle omkring løsning af diverse problematikker. Dette gælder i særdeleshed ansættelser i PPR-regi, men også i andre institutionelle sammenhænge (fx socialpsykiatri). Psykologer betragtes her som væsentlige aktører hvis opgave det er at skabe værdi for dem som organisationen bestræber sig på at servicere. Et arbejde der kalder på strategier og styringsmodeller, hvis omdrejningspunkt ligger uden for organisationen selv.

Nogle af de ydelser der bliver efterspurgt i PPR trækker i retning af bidrag, metoder og praksisnær rådgivning hvis kvalitet vurderes ud fra eksterne parametre. Denne udvikling gør det relevant, at PPR faciliterer processer, der inddrager samarbejdspartnere som medudviklere, medproducenter og medskabere af indsatser, med det formål at kvalificere det pædagogiske arbejde med børn og unge mellem 0 og 18 år under overskriften inklusion.

Det er derfor nødvendigt, at PPR kan løse opgaver, der kan favne indsatser, som koordinerer udvikling og samarbejde på individ, gruppe og organisationsniveau. En måde at skabe empowerment og myndiggørelse af det professionelle system på, i folkeskolen og i daginstitutioner, kan for PPR være at styre disse netværk frem mod løsninger og at iscenesætte hver enkelt aktørs indsats.

Til disse opgaver følger en del udfordringer og benspænd, f.eks. kan PPR-psykologen opleve, at aktørerne i netværket (som er gensidigt er afhængige af hinanden) er usikre på og uenige om, hvorvidt der overhovedet er et problem og hvad dette så er. De fagprofessionelle aktører, forældre og barn kan være uenige om problemets tilsynekomst. De kan have forskellige ideer om årsager og derved også om løsninger. Og de er usikre på deres viden om problemet, som kan gå på tværs af flere videnskaber som psykologi, pædagogik og læring.

Opgaven fordrer et netværksperspektiv, hvor psykologen kan mediere og stimulere til interaktion, med blikket rettet mod processen i netværket af involverede aktører, deres ageren og relative magtpositioner. 

På dette hold vil vi med særlig fokus på PPR-psykologens rolle, dog ikke begrænset hertil, undersøge og arbejde med måder hvorpå psykologen kan stille sig og håndtere de opgaver og udfordringer som det konsultative arbejde i institutionelle sammenhænge byder på.

Det kursusspecifikke læringsudbytte knytter sig til målbeskrivelsen for faget, og det forventes således, at den studerende kan tilegne sig og demonstrere (ved holdets afslutning) en evne til at udpege og udvikle en problemforståelse, der tager afsæt i kursets pensumlitteratur samt de diskussioner der finder sted på holdet, og at den studerende kan diskutere og reflektere over de spørgsmål og dilemmaer der knytter sig til problemfeltet, herunder forholde sig kritisk til hvorledes problemet tager form og stiller sig an, og hvorledes der søges interveneret overfor dette.

Dette med henblik på at den studerende, som kommende psykolog, kan stille sig relevant til rådighed for de problematikker der viser sig og via en velreflekteret stillingtagen kan udvide problemforståelsen og foreslå relevant og faglig velbegrundet intervention. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Seminarhold

Hold 1:

Onsdag

15-18

Lokale

CSS 2-0-30

/

David Brian Borup

Hold 2:

Onsdag

8-11

Lokale

CSS 1-1-12

/

Sofie Pedersen & Gitte Alling

Seminarhold 10 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december

 

Til toppenModul 600 - Avanceret metode
Advanced methods

 

Kvalitative forskningsmetoder                                                                  7,5 ECTS 

Ud fra udvalgte centrale artikler på området diskuteres den kvalitative metodes teori: historie, udvikling og anvendelse. De studerende skal herefter udvælge et emne og selv gennemføre en selvstændig mindre kvalitativ undersøgelse, hvori såvel undersøgelsesdesign, gennemførelse og analyse af empiriske data spiller en rolle. Vægten lægges især på analysedelen.
Gennem undervisningen arbejdes med valg af problemstilling, undersøgelsesdesign og en variation af analysemetoder. Såvel interviewmetodik, observation og tekstanalyse vil indgå i undervisningen. Kvalitative metoder, som "Grounded theory", "det kvalitative interview", "Praksisportrættet" m. fl. vil blive berørt.
Undervisningen gennemføres vha. diskussionsoplæg fra studerende, fælles øvelser og åben "vejledning" i det omfang enighed herom opnås.

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Hold 1:

Torsdag

8-10

Lokale

 CSS 4-1-36

/

Solmai Mikladal   Johansen

Hold 2:

Torsdag

10-12

Lokale

 CSS 4-1-36

/

Solmai Mikladal   Johansen

Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december  

 

Kvantitative forskningsmetoder - Engelsk                                                7,5 ECTS 

Med udgangspunkt i en revision af de statistiske principper og procedurer dækket på bacheloruddannelsen, bliver hovedvægten lagt på tre emner: loglineær analyse, variansanalyse, herunder kovariansanalyse, og regressionsanalyse, herunder logistisk regression. Der bliver også gennemgået faktoranalyse. Formålet er at gøre den studerende i stand til at forstå og forholde sig til kvantitative metoder, der er anvendt i den empiriske litteratur, og til selv at gennemføre analyser ved hjælp af statistikprogrammet SPSS 

OBS: Nyt tidspunkt - Kurses afholdes på engelsk

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Hold 1:

Torsdag

15-18

Lokale

CSS 2-2-12 (it) 

Uge 11
CSS 2-1-42

/

Tom Teasdale

Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december  

 

Statistik analyse af forskningsdata                                            7,5 ECTS

Kurset beskæftiger sig med statiske analyser af forskningsdata med speciel fokus på variansanalyse med flere forklarende variable og multipel regression. Der forudsættes derfor kendskab til statistiske begreber såsom middelværdi og standard afvigelse, normalfordelingen, korrelation og standard t-tests. Specifikt vil der på kurset blive gennemgået ensidet og flersidet variansanalyse, variansanalyse med gentagne målinger, mixed models og multiple regression, samt hvordan de statistiske analyser er beslægtet (generelle lineære modeller). Yderligere vil der på kurset blive gennemgået en modificeret t-test til analyse af individuelle test score og begrebet statistik power vil blive berørt. Studerende vil blive undervist i at udføre de statistiske analyser i computerprogrammet SPSS. Det forventes at de studerende selv medbringer computer til anvendelse i undervisningen.
Efter kurset skal den studerende have et overblik over hvornår en given statistisk analysemetode kan/bør anvendes, hvordan den udføres og hvordan resultaterne skal fortolkes. Derudover forventes det at den studerende kan redegøre for videnskabelige artikler inden for psykologi hvor de overfornævnte statistiske metoder er blevet anvendt. 

Det forventes at de studerende har gennemgået Statistik 1 og 2 (eller statistikundervisning på tilsvarende niveau) 

OBS: Pga. ny underviser, vil eksamen vil blive en 3 timers skriftlig eksamen i stedet for som tidligere annonceret en ugeopgave. Undervisningen kører i 14 uger af 3 timer.

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Hold 1:

Torsdag

10-13

Lokale

 CSS 2-2-12(it)

/

Tom Teasdale

Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december 

 
Discourse Analysis                                                                                 7,5 ECTS

This course introduces some of the main themes and issues in discourse research using research in discursive psychology. Through this it examines the role of discourse in shaping social interaction and its psychological implications for the study of minds, selves, sense-making and other topics in psychology. The course is concerned mainly with how talk (and text) works in general, about the construction of identity,  about language and how it works, and about the sources of the order and patterning in social interaction. The course aims to demonstrate that we study social life in studying discourse.

 • On completion of this course, you should be able to:
 • identify some key themes in discourse analysis;
 • appreciate the consequences of discourse research for some key topics in social science, such as indentity, interaction and subjectivity;
 • be familiar with some discourse analytical techniques and their consequences for analysing social interactions.

The course will be held in English language

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Hold 1:

Tirsdag

10-12

Lokale

 CSS 4-1-36

/

Kyoko Murakami

Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december

  

Klinisk forskning v/Stig Poulsen & Susanne Harder                            7,5 ECTS

Formålet med kurset er at give de studerende en sådan viden om forskningsmetodologi, at de er i stand til selvstændigt og kritisk at vurdere empiriske undersøgelser indenfor klinisk psykologi, herunder design, rekruttering, undersøgelsesredskaber og de mest almindelige statistiske og kvalitative analysemetoder. Formålet er endvidere at give deltagerne de nødvendige forudsætninger for selv at kunne tilrettelægge, gennemføre og beskrive empiriske undersøgelser af klinisk psykologiske problemstillinger. 

Igennem kurset præsenteres de forskellige faser i et forskningsprojekt successivt. Kurset vil således indledningsvis fokusere på formuleringen af problemstillinger for projekter og dannelsen af hypoteser. Efterfølgende vil der blive præsenteret strategier for litteratursøgning. På denne baggrund vil der gennem resten af kurset blive behandlet en række centrale designtyper inden for såvel kvantitativ som kvalitativ forskning. For hvert design vil der blive fokuseret specielt på spørgsmål som reliabilitet og validitet, selektion af forsøgspersoner, undersøgelsesinstrumenter samt kvantitative og kvalitative metoder til dataanalyse. 

Arbejdsformen vil bestå i en vekslen mellem oplæg, øvelser og diskussioner. Deltagerne vil således skulle analysere publicerede forskningsartikler med henblik på at identificere metodologiske styrker og svagheder, ligesom der vil indgå øvelser, hvor deltagerne arbejder med konkrete analyser af psykoterapeutisk materiale. Herudover vil de studerende igennem forløbet individuelt eller i grupper arbejde med at formulere egne forskningsprojekter, som vil kunne (men ikke nødvendigvis skal) danne grundlag for deres speciale.

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Hold 1:

Mandag

12-15

Lokale

CSS 7-0-18

/

Stig Poulsen & 
Susanne Harder

Holdundervisning 10 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december

Til toppen
Modul 700 - Fordybelsesfag
Elective courses 

  

Posttraumatisk stress
7,5 ECTS

Udbydes kun som fordybelsesfag på KA 2015-studieordning                              

Faget vil give et indblik i den historiske og teoretiske forståelse af fænomenet posttraumatisk stress og PTSD-diagnosen, men vil i særlig grad fokusere på den nyeste forskning indenfor biologiske, kognitive og psykosociale forståelsesmodeller for posttraumatisk stress. Med eksempler fra underviserens og gæsteunderviseres egen forskning vil faget i særdeleshed fokusere på individuelle forskelle i reaktioner på potentielt traumatiske begivenheder; herunder risiko-, sårbarheds- og beskyttende faktorer, der medierer og moderer udviklingen af posttraumatiske stressreaktioner. I behandlingen af disse temaer inddrages såvel genetiske som neurokognitive, personlighedsmæssige og sociale faktorer og modeller. Slutteligt vil farmakologiske og psykoterapeutiske behandlingstilgange blive gennemgået, og de studerende vil få et praktisk perspektiv på traumebehandling. 

 • Forståelse af ætiologi og symptomatologi i posttraumatiske stressreaktioner
 • Forståelse af samspillet mellem biologiske, personlighedsmæssige og sociale risikofaktorer for udviklingen af posttraumatisk stress
 • Forståelse af neurobiologiske karakteristika og komplikationer ved udviklingen af PTSD
 • Forståelse af komplekse traumer og udviklinger af kompleks PTSD
 • Kendskab til farmakologiske og psykoterapeutiske behandlingsformer og virkningen af disse

Undervisning på følgende datoer: 10. februar, 17. februar, 24. februar, 3. marts,
10. marts, 17. marts, 31. marts, 21. april, 28. april og 5. maj

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Hold 1:

Fredag

12-15

Lokale

CSS 4-1-36

/

Karen-Inge Karstoft

Holdundervisning 10 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december.   


Kursus om Supervision
7,5 ECTS

Udbydes kun som fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Supervision er en central del af psykologers arbejdsfelt. Men hvad er supervision egentlig og hvordan kan man varetage opgaven som supervisor?

På kurset vil vi arbejde med, hvordan man som supervisor kan etablere et supervisionsrum gennem fokus på kontrakt, relation og position. Vi skal arbejde med forskellige metoder og teknikker, som kan inddrages i supervision samt fokusere på procesfacilitering og evaluering. Der vil på kurset blive taget primært afsæt i narrative, systemiske og eksistentielle perspektiver på supervision, men andre teoretiske synsvinkler kan også blive inddraget.

Vi vil etablere et eksperimenterende rum, hvor vi udover at arbejde med supervision teoretisk gennem oplæg fra såvel underviser som studerende også skal have ”hands on” gennem praksisdemonstrationer og øvelser, hvor alle deltager aktivt. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Hold 1:

Tirsdag

10-13

Lokale

CSS 1-1-12

/

Tina Leen Louv

Holdundervisning107 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december. Uge 6-17 minus uge 8 og 15.

 

Krop og psyke 
7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Kurset ser på forholdet mellem krop og psyke og hvilken betydning kroppen har for oplevelse, selv og psykens udvikling og opståen. Der fokuseres på hvilken indvirkning bevægelse har for forholdet mellem krop, psyke og selvoplevelse og hvordan dette kan ses i et behandlingsperspektiv især inden for det psykiatriske felt. Teori tager især udgangspunkt i det psykodynamiske og det fænomenologiske. Desuden inddrages egen erfaring og praksis med fysisk aktivitet og bevægelse som fænomenologisk grundlag for refleksion. 

Et teoretisk udbytte af modulet, som kan perspektivere kroppens betydning for mennesket såvel fysisk, socialt som psykisk, som et andet perspektiv, der normalt anvendes i det psykologiske genstandsfelt, og at dette kan inddrages som tilgang til behandling og terapeutisk samtale og interview. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Krop og psyke:  Torsdag 15-18 lokale CSS 4-1-36 v/ Jim Toft

Holdundervisning 10 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra  15. november til 1. december  

 

Culture, Communication and Learning v/ Kyoko Murakami
7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning                                                                                      

This unit will introduce key social scientific concepts and theories, which can be applied to the study of the relationship between culture, communication and learning. It will explore the complexities of the vast theory base underpinning the role of culture and communication in learning settings. Its aims are to introduce to students issues concerning (1) the role of language and culture in development, (2) language use and thinking and remembering together (3) learning as communicative action (4) identity formation. It will enable a critical assessment of the construction of problems and proposed solutions in education.

Delivery will be in the form of a weekly brief lecture followed by seminars and tutorials involving individual and/or group work and student presentations. Students are expected to arrive at sessions having done some preparation reading beforehand and prepared to give a brief summary of the pre-session reading in the seminar. 

At the completion of this course students would be able to develop:

 • Awareness and understanding of issues concerning the role of social interaction in language development
 • Understanding of issues concerning culture, communication and learning in classrooms with reference to their professional experience in early educational settings, primary and secondary classrooms
 • Critical skills to evaluate research into culture, communication and learning in early educational settings and in primary and secondary classrooms.

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Culture, Communication and Learning: Onsdag 8-10 lokale CSS 4-1-36 v/   Kyoko Murakami

Holdundervisning 14 uger med, start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december   

 

Feedback Informed Treatment  (FIT) ved Rikke Papsøe 
7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Feedback Informed Treatment (FIT) is an evidence-based, pan-theoretical practice. The objective of FIT is to improve the quality and effectiveness of therapy. Through the use of two simple scales in each therapeutic conversation, the therapist can: 1) Monitor the client's progress in therapy, e.g.: Is the client getting better through therapy? Worse? Is there no development? 2) Get continuous, formalized feedback from the client on the outcome and alliance between therapist and client. Through this feedback the therapist is able adjust his/her methods of therapy so that he/she will be more helpful to the particular client. This approach to therapy has been shown to halve "drop-outs" from the therapy, to enhance the effect of the therapy significantly, and to reduce the risk of deterioration.

This course will cover the research behind FIT, including an overview of what works in therapy. The FIT scales (Outcome Rating Scale and Session Rating Scale) will be introduced. Through case material we will practice understanding of the graphical representation of different therapeutic courses, and how these can be used to tailor the therapy to each client so that the therapy becomes more efficient. Finally the course will focus on the characteristics of the most skilled therapists, and how to work towards becoming a top therapist. The course will consist of a mixture of theoretical presentations, case material, practical exercises, and reflection. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Feedback Informed Treatment:   Tirsdag 12-15 lokale CSS 4-1-36 v/ Rikke Papsøe

Holdundervisning 10 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december    

 

The feeling of being: Theoretical and Empirical Approaches to the Study of Human Consciousness 
7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

The course introduces the main theoretical models and the empirical methods employed to explain and measure consciousness. Students are offered the opportunity to learn about the neurobiological mechanisms possibly underlying the emergence of consciousness and to grasp why science needs to embrace also conceptual and philosophical levels of analysis. The course outlines the multi-faceted nature of consciousness by discussing different aspects of the phenomenon in normal as well as in abnormal conditions. Students are expected to participate actively to the discussions throughout the course, and to demonstrate critical thinking regarding the current state of knowledge about how the brain relates to the mind, as well as the obstacles and challenges inherent to the study of consciousness. 

Dates for teaching
FEB - 15th, 22nd
MARCH - 8th, 22nd, 29th
APRIL - 5th, 19th, 26th
MAY - 3rd, 10th 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

The feeling of being: Onsdag 15-18 lokale CSS 4-1-36 v/   Claudia Carrara-Augustenborg

Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december  

 

Nyuddannet psykolog: Udfordringer i det terapeutiske arbejde.
7,5 ECTS 

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

Dette kursus sætter fokus på, hvordan nyuddannede psykologer påvirkes af det terapeutiske arbejde. Hvordan reagerer den enkelte psykolog følelsesmæssigt i terapien på at indleve sig i sorg, depression, angst og håbløshed? Og hvordan påvirker det på lang sigt psykologers private, personlige og professionelle liv at være i kontakt med de mest smertefulde sider af menneskelivet?

Der er i dag en udbredt forestilling om, at psykologer er teknikere, der kan fikse mennesker hurtigt og effektivt uden at blive påvirket af det. Dog peger eksisterende forskning på, at psykologer ikke er usårlige, og at særligt nyuddannede psykologer oplever angst, desillusion og overinvolvering i forbindelse med arbejdet. Måden, hvorpå arbejdets udfordringer håndteres af den nyuddannede psykolog, har en afgørende betydning for psykologens faglige og personlige udvikling, herunder risikoen for udbrændthed, stress, angst og depression.

Formålet med kurset er at bringe deltagerne tættere på, hvad det vil sige at være klinisk psykolog i praksis, med fokus på det terapeutiske arbejdes udfordringer, samt hvordan vi som psykologer kan passe på os selv i det terapeutiske arbejde. Vi vil på kurset ikke mindst beskæftige os med, hvilke overordnede forhold der kan skabe bedre grobund for psykologers arbejdsglæde og professionelle udfoldelse.

Undervisningen vil bestå af en vekslen mellem teoretiske oplæg, diskussion og praksisforberedende arbejde, og der vil være bidrag fra gæster udefra, heriblandt lektor og ph.d. Jan Nielsen, der vil tale om supervision af novicepsykologer, psykolog Søren Balling, der har arbejdet med psykologers håndtering af arbejdets udfordringer i bl.a. Kræftens Bekæmpelse og en tidligere praktikant, der vil give sine erfaringer videre.

Det forventes, at den studerende ved kursets afslutning skal føle sig bedre rustet til at træde ud i arbejdslivet som psykolog. Herunder skal den studerende være hjemme i begreber og viden, der vil kvalificere ham eller hende til at træffe valg, der fordrer en positiv faglig udvikling, individuelt og for psykologerne som faggruppe. Det forventes ligeledes, at den studerende kan redegøre for og diskutere relevant forskning ift., hvad der skaber arbejdsglæde for psykologer, samt for teorier om den psykologiske påvirkning af terapeuten i det terapeutiske arbejde. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Nyuddannet psykolog: Mandag   13-15 lokale CSS 7-0-22 v/Maja Lindemann Sørensen

Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december     

 

Narrativ Coaching, Ledelse og Organisationsudvikling v/Magnus Brammer
7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Dette valgfag er en indføring i den narrative teori og praksis, og de praktiske implikationer for coachen, lederen og organisationskonsulenten.

Den narrative praksis oprindeligt udviklet primært af den australske terapeut Michael White har de senere år vundet mere og mere frem som en praksis der er relevant i forhold til erhvervsrettede interventioner. 

Formålet med valgfaget er:

 1. At give de studerende en teoretisk forståelse af, hvor den narrative praksis har sit afsæt.
 2. At give de studerende en forståelse af intentionerne med den narrative coaching, ledelse og konsultation.
 3. At de studerende får mulighed for at træne de praktiske færdigheder, som den narrative praksis tilbyder.

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Narrativ Coaching, Ledelse og Organisationsudvikling:  Onsdag 15-17 lokale   CSS 7-0-28 v/Magnus Brammer

Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december   


Parforholdets Psykologi
7,5 ECTS

Udbydes kun som fordybelsesfag på KA 2015-studieordning  

Forløbet placerer sig med sit fokus på parforholdet inden for rammerne af det relationelle paradigme. Det er især intersubjektiviteten, det dialogiske og forbundetheden som livets ontologisk forudsætning, der vi inspirere forløbet. 

Det moderne liv har uden tvivl skabt nye rammer omkring parforholdet og mange oplever det som en udfordring at få kærlighedslivet til at fungere og udvikle sig efterhånden som relationen bevæger sig fra forelskelsens første beruselse, til en mere etableret hverdag hvor gensidigt ansvar og forpligtelser trænger sig på. Alt imens Skilsmissestatistikkerne bekræfter at det ikke er let, vidner den uendelige strøm af kærlighedsfilm og –sange, om at parforholdet ikke blot ligger os alle på sinde, det er også i parrelationen vi investerer de dybeste håb og drømme og det er her nogle af de stærkeste følelser kommer til udtryk.

For at få indsigt i det moderne parforholds vilkår og udfordringer vil vi placere parforholdet i en sociokulturel og historisk kontekst. Vi vil fordybe forståelsen af parrelationens dynamikker via et udviklingsperspektiv hvor vi udfolder en tilsyneladende almen cyklus fra den mere irrationelle forelskelse, henover den ligeså irrationelle magtkamp til det modne kærlighedsforhold (en potentiel mulighed).

Vi vil desuden belyse parforholdet i et narrativt konstruktivistisk, et psykodynamisk, et tilknytningsteoretisk og et neuroaffektivt perspektiv. I disse perspektiver vil vi arbejde med temaer som: fastlåste mønstre, vrede, jalousi, sexualitet; samt parforholdstraumer som: svigt, vold, og utroskab.

Kursets ambition er at sætte de teoretiske indfalsvinkler i relation til parterapeutisk praksis, for her igennem at indkredse de mest effektive metoder og interventioner. Herunder vil vi reflektere og diskutere terapeutens udfordringer, rolle og primære opgaver i det komplekse, følelsesmættede parterapeutiske rum.

Formmæssigt vil forløbet være tilrettelagt som vekslen mellem oplæg, debat, illustrative øvelser, og filmklip. Sideløbende arbejdes der i dybden med et selvvalgt emne indenfor den overordnede ramme, der munder ud i en skriftlig opgav på max. 14 sider. Et ledeprincip for modulet vil være at gennemføre det i en eksemplarisk dialogisk ånd. 

Ved kursets begyndelse skal den studerende vælge et opgavetema og senest 4. undervisningsgang skal der foreligge en godkendt problemformulering, som danner udgangspunkt for den individuelle opgave på max. 14 sider. Intern censur på opgaven.

Den obligatoriske kursuslitteratur er på 1000 sider (hertil kommer 200 siders selvvalgt litteratur). Der er 75 % mødepligt med aktiv deltagelse, men de studerende forventes at deltage i al undervisning. Aktiv deltagelse består I et gruppebaseret oplæg. Det anbefales at oplæg og opgavetema koordineres så man både får mulighed for at arbejde I dybden med sit tema samt drage fordel af at kunne sparre med sin gruppe.

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Parforholdets Psykologi: Mandag 15-18 lokale CSS 2-1-18 v/John   Mortensen

OBS! Holdundervisning 10 uger med start uge 6- Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november - 1. december  


Staffing Decisions, Work Teams, and Politics in Organizations v/Ingo Zettler 
7,5 ECTS   -   AFLYST

 

Følgende fagelementer kan tages som valgfag:
De studerende skal vælge i alt 15 ECTS 

 • Seminarhold 7,5 ECTS
 • Videregående anvendt teori og metode på ikke valgt program 7,5 ECTS
 • Avanceret metode 7,5 ECTS
 • Fordybelsesfag 7,5 ECTS
 • Forskningsaktivitet som valgfag 7,5 ECTS eller 15 ECTS
 • Valgfag udenfor Institut for Psykologi 7,5 ECTS eller 15 ECTS 

Forskningsaktiviteter og valgfag udenfor Institut for Psykologi skal forhåndsgodkendes af Studienævnet ved Institut for Psykologi. 

Husk at forskningsaktiviteter kan godskrives som valgfag (der skal søges forhåndsgodkendelse i studienævnet med mindre forskningsaktiviteten allerede er godkendt) - læs forudsætningerne på hjemmesiden: https://www.psy.ku.dk/uddannelser/uddannelsen_generelt/godkendte_forskningsaktiviteter/

 

Til toppen
Modul 800 - Projektorienteret forløb

De psykologfaglige praksisaktiviteter strækker sig over 14 uger á 30 timer. Praktikken forløber på et arbejdssted, som udfører psykologiske arbejdsopgaver, og hvor psykolog(er) er ansat. Den psykologfaglige praksisaktivitet tilrettelægges i samarbejde mellem Institut for Psykologi, arbejdspladsen og den studerende, således at det sikres, at den studerende får klientkontakt, øvelse i udredning, intervention og evaluering samt træning i skriftlig og mundtlig kommunikation i forhold til psykologfaglige spørgsmål. 

Praktikanalysehold: Instituttet fordeler de studerende på hold på baggrund af praktikområder 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning   Lovgivning og Etik: Fredag 8-10   CSS 35.01.44  v/Erik Lohmann og Jytte Gandløse

 Praktikanalysehold:

Hold 1:

Fredag

10-14

Lokale

CSS 2-0-12

Janne Skakon

A&O/SUI

Hold 2:

Fredag

10-12

Lokale

CSS 35-0-13

Jan Nielsen &
Susanne Lunn

Klinisk

Hold 3:

Fredag

13-15

Lokale

CSS 2-2-24

Jan Nielsen &  
Susanne Lunn

Klinisk/ Neuro

Undervisningen starter uge 6 - Husk at der er elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15.november - 1. december.

Til toppenModul 900 - Speciale

Du tilmelder dig specialet ved at tilmelde dig via Selvbetjeningen på KUnet i undervisningstilmeldingsperioden det vil sige senest 1. december 2016. 

Du kan læse mere på: https://intranet.ku.dk/psykologi_ka/uddannelsens_forloeb/speciale/Sider/default.aspx