Center for Angst – Københavns Universitet

CCAP >

Center for Angst

Kontaktperson/Koordinator: Professor MSO Barbara Hoff Esbjørn

Forskning i Center for Angst

Center for Angst er et behandlings- og forskningsprojekt om angsttilstande hos børn.

Det består af både kliniske og grundforskningsprojekter, og formålet er at tilvejebringe ny teoretisk og empirisk viden om angsttilstande hos børn.

Resultater fra afsluttede projekter:

CfA vil gerne takke alle børn og forældre, der gennem årene har deltaget i vores undersøgelser.

Nogle af de familier, der har deltaget har været tilfældigt udvalgt i befolkningen. Disse familier har hjulpet os med at forstå, hvordan familier og børn generelt har det i Danmark. Andre familier har haft børn, der havde problemer med angst. Disse familier har hjulpet os med at blive bedre til at forstå, hvordan vi bedst kan hjælpe angste børn.

Nedenfor beskriver vi nogle af de resultater, som vi har fundet i vores undersøgelser. Ønsker man nærmere information kan man anvende referencerne på de videnskabelige artikler hvori resultaterne er beskrevet mere detaljeret. Flere resultater vil dukke op efterhånden som vi får arbejdet os igennem alle data og publiceret disse internationalt.

Landsdækkende undersøgelse af børn i alderen 8-17 år

Mere end 1000 børn fra 19 forskellige skoler i Danmark har hjulpet os med at gennemføre denne undersøgelse. Vi har brugt den viden, som vi fik til at sikre at spørgeskemaer om angsttilstande hos børn og unge som er udviklet i udlandet også kan bruges i Danmark. Nogle af spørgeskemaerne er gratis, og børnene har hjulpet med at lave nogle foreløbige normer på testene, som kan hentes på vores hjemmeside. Disse kan bruges til at sikre mere valide undersøgelser af angsttilstande hos danske børn.

Børnene har også bidraget med undersøgelser af forekomsten af angst og hvordan man regulerer sine følelser. Derudover har vi undersøgt hvilke tanker børn gør sig om deres tanker og hvordan dette hænger sammen med angst.

Generelt fandt vi at:

 1. Piger havde generelt flere angstsymptomer end drenge.
 2. Vanskeligheder med at regulere sine følelser var sammenfaldende med flere angstsymptomer
 3. Piger og drenge rapporterede om forskellige former for vanskeligheder med at regulere følelser.
 4. Børn og unge rapporterede, at de havde tanker om deres tanker (meta-kognitioner) svarende til det man ser hos mange voksne. 
 5. Negative forestillinger om farlighed af bekymringer og mangel på kontrol over bekymringer hang sammen med højere grad af angst hos børn og unge.

Registerbaserede studier

CfA har gennemført to undersøgelser i samarbejde med andre institutioner. Den ene var i samarbejde med Børnerådet, den anden i samarbejde med Børne- og Unge Psykiatrisk Database.

Vi fandt at:

 1. Omkring 11% af børn (834 børn i alderen 12-14 år), der deltog i børnerådets børnepanel oplevede at have  angst og/eller depressions symptomer. Dette tal svarer til undersøgelser fra udlandet.
 2. Børn der havde flere angst/depressions symptomer fortalte også at de oplevede at have en forringet livskvalitet.
 3. Der var en markant lavere forekomst at angsttilstande blandt børn henvist til børne- og ungepsykiatrien i Danmark end i udlandet. Kun 5.7% af alle børn (N=13241 udredt i 2004-2007) fik en angstdiagnose.
 4. Dette kunne tyde på, at børn med angst ikke udredes i børne- og ungepsykiatrien og/eller at vi mangler flere standardiserede undersøgelsesinstrumenter til at udrede angstlidelser blandt børn og unge i Danmark.

Familier med angste børn

Nogle familier modtog behandling af barn med ganske lidt forældredeltagelse, hvorimod andre familier har modtaget behandling til både barn og forældre. Det har været tilfældigt hvilke familier der modtog disse behandlinger. Ikke alle familier har bidraget med viden til alle nedenstående fund, da forskellige undersøgelser har været udført gennem tiden.

Nogle af de fund vi har gjort er:

 1. Familier hvor far deltog i behandlingen foruden mor og barn, rapporterede, at det var en støtte for barnet og hele familien, at begge forældre havde deltaget. De oplevede, at far havde fået en større rolle i forhold til barnet, og at forholdet mellem forældrene var blevet styrket.
 2. Afvisning hos far kombineret med nedsat forståelse for barnets mentale liv hos mor var sammenfaldende med flere angstsymptomer hos børnene ved henvisning til behandling.
 3. Langt de fleste børn, der modtog behandling havde mere end 1 angstlidelse.
 4. Ved 6 måneders opfølgning efter endt behandling var knapt 69% fri for deres primære angstlidelse og knapt 52% fri for al angst. Disse tal svarer til undersøgelser fra udlandet.
 5. Der var ingen forskel på om børnene eller børn og forældre havde modtaget behandling ved 6 måneders opfølgning.

Find mere information om forskergruppen i venstremenuen.

Se Klinik ved Center for Angsts hjemmeside