Til professionelle – Københavns Universitet

Til professionelle

Center for Tidlig Indsats og Familieforskning tilbyder undervisning, efteruddannelse og supervision til psykologer og andre fagprofessionelle, der arbejder med 0-6 årige børn og deres familier.

Aktuelt udbyder vi følgende:

Træning og certificering i Alarm Distress Baby Scale (ADBB)

ADBB er en evidensbaseret metode til systematisk at screene for tidlige tegn på vanskeligheder i den sociale kontakt hos spædbørn. Den kan anvendes til bl.a. at opdage helt tidlige tegn på tilknytnings- og relationelt betingede vanskeligheder, og den er valideret til brug fra 2-månedersalderen og indtil 2 år. Metoden er udviklet til brug i almen lægepraksis som en del af rutine børneundersøgelser, men kan med fordel integreres i sundhedsplejerskers og andre faggruppers daglige arbejde.

En vurdering af barnet med ADBB vil supplere den professionelle i sin globale vurdering af barnets (og familiens) psykiske trivsel og støtte vedkommende i den sundhedsfremmende og forebyggende vejledning, samt støtte vurderinger i forbindelse med vanskelige sager, samt i forbindelse med underretning. ADBB bruges blandt andet af sundhedsplejersker i Norge og af store dele af sundhedsplejen i Københavns Kommune, og erfaringen er, at ADBB fungerer som et særdeles godt grundlag for dels at identificere tidlige risikotegn hos barnet og dels at tale med forældre om, hvordan de kan støtte deres barn i forbindelse med dets sociale udvikling.

Uddannelsesforløbet omfatter følgende elementer:

 • To hele uddannelsesdage (kl. 9-16)
 • Supervision:

  Enten:

  a) Tre supervisionsgange á to timer
  - Forud for hver supervision har hver deltager kodet 3- 4 film-klip med ADBB-metoden, og disse klip gennemgås til supervisionen.
  - Supervisionen foregår i grupper på maks. 16 deltagere for at give deltagere mulighed for at diskutere og stille spørgsmål.
  - Såfremt enkelte deltagere mod forventning ikke har mulighed for at deltage ved en af de planlagte supervisionsgangene, er der mulighed for at modtage individuel feedback på kodninger over telefon eller mail.

  Eller:

  b) To supervisionsgange á to timer, samt én individuel skriftlig feedback på egen kodning af 4 film-klip (dvs. at den første supervisionsgang i gruppe byttes ud med individuel skriftlig feedback over e-mail).

 • Certificering i ADBB-metoden:
  - Alle deltagere modtager indenfor cirka to uger svar om bestået certificering.
  - Certifikater tilsendes efter endt certificering.
  - Selve certificeringsprocessen består af individuel kodning af fire film-klip, som deltagerne modtager efter tredie supervision.

Praktiske oplysninger

 • Størrelsen på et uddannelseshold er fastsat til 32 deltagere, der skal certificeres. Et uddannelseshold kan eventuelt bestå af deltagere fra forskellige kommuner for at nå op på 32 deltagere i alt.
 • Derudover er der mulighed for maks. 4 ”kolde pladser” på de to uddannelsesdage. Disse pladser kan f.eks. besættes af tværfaglige samarbejdspartnere eller ledere, der kan have fordel af at kende til metoden, men som ikke selv skal bruge den i praksis. Deltagere på kolde pladser deltager ikke i de efterfølgende supervisioner, og de opnår ikke certificering i metoden.
 • Prisen pr. deltager, der skal certificeres er 9.000 kr. ved grupper på 32 deltagere. Prisen for de ”kolde pladser” er 3.000 kr. pr. stk. Hertil lægges et forplejningstillæg på 500 kr. pr. deltager, såfremt uddannelsen afholdes på Institut for Psykologi. Dette gælder også for kolde pladser.

Kursusdag ”Introduktion til ADBB”

Center for tidlig indsats og familieforskning ved Københavns Universitets tilbyder et endags kursus (9-16) med introduktion til ADBB-metoden til fagpersoner, som ønsker kendskab til metoden og dens anvendelse, men som ikke skal bruge metoden i praksis, og som derfor ikke skal certificeres i metoden. .

Formålet med kurset er således at give kendskab til ADBB-metoden med henblik på at styrke udviklingen af et fælles sprog og en fælles forståelse af vurdering af trivsel og risiko hos spæd- og småbørn på tværs af alle de faggrupper, der arbejder med de helt små børn.

Priser og Praktiske oplysninger

 • Kurset varer fra kl. 9–16 inklusiv to pauser om formiddagen, 45 minutters frokostpause samt en pause i løbet af eftermiddagen.
 • Kurset afholdes som udgangspunkt hos Center for Tidlig Indsats og Familieforskning på Institut for Psykologi, Øster Farigmagsgade 2A, 1353 København K.
 • Antal deltagerer: Maks. 40 personer.
 • Pris inklusiv forplejning under hele kurset (kaffe, te, forfriskninger og frokost): 60.000 kr.

Særligt for eksterne kurser

 • Såfremt kurset afholdes eksternt, er maksimalt antal deltagere 50 personer.
 • Hvis kurset afholdes eksternt sørger kursusmodtager selv for forplejning og lokale, der er passende til det tilmeldte antal deltagere samt for, at der i undervisningslokalet er udstyr (lyd og projektor), som kan bruges til at vise filmklip.
 • Pris for eksterne kurser: 55.000 kr.
 • Hertil kommer 900 kr. pr. time i transporttid samt udgifter til togbilletter og evt. taxi til og fra station eller kørselsudgifter i henhold til gældende takster (takst i 2017: 1,93 kr./km) samt evt. broafgift.

Supervision

Vores teams kompetencer gør os i stand til at tilbyde på en bred supervision på diverse kliniske problemstillinger hos 0-6 årige børn og deres familier, men vi tilbyder også supervision i forhold til specifikke metoder, fx ADBB eller Bayley III.

Vejledende Pris for individuel supervision 1.500 kr pr. time og 1.800 kr pr. time for gruppe, dertil kommer transporttid og udgifter, hvis supervision ikke foregår på Institut for Psykologi.