Undervisningsplan, Kandidatuddannelsen i Psykologi efterår 2017 – Københavns Universitet

Undervisningsplan, Kandidatuddannelsen i Psykologi, efterår 2017

Undervisningen starter, hvor intet andet er angivet i uge 36 – Mandag den 4. september 2017. Efterårsferie i uge 42. Der tages forbehold for ændringer.
Specifikke forudsætningskrav ses på "Kurser.ku.dk"


 

KANDIDATUDDANNELSEN

2015-studieordningen

Modul 100 - Arbejds- og organisationspsykologi
 Work and organizational psychology
 Til toppen

Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem individ, arbejde og organisering i forhold til de krav og muligheder, der eksisterer, når man som individ eller gruppe skal mestre organisationens opgaver. Det gælder både i forhold til udredning, intervention og evaluering. 

Formålet med undervisningen er at give en videregående indføring i teori og praksisformer, der kan medvirke til at skabe viden dels om arbejdsforhold og ledelse, dels om gruppe - og organisationsformer, der fremmer såvel den individuelle som den organisatoriske kompetenceudvikling, performance og trivsel. 

Forelæsningsrækkens centrale temaer er forhold som vedrører den enkelte medarbejder som fx forandring både i arbejdsopgaver og i organisationen, psykosocialt arbejdsmiljø, organisationskultur, fleksibelt arbejde, ledelse, teamstruktur, trivsel, stress, konflikter og mobning. Andre centrale emner, der vil indgå i undervisningen, er etiske problemstillinger i relation til forskellige forståelsesmåder og interventionsformer i den konkrete praksis samt forhold vedrørende arbejdet med intervention og evaluering. 

Forelæsningsrækken vil introducere teori, begreber, metoder og empirisk forskning, som vil blive anvendt i relation  til arbejde med casemateriale, således at sammenhængen mellem praksis og teori vægtes..

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsninger - Videregående   anvendt teori og metode: Torsdag 8-10  CSS 22-0-19 v/Annie Høgh m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017 

Seminarhold 1: Ann-Louise Holten – Organisationsforandringer og ledelse 

Organisationsforandringer er noget, de fleste oplever i løbet af deres arbejdsliv.  Vi vil på dette seminarhold sætte fokus på arbejds- og organisationspsykologiske perspektiver på organisationsforandringers natur, potentielle konsekvenser, og deres gennemførelse, herunder ledelsen. 

Vi vil, med udgangspunkt i organisationspsykologisk teori og metode, analysere forskellige aspekter af organisationsforandringer og tilgange til, hvordan forandringsprocesser kan forstås. Vi vil analysere og diskutere ledelsens rolle og betydning i forhold til forandringsprocesser. 

Arbejdsform: Seminarholdet vil primært bestå af gruppearbejde via mundtlige oplæg, casearbejde og posterpræsentationer. Gruppearbejdet diskuteres og perspektiveres i plenum. Der vil dog også være en afsluttende individuel opgave. Vi vil arbejde med en konkret case gennem hele forløbet. 

Formålet med seminaret er at bidrage til deltagernes:

 1. Teoretiske og empirisk forståelse af organisationsforandringer (fænomenet, årsagssammenhænge, håndtering).
 2. Teoretisk og empirisk forståelse af ledelse.
 3. Evne til at definere og analysere tematikker og problemstillinger i en konkret cases.
 4. Evne til at udvikle, vurdere, og evaluere interventionsstrategier rettet mod både organisation og individ.

Seminarhold 2: Paul Conway - The psychosocial work environment, well-being, stress and organizational behaviours.  AFLYST

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Hold 1:

Onsdag

8-12 uge 44-50

Lokale

CSS 1-1-12

/

Ann-Louise Holten

Hold 2:

AFLYST

/

Paul Conway

Seminarhold 7 uger de to hold har undervisning på skift i de 14 uger – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017.    

Praksishold 1 v/Camilla Raymond Psykologi i organisationer: Hvordan kan vi som psykologer anvende vores faglighed, så det skaber værdi i praksis? 

Igennem syv undervisning gange vil vi med udgangspunkt i udvalgte psykologiske teorier og metoder undersøge, hvordan vi konkret kan omsætte vores psykologiske faglighed i en verden hvor opgaven er i centrum og der er fokus på resultatskabelse og bundlinje. Et centralt spørgsmål vil være "om psykologen kan tilføre feltet mere og andet end de gængse HRM teorier".

Undervisningen vil inddrage de interesser der er blandt de studerende og vil med udgangspunkt i konkrete cases fra virkeligheden eller liveinterventioner give de studerende mulighed for at afprøve hvordan udvalgte teorier og metoder kan sættes i spil i en konkret situation. Vi vil blandt andet diskutere og reflektere over klassiske organisationspsykologiske begreber som; Forandring og forandringsprocesser, individuel og kollektiv læring, grupper & gruppedynamikker, læring i organisationer samt kompetenceudvikling.

Der vil også i undervisningen blive plads til at inddrage og reflektere over de metoder som konsulenter i dag benytter sig af. 

Datoer for undervisning: 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10 og 27/10. 

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Praksishold

Hold 1:

Fredag

8-13

Lokale

 CSS 7-0-22

/

Camilla Raymond

Praksishold 7 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017
                                                           

Modul 200 - Klinisk psykologi
Clinical PsychologyTil toppen

 

Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling og forebyggelse af psykiske vanskeligheder og lidelser samt udredning, intervention og evaluering af intervention over for psykiske vanskeligheder og lidelser hos børn, unge, voksne og familier.

Formålet med undervisningen i klinisk psykologi er - på basis af undervisningen på bacheloruddannelsen - at fremme en viden om, kritisk forståelse af samt evne til at anvende teorier, empiri, metoder og praksisformer fra det klinisk psykologiske fagområde, der sætter den studerende i stand til at indgå kompetent og reflekterende i kliniske praksissammenhænge samt bidrage til den fortsatte udvikling af fagområdet. 

I modulet præsenteres principper for udredning og intervention overfor psykiske vanskeligheder og lidelser baseret på forskning og teoridannelser på området, herunder teori og forskning om udvikling af psykiske lidelser samt psykosociale aspekter ved fysiske lidelser. Der lægges særlig vægt på interventionsmetoder, herunder rådgivning og psykoterapi, med henblik på at udvikle den studerendes erfaringer og kompetencer i forhold til at planlægge og under den fornødne faglige supervision anvende psykologiske interventioner ud fra en løbende refleksion over empirisk viden, teoretiske perspektiver og forløbet af den konkrete sag, herunder klientens perspektiv på denne. I denne forbindelse behandles også metoder til evaluering af interventioner. I modulet vil samspillet mellem teori og praksis blive betonet, blandt andet gennem anvendelse af den konkrete viden om principper for udredning og intervention, som formidles gennem undervisningen, i en videnskabeligt funderet analyse af case materiale.

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Forelæsninger - Videregående   anvendt teori og metode: Fredag 13-15 Lokale CSS 35-01-44 v/Stig Poulsen   m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017.    

 

Seminarhold 1 v/ Barbara Hoff Esbjørn, Marie Louise Reinholdt-Dunne - Klinisk børnepsykologi: integration af teori og praksis
Vil du ud i verden og opleve hvordan praksis foregår? Vil du lære hvordan du bruger teori i et praksisfelt? Så er dette seminarhold muligvis noget for dig. Undervisningen er tilrettelagt i et samarbejde mellem Center for Angst og Behandlingsskolerne. På kurset vil den studerende lære at udvælge klinisk psykologisk teori og empiri til at lave en nuanceret og kritisk besvarelse af en klinisk psykologisk begrundet problematik indenfor børneområdet som den fremstår i praksis på behandlingsskolerne. Den studerende skal analysere, diskutere og reflektere over problematikken i en akademisk drøftelse med kolleger i klasselokalet og i en synopsisbesvarelse. Dele af undervisningen vil foregå på behandlingsskolerne, hvor de studerende vil lære mere om skolernes tilbud og de problematikker børn, der er indskrevet, oplever. Undervisningen vil berøre de hyppigst forekommende emner indenfor den kliniske børnepsykologi: ADHD, autisme, angst, depression m.v
 

Seminarhold 2 v/ Katrine Røhder - Klinisk spæd- og småbørnspsykologi
Som psykolog kan man i mange sammenhænge skulle arbejde med spæd- og småbørn med psykiske vanskeligheder. Det kan være i psykiatrien, PPR, socialforvaltningen, familiebehandling eller behandlingsinstitutioner - men altid i samarbejde med andre faggrupper.  Det stiller nogle særlige udfordringer til os som kliniske psykologer at arbejde med en klient, der er i fortsat udvikling og som er afhængig af sine nære relationer.  

Vi vil på dette seminarhold beskæftige os med følgende spørgsmål:

 • Hvem er klienten indenfor klinisk spæd- og småbørnspsykologi?
 • Hvordan planlægges udredning med et barn, når verbale assessment metoder ikke er tilstrækkelige?
 • På hvilke måder inddrages forældre i udredning og behandling? Hvordan inddrages andre faggrupper? 

Målsætningen med undervisningen er, at den studerende ved semesterafslutning er i stand til at belyse en klinisk problemstilling ud fra forskellige teoretisk perspektiver og diskutere de udfordringer, der er forbundet med klinisk spæd- og småbørnspsykologi. Heri forventes det også, at den studerende kan præsentere et reflekteret bud på udrednings- og behandlingsmuligheder.


Seminarhold 3 v/ Maja Nyström-Hansen - Traume og psykiske lidelser
hos voksne
Undervisningen beskæftiger sig med traumers betydning for udviklingen af psykiske lidelser hos voksne, med hovedvægt på PTSD og psykoser. Første del har fokus på traumekonceptet. Vi vil her se på teorier, der repræsenterer en klassisk forståelse af traumebegrebet samt diskutere nyere forståelser af ’skjulte traumer’ inden for en tilknytningsrelation.

Her behandles spørgsmål som: Hvad er et traume? Hvornår er en oplevelse traumatisk? Vi ser på forskellige typer traume både i den tidlige barndom samt senere i livet. Anden del af undervisningen har fokus på resiliensbegrebet og vil behandle spørgsmål som: Hvorfor traumatiseres nogle mennesker efter en voldsom hændelse, mens andre ikke gør? I behandlingen af disse spørgsmål vil der blive inddraget elementer fra tilknytningsteori samt dissociationsteori, og der vil rettes særligt fokus mod fysiologiske aspekter af stress.

I tredje del af undervisningen vil vi beskæftige os med traumets betydning for psykopatologi hos voksne samt aktuelle interventionsmodeller.

Med udgangspunkt i undervisningens første og anden del ser vi på spørgsmål som: Hvordan kan man forstå traume som en risikofaktor for udvikling af psykopatologi hos voksne? Hvilken sammenhæng viser forskningen mellem traume og psykiske lidelser hos voksne? Hvordan behandles traume og traumerelateret psykopatologi? Lægger traumeforskningen op til særlige tilpasninger af terapeutiske fremgangsmåder?

Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og diskussioner samt praktiske eksempler fra cases og videopræsentationer.

Seminarhold 4 v/ Morten Hvenegaard Pedersen
Fagets formål er at den studerende tilegner sig viden om centrale begreber, teorier og empiriske fund vedrørende kognitive adfærdsterapeutiske metoder.
Kognitiv adfærdsterapi er en udbredt og evidensbaseret psykologisk behandlingsmetode til en række psykologiske lidelser og problemer. Kendskab til kognitive og adfærdsterapeutiske metoder vil være en fordel for psykologer, der vil arbejde i psykiatrien, kommuner eller i privat praksis. 

På seminarholdets første del gennemgås de grundlæggende principper og metoder i kognitiv adfærdsterapeutisk udredning og intervention. På den anden del præsenteres de nyeste udviklinger inden for forskning i transdiagnostisk psykoterapi, bl.a. Ruminations-fokuseret kognitiv adfærdsterapi og Unified Protocol for Emotional Disorders.
Undervisningen er en blanding af case baseret gruppearbejde, teoretiske oplæg, diskussioner og refleksioner på holdet. 

Der er mødepligt (min. 75%). Der stilles krav til forberedelse til hver undervisningsgang, bl.a. læsning af den i undervisningsplanen specificerede litteratur. Desuden forventes at den studerende deltager aktivt i gruppearbejde, diskussioner og refleksion på holdet.
 

Seminarhold 5 v/ Signe Steenberger – Tilknytning og parterapi
Tilknytningsprocesser og –mønstre har en generel relevans for psykoterapi med voksne men en særlig indlysende relevans i parterapi, hvor der arbejdes live med problematikker, som ofte handler om tryghed, nærhed og tillid eller manglen på samme. Parterapi er samtidig et væsentligt arbejdsområde for psykologer, som ikke blot er effektfuldt i behandlingen af parforholdsproblemer, men som også kan have stor betydning i arbejdet med individuelle problematikker, fx udviklingstraumer, PTSD, alkoholmisbrug med videre.

Undervisningen bliver et miks af teoretiske oplæg, diskussioner, illustration via video og andet casemateriale samt hands-on erfaring gennem øvelser og refleksion over igangværende terapeutiske forløb. Vi kommer til at beskæftige os med parterapeutisk metode, særligt emotionsfokuseret parterapi, og med tilknytnings-dynamikker og deres betydning for parforhold, herunder seksualitet, og for samspillet mellem par og terapeut. Vi vil have et særligt fokus på terapeutens rolle i reguleringen af parrets emotionelle samspil, hvad dette kræver af terapeuten, og hvordan terapeutens egen tilknytning kan komme i spil i denne forbindelse. 
Undervisning i ugerne: 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47 og 49

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Seminarhold

Hold 1:

Tirsdag

13-15

Lokale

CSS 5-0-28

/

Barbara Hoff   Esbjørn &

Marie Louise Reinholdt-Dunne

Hold 2:

Tirsdag

13-15

Lokale

CSS 2-2-42

/

Katrine Røhder

Hold 3:

Onsdag

14-17

Lokale

CSS 2-2-42

/

Maja   Nyström-Hansen

Hold 4:

Onsdag

8-11

Lokale

CSS 2-2-42

/

Morten Hvenegaard Pedersen

Hold 5:

Onsdag

11-14

Lokale

CSS 2-2-42

/

Signe Steenberger

Seminarhold 10,11 eller 14 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017

Praksishold 1 v/Charlotte Sandros – Praksishold i eksistentiel psykoterapi
Formålet med dette praksishold er, at give de studerende en indføring i og en erfaring med eksistentiel psykoterapi.
Det primære fokus i undervisningen vil ligge på det konkrete kliniske arbejde, men de studerende vil også få en grundig introduktion til den teori det kliniske arbejde bygger på. Herunder på hvordan eksistentiel filosofi kan omsættes i terapeutisk praksis.
To af de studerende på holdet vil få individuelle samtaleforløb med voksne klienter. Underviseren superviserer disse forløb og holdet fungerer som medsuperviserende team.

Det er vigtigt, at alle der melder sig til holdet, er parate til at deltage aktivt i undervisningen. Vi vil lave forskellige øvelser, som kommer til at kræve en personlig åbenhed og et personligt engagement.
Der eksisterer flere forskellige eksistentielle terapiretninger. På dette hold vil vi primært fokuser på Ernesto Spinellis eksistentielle terapimodel..
 


Praksishold 2 v/ Torben Anbert. Fra Psykologisk Kriseintervention til Psykoterapi
Megen klinisk psykologisk praksis er i dag en kortvarig kriseintervention i forhold til en belastende situation, som en klient står i, evt. på baggrund af en traumatisk hændelse. I nogle tilfælde er denne kortvarige kriseintervention ikke tilstrækkelig, fordi andre og ældre traumatiske oplevelser er blevet reaktiveret qua den aktuelle krise og/eller fordi andre og dybere - måske hidtil latente - problematikker for klienten og dennes relationer i fortid og nutid er trådt manifest frem. I så fald kan en fortsættelse af samtaleforløbet være relevant, og kontrakten kan genforhandles med henblik på en aftale om et kortere eller længere psykoterapeutisk forløb.

På praksisholdet vil vi udforske spektret fra psykologisk kriseintervention til psykoterapi. Og vi vil – om muligt - søge at forstå klienternes aktuelle problematikker i et psykotraumatologisk perspektiv. Det vil ske dels via diskussion af relevant litteratur og dels via fremlæggelse af undervisers egne cases (eller vignetter herfra), men først og fremmest via supervision på holdet af to klientforløb. To studerende vil få tilbud om at være terapeut for hver en klient, og disse samtaleforløb vil blive superviseret af underviser på holdet, - med holdet som reflekterende team. (Det vides selvsagt ikke på forhånd, hvilke problematikker de to klienter, der visiteres, har, - men der sigtes bl.a. efter, at de ikke er i akut krise).

Praksishold 3 v/ Barbara Hoff Esbjørn & Sonja Breinholst -  At arbejde på en specialiseret behandlingsklinik for børn: integration af teori og praksis
Længes du efter at opleve hvordan praksis foregår og være en del af denne? Så er dette praksishold muligvis noget for dig. Praksisholdet kan med fordel kombineres med Seminarholdet ”klinisk børnepsykologi: Integration af teori og praksis”. 

Undervisningen er tilrettelagt som en integreret del af den kliniske aktivitet ved Center for Angst (CfA). CfA anvender kognitive terapiformer til behandling af angst hos børn og unge. På kurset vil den studerende lære at identificere angstlidelser, samt foretage differentialdiagnostiske overvejelser. Den studerende vil få kendskab til undersøgelses- og interventionsmetoder, samt lære at analysere og reflektere over udført undersøgelse og behandling. 

Studerende vil i grupper af 3 følge et behandlingsforløb, der er udført i klinikken via ugentlige videosessioner. Gruppen skal på baggrund heraf identificere ugens temaer og inddrage observationer i holdundervisningen.

Derudover skal alle studerende deltage i en undersøgelse med personale ved Center for Angst.

 

Praksishold 4 v/ Ulla Wattar - Kognitiv adfærdsterapi i praksis
Praksisholdet vil give de studerende indføring i og erfaring med at arbejde psykoterapeutisk ud fra kognitiv -adfærdsterapi, teori og metode, således at de studerende vil  kunne opstarte og gennemføre en terapeutisk samtale med en klient/borger/ bruger ud fra kognitive principper. 

Praksisholdet vægter træning af psykoterapeutiske samtale færdigheder;  herunder den kognitive forståelse af klienter, sagsvurdering og formulering, at arbejde ud fra kognitive principper, valg og udførelse af verbale og adfærdsmæssige undersøgelses metoder og interventionsstrategier, tilbagefaldsforebyggelse og andre relevante emner.  o.a. Der arbejdes med rollespil, hvor de studerende optager deres rollespil på video,  som efterfølgende analyseres i undervisningen, med videoklip med klienter, med cases, og med interviews / samtaler med klient som deltager i undervisningen. Enkelte studerende vil få mulighed for at følge forløb med klient fra første mødegang til afslutning, hvor holdets øvrige deltagere fungerer som supervisorer og sparringspartnere.

De studerende vil deltage i undervisningen med aktiv undersøgelse, refleksion og diskussion.
Enkelte undervisningsgange vil have fokus på specifikke emner som støtter op omkring kognitiv terapi. Det kan være nyere retninger som compassion focused therapy og de særlige metoder der vægtes inden for denne retning og særlige emner for eksempel indenfor angstlidelser, selvværdsbehandling o.a. 

 

Praksishold 5 v/ Tine Meyer Thomsen – Mindfulness i terapien - på et ACT & MBCT inspireret grundlag.
Klinisk praksishold med fokus på udvikling af terapeutisk nærvær og nysgerrighed ud fra det bredere arbejdsområde, der hedder Acceptance & Commitment Therapy (ACT) - en gren af nyere kognitiv terapi, der integrerer mindfulness og accept-strategier med værdibaseret engageret handling som et middel til at øge den psykologiske fleksibilitet.

Holdet vil fungere som klinikhold med aktivt klientarbejde, hvor to studerende vil agere som terapeut for hver en klient - i samarbejde med en observatør. De individuelle terapiforløb vil blive superviseret af underviser i samarbejde med holdet som aktivt, reflekterende team. Terapisessionerne optages på video og anvendes som undervisningsmateriale. Alle studerende forventes således at deltage aktivt ved fælles supervision og refleksion over klientarbejdet minimum tre timer om ugen. 

 

Praksishold 6 v/Peter Dalsgaard - Kognitiv-adfærdsterapi - grundlæggende metoder i oprindelige og nyere tilgange.
Kurset vil give et indblik i den praktiske anvendelse af Kognitiv adfærdsterapi ud fra empirisk baseret teori og fra aktuel forskning. Der vil inddrages både "klassiske"/anden bølge kognitive tilgange såvel som nyere tredje-bølge tilgange. Emnerne vil omfatte depression og angst såvel som lidelser med mere specifikke kropslige komponenter såsom somatoforme tilstande, spiseforstyrrelser og stress. Omend fokus er på praksis, vil tilgangen endvidere blive forsøgt placeret i f t den samfundsmæssig udvikling. 

 

Praksishold 7 v/ Lone Kretzschmar - Psykoanalytisk terapi med voksne
Psykoanalysen omfatter både en behandlingsmetode, en teori om personlighedens udvikling og organisering og en teori om udviklingen af psykopatologi
Formålet med dette praksishold er at give de studerende en introduktion til psykoanalytisk psykoterapi og den bagvedliggende teori. To til tre af de studerende på holdet vil få individuelle samtaleforløb med voksne klienter, som vil blive videofilmet og brugt i undervisningen. Underviseren fungerer som supervisor og holdet deltager i fælles diskussion og refleksion over det fremlagte terapimateriale. Det vil blive gennemgået, hvordan man foretager assessment til psykoterapi og udarbejder en dynamisk caseformulering. Vi vil arbejde med, hvordan den terapeutiske ramme etableres og hvad man skal være opmærksom på, hvis det analytiske rum skal opretholdes. Centrale psykodynamiske begreber, som overføring, modoverføring, modstand, affekt, dynamik og konflikt vil blive berørt, ligesom det vil blive belyst, hvordan interventioner tilpasses klientens personlighedsstruktur og psykopatologi. 

 

Praksishold 8 v/Svend Aage Rasmussen - Postmoderne terapi: Systemisk, narrativ og dialogisk teori og praksis
Undervisningen sigter mod at give deltagerne basale teoretiske og praktiske forudsætninger for at udvikle en postmoderne, horisontal psykologekspertice.

Med systemisk/narrativ teori og praksis inden for det kliniske område som en rød tråd vil undervisningen følge udviklingen fra moderne systemisk familieterapi til en bred postmoderne relationel praksis, der udover familien også arbejder med individet og det sociale netværk, og som samtidigt i en problematisering af terapibegrebet foretrækker at tale om samtaler, konsultation og udvikling af kompetencer.

Vi vil følge udviklingen fra de klassiske systemiske terapiformer, hvis tankegange senere blev sammenfattet under overskriften "1. Ordens kybernetik", til socialkonstruktionistisk og poststrukturalistisk informerede narrative og dialogiske praksisformer.  

I undervisningen vil der ud over teorigennemgang blive vist kliniske videooptagelser, der vil blive analyseret og diskuteret. Endvidere vil der være en del praktiske øvelser, og der vil være mulighed for supervision. 

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Praksishold

Hold 1:

Mandag

8-11

Lokale

CSS 1-1-12

/

Charlotte Sandros

Hold 2:

Mandag

14-17

Lokale

CSS 1-1-12

/

Torben Anbert

Hold 3:

Mandag

11-13

Lokale

CSS 1-1-12

/

Barbara Hoff Esbjørn &

Sonja Breinholst

Hold 4:

Mandag

14-17

Lokale

CSS 2-1-42

/

Ulla Wattar

Hold 5:

Mandag

11-14

Lokale

CSS 2-1-49

/

Tine Meyer Thomsen

Hold 6:

Mandag

8-11

Lokale

CSS 2-1-49

/

Peter Dalsgaard

Hold 7:

Mandag

11-14

Lokale

CSS 1-0-10

/

Lone Kretzschmar

Hold 8:

Mandag

14-17

Lokale

CSS 1-0-10

/

Svend Aage Rasmussen

Praksishold 14 uger med, start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017 

                         

Modul 300 - Neuropsykologi
Neuropsychology Til toppen

 

Forelæsningsrækken giver en grundig introduktion til neuropsykologien: læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Forelæsningsrækken introducerer neuropsykologiske hovedområder, herunder forståelse af strukturel og funktionel hjerneanatomi, hjernesygdomme og -skader, neuropsykiatriske tilstande, samt de kognitive og emotionelle forstyrrelser der kan ses som følge af hjerneaffektion. 

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Forelæsninger - Videregående   anvendt teori og metode: Tirsdag 13-15 Lokale  CSS 7-0-40 v/ Randi Starrfelt m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017.    
 

Seminarhold 1 v/Randi Starrfelt m.fl. Klinisk neuropsykologi (voksne).
Kurset giver en grundlæggende indsigt i den kliniske neuropsykologi. Kurset er i tre dele, der fokuserer på hhv. grundvidenskabelig basis, diagnostik, og rehabilitering af de kognitive og emotionelle forstyrrelser, der kan følge efter hjerneskader og hjernesygdomme. 

Følgende temaer belyses i undervisningen:

 • Neuropsykologiske traditioner og metoder.
 • Den videnskabelige basis for klinisk neuropsykologi.
 • Neurologiske sygdomme / skader og deres neuropsykologiske følger.
 • Specifikke kognitive forstyrrelser / neuropsykologiske syndromer
 • Generelle principper i neuropsykologisk rehabilitering og rehabiliteringsforskning
 • Rehabilitering af specifikke kognitive forstyrrelser.

 

Seminarhold 2 v/ Käte From & Rikke Kieffer – Børneneuropsykologi
AFLYST

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Seminarhold

Hold 1

Mandag

12-15

Lokale

CSS 7-0-40

/

Randi Starrfelt

Hold 2

AFLYST

Käte From &   Rikke Kieffer

Seminarhold 10  uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017.  

 

Praksishold 1 – Neuropsykologi v/ Julia Robotham
Undervisningen er rettet mod at give de studerende praktiske færdigheder i undersøgelse (og behandling) af neuropsykologiske patienter, så de er forberedte til praktik. Hele forløbet fra modtagelse af problemstillingen til skrivning af en neuropsykologisk rapport vil være i fokus. Faget vil primært handle om undersøgelse (og behandling) af voksne og indeholder følgende elementer: 

 • Gennemgang af patienteksempler
 • Videoer med patientundersøgelser
 • Introduktion til anamneseoptagelse
 • Testøvelser (testbatterier og enkelttests til undersøgelse af præmorbidt begavelsesniveau, hukommelse, opmærksomhed, sprog, visuel perception, spatiale funktioner, konstruktionelle færdigheder, styringsfunktioner, visuomotorisk tempo)
 • Gennemgang af spørgeskemaer
 • Udfærdigelse af undersøgelsesrapporter ("erklæringer")
 • Etiske og legale aspekter ved klientarbejde, herunder gennemgang af regler for "god skik" ved neuropsykologiske undersøgelser
 • Institutionsbesøg (f.eks. Center for Hjerneskade)
 • Kontakt med neuropsykolog og overværelse af patientundersøgelser 

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Praksishold

Hold 1:

Onsdag

10-13

Lokale

CSS 2-2-49 

/

Julia Robotham

Praksishold 14 uger med, start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017                     

  

Modul 400 - Social udviklings- og integrationspsykologi
 Community PsychologyTil toppen

 

Social udviklings- og integrationspsykologi (SUI) beskæftiger sig  med forholdet mellem individers  udvikling og deres sociale og kulturelle betingelser samt med udredning, intervention og evaluering i forhold til problemer for og/eller med individer og grupper i denne sammenhæng. 

Formålet med undervisningen i Social udviklings- og integrationspsykologi er hos den studerende  at fremme en videregående viden om, kritisk forståelse af samt evne til at anvende teorier, empiri, metoder og praksisformer fra det SUI-psykologiske fagområde, der muliggør den studerendes efterfølgende bidrag til befordring af individers og gruppers udvikling og integration samt formuleringen, løsningen og forebyggelse af problemer.

I modulet arbejdes med temaer som: 

 • Betydningen af kulturelle forskelle for social integration og psykologisk og social udvikling.
 • Socialiserings- og uddannelsesforhold og disses betydning for børn og unges udvikling.
 • Voksnes og ældre menneskers livsforhold og –forløb; kriser, overgange og udviklingsmuligheder.
 • Institutionelle forhold som familie, dag- og døgninstitutioner samt uddannelse og deres betydning for inklusions- og eksklusionsprocesser.
 • Psykologiske, pædagogiske og sociale interventionsperspektiver i forbindelse med socialt integrative udfordringer og integrationsprocesser.
 • Faglige og professionelle analyse-,  klassifikations- og dokumentationssystemer, deres fremstilling, håndtering og betydning for udredning og intervention.
 • Evalueringsstrategier og -principper for kvalitetsudvikling af sociale, kulturelle og personlige processer, metoder og procedurer.
 • Psykologens funktion i institutionelle, sociale og kulturelle processer herunder etiske forholdemåder, som forskellige forståelses- og interventionsformer fordrer i den konkrete praksis. 

Modulet vil præsentere videregående teori, begreber, metoder og empirisk forskning, herunder lægge central vægt på videnskabeligt funderet og praksisrettet analyse af problemstillinger illustreret ved casemateriale, således at praksis analyseres i et teoretisk perspektiv. 

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Forelæsninger - Videregående   anvendt teori og metode: Torsdag 13-15   Lokale CSS 22-0-19 v/Pernille Hviid, Torben Bechmann m.fl

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017.        

 

Seminarhold 1 v/ David Brian Borup - Udvikling af tilværelseskompetencer i sociale sammenhænge
Social- og udviklingspsykologiske analyser af personer, de fællesskaber samt sociale strukturer og praksisser, de er indlejret i, er en central psykologisk kompetence.

I løbet af seminaret vil vi analysere og vurdere de psykosociale faktorer, herunder mulige interventioner, der påvirker eller kan tænkes at påvirke personer i deres specifikke sociokulturelle og samfundsmæssige sammenhænge.

Efter en introduktionsgang med begge undervisere, og hvor holdet deles op i grupper til samarbejde, opponering og fremlæggelse, er der fire undervisningsgange, hvor vi med casemateriale, blandt andet børn, unge og voksne fra udsatte og marginaliserede positioner, vil diskutere temaer som behandlings- og klassifikationssystemer, identitet og livsforløbsudvikling, governmentality, personlighed og individuelle forskelle. Herefter følger der fire, tematisk og teoretisk bredere, undervisningsgange, hvor vi skal arbejde med (1) generationer og subjektivitet, (2) Social ulighed, uddannelse, familie & social intervention, (3) Mediefremstilling og –brug; intervention og planlægning og (4) Arbejdsliv og organisatorisk intervention. Senest primo august fremsendes en oversigt til de studerende over de enkelte undervisningsgange.

Vores teoretiske udgangspunkt for dette seminarhold vil være kulturhistorisk psykologi, herunder den tysk-skandinaviske Kritisk Psykologi, samt poststrukturalistisk psykologi. Som en start, anden til femte undervisningsgang, bliver begreberne greb om tilværelsen og daglig livsførelse centrale. Endvidere vil vi inddrage erfaringer fra forskellige udviklings- og behandlingspraksisser – bl.a. ungdomsrådgivninger, socialpsykiatrien og bo- og opholdssteder. Andre perspektiver vil blive introduceret i løbet af seminaret, enten af os, ved gæstelærere, eller af deltagerne på seminaret. Som studerende vil du blive opfordret til at gå på opdagelse i temaer og problematikker, samt teoretiske perspektiver og synsvinkler fra andre dele af psykologien.

Overordnet baseres seminaret på en aktiv deltagelse, herunder oplæg, opgaver og gruppearbejde på holdet. Med dette hold vil vi have et fokus på, hvordan psykologen med social- og udviklingspsykologi arbejder på i forskellige praksissammenhænge; og med måder hvorpå psykologen kan stille sig og håndtre de opgaver og udfordringer, som dette psykologarbejde byder på.
 

Seminarhold 2 v/ Sofie Pedersen & Gitte Alling - Konsultative praksisformer i institutionelle kontekster  AFLYST

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Seminarhold

Hold 1:

Onsdag

14-17

Lokale

CSS 2-1-49

/

David Brian Borup

Hold 2:

AFLYST

/

Sofie Pedersen & Gitte Alling

Seminarhold 10 uger, med start uge 36 eller 41 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017.  

 

Praksishold 1 v/ David Brian Borup - Perspektiver på (be)handlings- og udviklingsarbejdet (i og) uden for det terapeutiske rum

Der bliver undervist med afsæt i praksisområder indenfor arbejdet med marginaliserede, misbrugere, psykiatriske diagnoser, udsatte børn og unge, projektarbejde, konsulentarbejde etc.; samt hvorledes man, som psykolog, kvalificerer sit arbejde i bl.a. behandlingsinstitutioner. 

Hver undervisningsgang vil være bygget op omkring et tema (eller flere), der undersøges i teori og praksis. Følgende temaer vil blive berørt: Handling som behandling, den psykosociale intervention og de psykosociale "produkter", sociale patologier, det psykiske som en social frembringelse etc. Temaer af mere dagligdagskarakter vil være fastlåsthed, fremmedgørelse, ensomhed, forsøg på at frigøre sig fra gamle problematiske handlemåder, praksisgørelse (konkret og situationelt) af en udvidende handleevne etc. 

Mål for læringsudbytte (der evalueres løbende efter dette) ved praksishold (jf. studieordningen). Den studerende kan ved afslutning af praksisholdet: Redegøre for udvalgte SUI-psykologiske problemstillinger ud fra direkte eller indirekte erfaringer; med analyse af caseforløb / eksemplariske praktiske problemstillinger på grundlag af relevante teorier og interventionsmetoder samt udrednings- og evalueringsmetoder. Analysere direkte eller indirekte erfaringer med caseforløb / praktiske problemstillinger ud fra SUI-psykologiske teorier og interventionsmetoder, samt udrednings- og evalueringsmetoder.

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Praksishold

Hold 1:

Onsdag

11-14

lokale

CSS 2-1-49

/

David Brian Borup

Praksishold 14 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017.                                           


Modul 500 - Psykologisk testning
Psychological TestingTil toppen
 

Psykologisk testning indgår i mange psykologiske discipliner og del-områder på den ene eller anden måde. Ofte indgår testning som en del af et større udrednings- eller vurderingsforløb, men der kan også være tale om enkeltstående testning. Viden om hvad en psykologisk test er, psykologisk tests opbygning og centrale forhold omkring deres anvendelse, viden om konkrete test og færdigheder i forhold til psykologens forskellige roller i forbindelse med testning, er derfor centrale psykologkompetencer. 

Formålet med modulet er overordnet, at den studerende opbygger både teoretiske og praktiske kompetencer i forhold til psykologisk testning, og at disse kompetencer forankres både teoretisk og anvendelsesmæssigt i forhold til psykologiske discipliner og i forhold til metode. Mere konkret er formålet, at den studerende opnår forståelse af grundlæggende psykologisk test-teori og testning, at den studerende introduceres til en række psykologiske test indenfor forskellige psykologiske discipliner, samt at den studerende trænes i og opnår praktisk erfaring hhv. generiske kompetencer i forhold til 6 roller forbundet med psykologisk testning, dvs.:   

 1. testtager-rollen       
 2. feedbackmodtager-rollen       
 3. test-administrator-rollen       
 4. scorer og tolker-rollen  
 5. feedbackgiver-rollen       
 6. rollen som test-vurderer

Indholdsmæssigt er modulet fokuseret på: Grundlæggende begreber og principper indenfor klassisk og moderne test-teori. Konstruktion, administration og fortolkning af psykologiske tests. Væsentlige forhold og problemstillinger i forhold til det at teste i forskellige psykologiske discipliner, med forskellige formål, med forskellige testpersoner, osv. Desuden introducerer modulet til en bred vifte  af test på et generelt og eksemplificeret plan, samt et mindre antal test på et mere deltaljeret plan og færdighedstrænende plan. Emnemæssigt såvel som testmæssigt spænder modulet henover børn såvel som voksne og det kliniske område såvel som ”normal”-området. Desuden inddrages eksempler såvel som test fra det neuropsykologiske, klinisk psykologiske, arbejds- og organisationspsykologiske og samt PPR-området. 

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Forelæsning :  Tirsdag 10-13 Lokale CSS 35-01-44 /Tine Nielsen m.fl.

 

Hold 1:

Grupperum:

Tirsdag

15-18

Lokale

CSS 7-0-22

CSS 7-0-05 
CSS 7-0-20

/

Lill Palmblad

Erik Vindbjerg

Nicoline Normann

Hold 2:

Grupperum:

Tirsdag

15-18

Lokale

CSS 7-0-28

CSS 7-0-32 
CSS 7-0-26

/

Erik Vindbjerg

Nicoline Normann

Lill Palmblad

Hold 3:

Grupperum:

Tirsdag

15-18

Lokale

CSS 7-0-40

CSS 7-0-44 
CSS 7-0-38

/

Nicoline Normann

Lill Palmblad

Erik Vindbjerg

Hold 4:

Grupperum:

Torsdag

15-18

Lokale

CSS 7-0-28

CSS 7-0-32 
CSS 7-0-26

/

Henriette Kirkeby

Peter Kristian   Jacobsen

Ida Egmose   Pedersen

Hold 5:

Grupperum:

Torsdag

15-18

Lokale

CSS 7-0-22

CSS 7-0-05 
CSS 7-0-20

/

Peter Kristian   Jacobsen

Ida Egmose   Pedersen

Henriette Kirkeby

Hold 6:
Grupperum:

Torsdag

15-18

Lokale

CSS 7-0-40

CSS 7-0-44 
CSS 7-0-38

/

Ida Egmose   Pedersen

Henriette Kirkeby

Peter Kristian   Jacobsen

Hold 7:

Grupperum:

Fredag

15-18

Lokale

CSS 7-0-28

CSS 7-0-32 
CSS 7-0-26

/

Henriette Kirkeby

Per Bjerregaard

Ida Egmose   Pedersen

Hold 8:

Gruppe-rum:

Fredag

15-18

Lokale

CSS 7-0-22

CSS 7-0-05 
CSS 7-0-20

/

Per Bjerregaard

Ida Egmose   Pedersen

Henriette Kirkeby

Hold 9:

Grupperum:

Fredag

15-18

Lokale

CSS 7-0-40

CSS 7-0-44 
CSS 7-0-38

/

Ida Egmose   Pedersen

Henriette Kirkeby

Per Bjerregaard

Forelæsning 13 uger, med start uge 36. Holdundervisning 10 uger, med start uge 39. Slut uge 49 eller 50. Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017. 


Modul 600 - Avanceret metode
Advanced methodsTil toppen

 

Kvalitative undersøgelser af psykologiske genstandsfelter v/Mille Mortensen
7,5 ECTS 

Formålet med kurset er at videreudvikle de studerendes kompetencer til  1) at anvende kvalitative dataindsamlingsmetoder samt 2) at anvende kvalitative analysestrategier på indsamlet datamateriale ved undersøgelser, der omhandler psykologiske genstandsfelter.

Kurset retter fokus på, hvordan kvalitative datainsamlingsmetoder herunder interviews, fokusgruppediskussioner, (deltager)observation og casestudier kan tilvejebringe forskellige former for forskningsbaseret viden om konkrete undersøgelsesobjekter indenfor psykologiens genstandsfelt. 

Yderligere arbejdes med, hvordan forskellige analysestrategier, herunder hermeneutik, diskursanalyse, narratologi og fænomenologi, frembringer forskellige former for undersøgelsesresultater. Viden herom sætter den studerende i stand til refleksivt at anvende kvalitative undersøgelsesstrategier og forskningsdesign, der matcher den type psykologisk forskningsbaseret viden, der søges opnået i den konkrete undersøgelsessammenhæng. 

Målet for undervisningen er, at den studerende efter gennemført kursus kan:

 • Begribe og operationalisere forskellige kvalitative forskningsstrategier indenfor psykologien
 • Selvstændigt at producere kvalitativt materiale (fx interviews, fokusgrupper eller deltagerobservation) samt refleksivt vurdere kvaliteten heraf
 • Anlægge forskellige analysestrategier på det insamlede kvalitative materiale
 • Forholde sig kritisk og refleksivt til eget metodisk arbejde samt videnskabsteoretiske standpunkt indenfor rammerne af den psykologiske videnskab 

Undervisningen tilrettelægges således, at der opnås mest mulig deltagerinvolvering via eksemplarisk læring. Det betyder i praksis, at undervisningen vekselvirker mellem underviseroplæg, individuelle øvelser og gruppeøvelser faciliteret af underviser, hvor det tillærte stof afprøves i praksis. 

Undervisning i ugerne: 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49 og 50 

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Hold 1:

Torsdag

10-13

Lokale

CSS 2-2-24

/

Mille Mortensen

Holdundervisning 9 uger, med start uge 40 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017.   

 

Discourse Analysis v/Kyoko Murakami  AFLYST
7,5 ECTS    

 Klinisk psykologisk forskningsmetode v/ Susanne Harder
7,5 ECTS
 

Formålet med kurset er at give de studerende en sådan viden om forskningsmetodologi, at de er i stand til selvstændigt og kritisk at vurdere empiriske undersøgelser indenfor klinisk psykologi, herunder design, rekruttering, undersøgelsesredskaber og de mest almindelige statistiske og kvalitative analysemetoder. Formålet er endvidere at give deltagerne de nødvendige forudsætninger for selv at kunne tilrettelægge, gennemføre og beskrive empiriske undersøgelser af klinisk psykologiske problemstillinger. 

Igennem kurset præsenteres de forskellige faser i et forskningsprojekt successivt. Kurset vil således indledningsvis fokusere på formuleringen af problemstillinger for projekter og dannelsen af hypoteser. Efterfølgende vil der blive præsenteret strategier for litteratursøgning. På denne baggrund vil der gennem resten af kurset blive behandlet en række centrale designtyper inden for såvel kvantitativ som kvalitativ forskning. For hvert design vil der blive fokuseret specielt på spørgsmål som reliabilitet og validitet, selektion af forsøgspersoner, undersøgelsesinstrumenter samt kvantitative og kvalitative metoder til dataanalyse. 

Arbejdsformen vil bestå i en vekslen mellem oplæg, øvelser og diskussioner. Deltagerne vil således skulle analysere publicerede forskningsartikler med henblik på at identificere metodologiske styrker og svagheder, ligesom der vil indgå øvelser, hvor deltagerne arbejder med konkrete analyser af psykoterapeutisk materiale. Herudover vil de studerende igennem forløbet individuelt eller i grupper arbejde med at formulere egne forskningsprojekter, som vil kunne (men ikke nødvendigvis skal) danne grundlag for deres speciale. 

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Hold 1:

Torsdag

10-13

Lokale

CSS 2-2-42 

/

Susanne Harder

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj  til 1. juni 2017

 


Modul 800 - Projektorienteret forløb
Practicum
Til toppen

De psykologfaglige praksisaktiviteter strækker sig over 14 uger á 30 timer. Praktikken forløber på et arbejdssted, som udfører psykologiske arbejdsopgaver, og hvor psykolog(er) er ansat. Den psykologfaglige praksisaktivitet tilrettelægges i samarbejde mellem Institut for Psykologi, arbejdspladsen og den studerende, således at det sikres, at den studerende får klientkontakt, øvelse i udredning, intervention og evaluering samt træning i skriftlig og mundtlig kommunikation i forhold til psykologfaglige spørgsmål.

Praktikanalysehold: Instituttet fordeler de studerende på hold på baggrund af praktikområder.

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Forelæsning: Lovgivning og Etik: Fredag 8-10   CSS 35.01.44  v/Erik Lohmann og Jytte Gandløse

Praktikanalysehold:

Hold 1:

Fredag

10-13

Lokale

CSS 4-1-30

Lone Kretzschmar

Klin/A&O

Hold 2:

Fredag

10-13

Lokale

CSS 2-2-36

Jan Nielsen

Klin/A&O

Hold 3:

Fredag

13-16

Lokale

CSS 2-2-36

Susanne Lunn

Klin/A&O

Hold 4:

Fredag

10-13

Lokale

CSS 2-2-42

Ann-Marie Low

Neuro/Udl.

Hold 5:

Fredag

10-13

Lokale

CSS 1-0-10

Pernille Hviid

SUI

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding til projektorienteret-forløb via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017. 


Modul 700 - Valgfag 2015-ordning
Elective coursesTil toppen

 

Husk at forskningsaktiviteter kan godskrives som valgfag (der skal søges forhåndsgodkendelse i studienævnet med mindre forskningsaktiviteten allerede er godkendt) - læs forudsætningerne på KUnet:
https://intranet.ku.dk/psykologi_ka/uddannelsens_forloeb/forskningsaktivitet/Sider/default.aspx

 

Krop og psyke v/Jim Toft
7,5  ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Kurset ser på forholdet mellem krop og psyke, og hvilken betydning kroppen har for oplevelse, selv og psykens udvikling og opståen. Der fokuseres på hvilken indvirkning bevægelse har for forholdet mellem krop, psyke og selvoplevelse og hvordan dette kan ses i et behandlingsperspektiv især inden for det psykiatriske felt. Teori tager især udgangspunkt i det psykodynamiske og det fænomenologiske. Desuden inddrages egen erfaring og praksis med fysisk aktivitet og bevægelse som fænomenologisk grundlag for refleksion. 

Et teoretisk udbytte af modulet, som kan perspektivere kroppen som subjekts betydning for mennesket såvel fysisk, socialt som psykisk, som et andet perspektiv, der normalt anvendes i det psykologiske genstandsfelt, og at dette kan inddrages som tilgang til behandling og terapeutisk samtale og interview. 

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Krop og psyke:  Torsdag 15-18 lokale CSS 2-2-42 v/ Jim Toft

Holdundervisning 10 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017  

 

Culture, Communication and Learning v/ Kyoko Murakami 
7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

This course will introduce key social scientific concepts and theories, which can be applied to the study of the relationship between culture, communication and learning. It will explore the complexities of the vast theory base underpinning the role of communication and language in learning settings. Its aims are to introduce to students issues concerning (1) the dynamic role of social interaction in language use, culture as resource for development of children and young people, (2) language use and thinking and remembering together and the process of socialisation (3) learning as communicative action and (4) gender issues in language and literacy practices or disability issues. It will enable a critical assessment of the construction of problems and proposed solutions in practices in psychology, education and other related fields. 

Delivery will be in the form of a weekly brief lecture followed by seminars and tutorials involving individual and/or group work and student presentations. Students are expected to arrive at sessions having read required pre-session reading beforehand and prepared to discuss the reading in the seminar. 

At the completion of this course students would be able to develop:

 • Awareness and understanding of issues concerning the role of social interaction in a given culture in formal or informal learning settings
 • Understanding of issues concerning culture, language, communication and learning in classrooms with reference to their professional experience in early educational settings
 • Critical skills to evaluate research into culture, communication and learning in early years and other educational settings.  

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Culture, Communication and Learning: Tirsdag 15-17 room CSS 2-2-42 v/ Kyoko Murakami

Holdundervisning 14 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017  

 

Feedback Informed Treatment  (FIT) v/ Rikke Papsøe   
7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Feedback Informed Treatment (FIT) is an evidence-based, pan-theoretical practice. It is a way of routinely monitoring the effect of therapy. The objective of FIT is to improve the quality and effectiveness of therapy. Through the use of two simple scales in each therapeutic conversation, the therapist can: 1) Monitor the client's progress in therapy, e.g.: Is the client getting better through therapy? Worse? Is there no development? 2) Get continuous, formalized feedback from the client on the alliance between therapist and client. Through this feedback the therapist is able adjust his/her methods of therapy so that he/she will be more helpful to the particular client. This approach to therapy has been shown to halve "drop-outs" from the therapy, to enhance the effect of the therapy significantly, and to reduce the risk of deterioration. 

This course will cover the research behind FIT, including an overview of what works in therapy. The FIT scales (Outcome Rating Scale and Session Rating Scale) will be introduced. Through case material we will practice understanding of the graphical representation of different therapeutic courses, and how these can be used to tailor the therapy to each client so that the therapy becomes more efficient. Finally the course will focus on the characteristics of the most skilled therapists, and how to work towards becoming a top therapist. The course will consist of a mixture of theoretical presentations, case material, practical exercises, and reflection.  

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Feedback Informed Treatment:   Onsdag 12-15 lokale CSS 4-1-36 v/ Rikke Papsøe

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017  

 

The Feeling of Being v/ Claudia Carrara-Augustenborg 
7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

This course introduces the main theoretical models and the empirical methods employed to explain and measure consciousness. Students are offered the opportunity to learn about the neurobiological mechanisms possibly underlying the emergence of consciousness and to grasp why science needs to embrace also conceptual and philosophical levels of analysis. The course outlines the multi-faceted nature of consciousness by discussing different aspects of the phenomenon in normal as well as in abnormal conditions. Students are encouraged throughout the course to actively participate in discussions and to make critical thinking regarding the current state of knowledge about how the brain relates to the mind. 

Teaching; Sept. 6th, Sept. 20th, Sept. 27th, Oct. 4th, Nov. 1st, Nov. 8th, Nov. 15th, Nov. 22nd, Nov. 29th, Dec. 6th

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

The feeling of being: Onsdag 15-18 room CSS 4-1-36 v/Claudia Carrara-Augustenborg

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017 

 

Sundhedspsykologi v/ Janni Niclasen m.fl.  
7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Sundhedspsykologi er den gren af psykologien, der beskæftiger sig med psykologiske faktorers betydning for sundhed og somatisk sygdom. På faget gives et bredt indblik i, hvordan interaktionen mellem somatiske, fysiologiske, psykiske, kontekstuelle og kulturelle faktorer har betydning for manifestationen af symptomer, behandling, sundhedsfremme og forebyggelse. Der gives på kurset en introduktion til sundhedspsykologiske begreber, teorier, videnskabelige metoder og interventioner. Eksempler herpå kan være HPV-vaccinen og psykologi, funktionelle lidelser, eller hvordan man kan forebygge mentale sundhedsproblemer hos ældre i takt med at de oplever et nedsat fysisk funktionsniveau.

Sundhedspsykologien er et fagområde i hastig vækst, og et felt hvor der forventeligt vil blive oprettet flere psykologfaglige arbejdspladser indenfor de nærmeste år. For at gøre kurset så praksisnært som muligt vil der på enkelte moduler blive inviteret gæsteforelæsere fra sundhedspsykologisk praksis. 

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Sundhedspsykologi:   Onsdag 12-15 lokale CSS 1-1-12 v/ Janni Niclasen m.fl.

Holdundervisning 10 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017

 

Løsningsfokuserede tilgange til procesfacilitering i praksis. v/Kasper Mikladal 
AFLYST      7,5 ECTS


 

Resiliens i teori og praksis v/Faezeh Zand     AFLYST
7,5 ECTS

 

Staffing Decisions, Work Teams, and Politics in Organizations v/Ingo Zettler AFLYST       7,5 ECTS

 

Parforholdets Psykologi v/John Mortensen
7,5 ECTS

Udbydes kun som fordybelsesfag på KA 2015-studieordning   

Forløbet placerer sig med sit fokus på parforholdet inden for rammerne af det relationelle paradigme. Det er især intersubjektiviteten, det dialogiske og forbundetheden som livets ontologisk forudsætning, der vi inspirere forløbet. 

Det moderne liv har uden tvivl skabt nye rammer omkring parforholdet og mange oplever det som en udfordring at få kærlighedslivet til at fungere og udvikle sig efterhånden som relationen bevæger sig fra forelskelsens første beruselse, til en mere etableret hverdag hvor gensidigt ansvar og forpligtelser trænger sig på. Alt imens Skilsmissestatistikkerne bekræfter at det ikke er let, vidner den uendelige strøm af kærlighedsfilm og –sange, om at parforholdet ikke blot ligger os alle på sinde, det er også i parrelationen vi investerer de dybeste håb og drømme og det er her nogle af de stærkeste følelser kommer til udtryk.

For at få indsigt i det moderne parforholds vilkår og udfordringer vil vi placere parforholdet i en sociokulturel og historisk kontekst. Vi vil fordybe forståelsen af parrelationens dynamikker via et udviklingsperspektiv hvor vi udfolder en tilsyneladende almen cyklus fra den mere irrationelle forelskelse, henover den ligeså irrationelle magtkamp til det modne kærlighedsforhold (en potentiel mulighed).

Vi vil desuden belyse parforholdet i et narrativt konstruktivistisk, et psykodynamisk, et tilknytningsteoretisk og et neuroaffektivt perspektiv. I disse perspektiver vil vi arbejde med temaer som: fastlåste mønstre, vrede, jalousi, sexualitet; samt parforholdstraumer som: svigt, vold, og utroskab.

Kursets ambition er at sætte de teoretiske indfalsvinkler i relation til parterapeutisk praksis, for her igennem at indkredse de mest effektive metoder og interventioner. Herunder vil vi reflektere og diskutere terapeutens udfordringer, rolle og primære opgaver i det komplekse, følelsesmættede parterapeutiske rum.

Formmæssigt vil forløbet være tilrettelagt som vekslen mellem oplæg, debat, illustrative øvelser, og filmklip. Sideløbende arbejdes der i dybden med et selvvalgt emne indenfor den overordnede ramme, der munder ud i en skriftlig opgav på max. 14 sider. Et ledeprincip for modulet vil være at gennemføre det i en eksemplarisk dialogisk ånd. 

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk 

Parforholdets Psykologi: Mandag 8-11 uge 36-40 og 43-47,lokale CSS 1-0-10 v/John Mortensen

 Holdundervisning 10 uger med start uge 36- Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj- 1. juni 2017