Summer School – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for psykologi > Uddannelser > Summer School

Summer School at the Department of Psychology

The Department of Psycholoy offers a variety of courses during July and August 2015.
For external participants the courses are subject to a fee (800 kr./1 ECTS). See individual courses for details.


SOMMERKURSER 2015

Fælles for alle sommerkurser:
Pensum skal være læst inden kursusstart.
Fremmødepligt på 75 %, men undervisningen er baseret på fuld deltagelse.
Eksamensopgave afleveres fredag kl. 12.00 i ugen efter kursets afslutning.
Intern prøve uden censur. Bedømmes Bestået/Ikke bestået.

Mange kurser udbydes på tværs af niveauer, holdtyper og studieordninger. Nedenfor kan du se om et sommerkursus udbydes på din studieordning, og hvilke fagelementer det dækker.

Praksishold er kun for egne Psykologistuderende (på KA 2010 og 2015). Evt. overskydende pladser på praksishold kan tildeles KA studerende på 2010 studieordningen, der søger disse som Valgfag (5 ECTS).

For begge kandidatstudieordninger er det gældende, at de studieelementer, der er markeret med grønt, udbydes som sommerkurser, se modeller nedenfor. ECTS vil som udgangspunkt tælle med i efterårets obligatoriske 30 ECTS.


BA – 2011 studieordning

Udbydes som valgfag


KA – 2010 studieordning

A&O praksishold – 5 ECTS

Klinisk praksishold - 5 ECTS

SUI praksishold - 5 ECTS

Alle praksishold kan tages som valgfag, såfremt der er overskydende pladser

Valgfag

2010-studieordning på kandidatniveau

De studieelementer, der er markeret med grønt, udbydes som sommerkurser

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester


  Seminarhold inkl. forelæsningsrække,
  A-program
  (15 ECTS)
  

Seminarhold inkl. forelæsningsrække,
  B-program
  (15 ECTS)

Praktik
  (12,5 ECTS)

 

Speciale

(30 ECTS)

 

 

 


  Professionel psykologisk
  færdighedstræning
  (2,5 ECTS)


  Praksishold,
  A-program
  (5 ECTS)

Praktikrapport
  (7,5 ECTS)


  Psykologisk testning
  (12,5 ECTS)

 

Videregående
  forskningsmetode
  (10 ECTS)

Valgfag
  (I alt 10 ECTS)


KA – 2015 studieordning

A&O praksishold - 5 ECTS

Klinisk praksishold - 5 ECTS

SUI praksishold - 5 ECTS

Avanceret metode

Fordybelsesfag

2015-studieordning på kandidatniveau

De studieelementer, der er markeret med grønt, udbydes som sommerkurser

1. Semester

2. Semester(mobilitetsvindue)

 3. Semester 
  (mobilitetsvindue)

4. Semester

Hoved-program
  Videregående anvendt teori og metode

7,5 ECTS

Bi-program
  Videregående anvendt teori og metode

7,5 ECTS

Professionspraktik og
  –analyse

30 ECTS

Speciale

30 ECTS

 

 

 

Hoved-program Seminarhold

7,5 ECTS

Valgfag

7,5 ECTS

Hoved-program
  Praksishold

5 ECTS

Valgfag

7,5 ECTS

Psykologisk testning

10 ECTS

Avanceret metode

7,5 ECTS


A&O praksishold 1 og SUI praksishold 1 - Procesfacilitering i praksis – psykologens konsultative færdigheder v/Kasper Mikladal Johansen og Mathias Lisby                                                                              5 ECTSTil toppen

Udbydes som A&O og SUI praksishold på KA 2010- og 2015-studieordning

Psykologen som procesfacilitator
Psykologens arbejdsfelter er udvidet betydeligt gennem de sidste 20 år, og i mange stillinger indgår procesfacilitering som en fast del af dagligdagens arbejdsopgaver. Som psykologer skal vi ikke kun fungere som analytisk problemknuser i psykologiske problemstillinger, men har ofte og i mange sammenhænge også til opgave at være konsulent for andre fagfolk. Det kan være i pædagogisk psykologisk rådgivning, hvor der skal skabes samarbejde mellem lærere, pædagoger, skoler, institutioner, forældre og børn eller i organisatoriske sammenhænge, hvor psykologen som konsulent inviteres til at gøre en forskel og bidrage til en forandring eller en bevægelse.

Psykologen inddrages og inviteres i mange tilfælde, når der er et ønske om, at noget skal være anderledes. Psykologen kan både fungere som intern eller ekstern konsulent og må ofte navigere i et komplekst felt af forskellige og modsatrettede dagsordener, forventninger, idéer og ønsker. Det stiller krav til, hvordan vi som psykologer kan tilrettelægge og afvikle processer, og hvordan vi kan bidrage til at skabe bæredygtige og holdbare forandringer i den konkrete hverdag. 

Form
Dette intensive kursus er for dig, som ønsker at omsætte poststrukturalistiske, socialkonstruktionistiske og kommunikationsteoretiske perspektiver til et bredt repertoire af praktiske, konsultative færdigheder til gavn i det psykologfaglige arbejde. Kurset er baseret på vores egne erfaringer med at omsætte begreber og teorier til konkrete, enkle og anvendelige praksisser i konsultativt arbejde.

På kurset går vi konkret og i øjenhøjde til udvikling og træning af dine proceskonsultative færdigheder. Særligt er tanken, at det kræver praktisk træning at blive en dygtig praktiker. Derfor har kursusforløbet et praktisk og personligt fokus og veksler mellem oplæg, fælles refleksion, træning og øvelser, præsentation af modeller, demonstration og live-supervision. 

Udbytte
Kurset træner blandt andet dine færdigheder til:

 • at føre hjælpsomme samtaler med kunder, klienter, ledere, chefer, medarbejdere og andre samarbejdspartnere;
 • at styre og kvalificere processer, hvor mange dagsordener er i spil;
 • at indstille frekvensen på dine ører, så du kan spørge til og udfolde kompleksiteteter;
 • at forhandle en opgaves indhold og form, så den bliver mulig at løse;
 • at gå fra en ekspert/rådgivende position til en faciliterende ikke-vidende position.

Pensumliste

Eksamensbestemmelser:
Prøveform: Fremmøde mindst 75 % af undervisningsgangene samt afsluttende skriftlig hjemmeopgave
Censurform: Intern prøve
Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Max 5 sider
Pensum: 300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur
Eksamensopgave afleveres fredag kl. 10.00 i ugen efter kursets afslutning. 

Undervisere: Kasper Mikladal Johansen og Mathias Lisby
Datoer: Uge 27 – mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet 9.00-16.00

Procesfacilitering i praksis   – psykologens konsultative færdigheder: Uge 27  lokale CSS 7-0-18 v/ Kasper Mikladal Johansen og Mathias Lisby

Sommerkursus i uge 27 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1. maj 2015

 

Til toppenKlinisk praksishold 1 - Kognitiv adfærdsterapi v/ Ulla Wattar og
Mette Albertsen                                                                             5 ECTS

Udbydes som klinisk praksishold på KA 2010- og 2015-studieordning 

Formålet med praksisholdet i kognitiv adfærdsterapi er at give de studerende indføring i og erfaring med at arbejde psykoterapeutisk ud fra den kognitiv -adfærdsterapeutiske model.  I udførelsen af kognitiv adfærdsterapi er der tæt kobling mellem teori og metode som de støtter sig til forskningsresultater, og i det specifikke terapeutiske forløb vælges de strategier og metoder som vurderes at være mest effektive til at skabe forandring.

Praksisholdets fokus er den kognitive terapeutiske samtale, verbale og adfærdseksperimentelle undersøgelser, og forskelige kognitive metoder og strategier.  Det forventes at alle studerende vil deltage aktivt og engageret på praksisholdet og afprøve metoderne også i rollespil.

Som en del af kurset vil en studerende få lejlighed til at gennemføre interviews og arbejde med en klient som stiller sig til rådighed.  Disse interviews vil samtidigt give praksiserfaring med at sætte dagsorden og i øvrigt overholde struktur i samtaler.  De afholdte klientinterviews vil blive genstand for alle de studerendes aktive  refleksion og diskussion.

Pensum litteraturen vil give de studerende supplerende viden og færdigheder. 

Pensumliste

Eksamensbestemmelser:
Prøveform: Fremmøde mindst 75 % af undervisningsgangene samt afsluttende skriftlig hjemmeopgave
Censurform: Intern prøve
Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Max 5 sider
Pensum: 300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur
Eksamensopgave afleveres fredag kl. 10.00 i ugen efter kursets afslutning.

Klinisk praksishold 1 -   Kognitiv adfærdsterapi: Uge 34 hver dag 9.00 til 15 lokale CSS 5-0-28 v/ Ulla Wattar og Mette Albertsen

Sommerkursus i uge 34 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1. maj 2015 

 

Til toppenKlinisk praksishold 2 - kognitiv adfærdsterapi v/Peter Dalsgaard 
5 ECTS

Udbydes som klinisk praksishold på KA 2010- og 2015-studieordning

På dette hold vil der blive undervist i kognitiv terapi med særligt fokus på depression, angst og stress, men også krops- og spiseforstyrrelser vil blive berørt ud fra en kognitiv psykologisk vinkel. Metoder (f.eks. sokratisk dialog) og teknikker (tankejournaler, aktivitetsskemaer, adfærdseksperimenter osv.) vil blive gennemgået i f t specifikke problemstillinger og klientgrupper. I undervisningen vil indgå oplæg, video, refleksion og rollespil i grupper, og hvis muligt, live demonstration af enkelt sessionsbehandling af specifik fobi. 

Dag 1: Introduktion – sokratisk dialog, sagsformulering, afdækning og omstrukturering af nøglekognitioner
Dag 2: Depressionsbehandling – aktivitetsskema, tankejournaler, arbejde med leveregler og kerneantagelser, tilbagefaldsforebyggelse
Dag 3: Angst – gennemgang af de forskellige diagnoser samt behandlingsmodeller for disse, adfærdseksperimenter
Dag 4: Enkelt fobi behandling (første del af dagen, spiseforsyrrelser (anden del af dagen)
Dag 5 Stress, mindfulness, afrunding 

Pensumliste

Eksamensbestemmelser:
Prøveform: Fremmøde mindst 75 % af undervisningsgangene samt afsluttende skriftlig hjemmeopgave
Censurform: Intern prøve
Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Max 5 sider
Pensum: 300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur
Eksamensopgave afleveres fredag kl. 10.00 i ugen efter kursets afslutning.

Klinisk praksishold 2 - kognitiv adfærdsterapi: Uge 33 hver dag 9.00 til 15 lokale CSS 7-0-22 v/ Peter Dalsgaard

Sommerkursus i uge 33 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1. maj 2015

Til toppenKlinisk praksishold 3 - Narrativ terapi v/Helene Grau              5 ECTS

Udbydes som klinisk praksishold på KA 2010- og 2015-studieordning  

Formålet med denne undervisning er at give den enkelte deltager mulighed for at få et større kendskab til de grundlæggende ideer og praksisser inden for den narrative terapi, som den er udviklet af Michael White. Der vil blive undervist i følgende temaer: den narrative terapis menneskesyn (socialkonstruktionisme), problemforståelse, identitet, eksternalisering, re-authoring, re-membering, det fraværende men implicitte, samt bevidning. Der sættes i undervisningen især fokus på sammenhængen mellem teori og praksis. Der vil i undervisningen blive gjort brug af bl.a. videoklip samt transskriptioner af terapeutiske samtaler, samt diverse øvelser i at stille narrative spørgsmål og følge de narrative praksisser. 

Deltagerne skal være parate til at lægge et arbejde i at tilegne sig teorien og i at kaste sig ud i konkrete øvelser, der har til hensigt at udvikle den enkeltes færdigheder i at tænke og arbejde narrativt i terapeutiske sammenhænge.     

Underviser: Cand.psych.aut. Helene Grau (egen praksis, tidligere arbejdet i psykiatrien)

Pensumliste

Eksamensbestemmelser:
Prøveform: Fremmøde mindst 75 % af undervisningsgangene samt afsluttende skriftlig hjemmeopgave
Censurform: Intern prøve
Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Max 5 sider
Pensum: 300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur
Eksamensopgave afleveres fredag kl. 10.00 i ugen efter kursets afslutning.

Klinisk praksishold 3 - Uge 27 hver dag 9.00 til 14.15 lokale CSS 7-0-28 v/Helene
Grau

Sommerkursus i uge 27 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1. maj 2015

Til toppenKlinisk praksishold 4 og SUI praksishold 2
Postmoderne terapi: Systemisk, narrativ og dialogisk teori og praksis v/Svend Aage Rasmussen                                                        5 ECTS

Udbydes som klinisk og SUI praksishold på KA 2010- og 2015-studieordning

Undervisningen sigter mod at give deltagerne basale teoretiske og praktiske forudsætninger for at udvikle en postmoderne, horisontal psykologekspertice.

Med systemisk/narrativ teori og praksis inden for det kliniske område som en rød tråd vil workshoppen følge udviklingen fra moderne systemisk familieterapi til en bred postmoderne relationel praksis, der udover familien også arbejder med individet og det sociale netværk, og som samtidigt i en problematisering af terapibegrebet foretrækker at tale om samtaler, konsultation og udvikling af kompetencer.

Vi vil følge udviklingen fra de klassiske systemiske terapiformer, hvis tankegange senere blev sammenfattet under overskriften "1. Ordens kybernetik", til socialkonstruktionistisk og poststrukturalistisk informerede narrative og dialogiske praksisformer.  

I undervisningen vil der ud over teorigennemgang blive vist kliniske videooptagelser, der vil blive analyseret og diskuteret. Endvidere vil der være en del praktiske øvelser, og der vil være mulighed for supervision. 

Pensumliste

Eksamensbestemmelser:
Prøveform: Fremmøde mindst 75 % af undervisningsgangene samt afsluttende skriftlig hjemmeopgave
Censurform: Intern prøve
Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Max 5 sider
Pensum: 300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur
Eksamensopgave afleveres fredag kl. 10.00 i ugen efter kursets afslutning.

Klinisk praksishold 4 og SUI praksishold 2 - Postmoderne terapi: Uge 31 hver dag 9.00 til 15 lokale CSS 2-1-42 v/ Svend Aage Rasmussen

Sommerkursus i uge 31 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1. maj 2015

Til toppenElementær Statistik                                                        0 eller 5 ECTS

Tilbydes som brush-up kursus uden ECTS til både BA og KA studerende på henholdsvis 2011 og 2010 studieordningen. Kurset udløser 5 ECTS for BA og KA studerende udefra.

Kurset beskæftiger sig med statiske analyser af kvantitative data. Fokus vil være på inferentiel statistik (dvs. hypotesetestning og statistisk signifikans), men basale deskriptive statistiske begreber såsom middelværdi og standard afvigelse vil også blive introduceret. Specifikt vil der på kurset blive gennemgået t-tests, ensidet og flersidet variansanalyse (ANOVA), korrelation og regression samt variansanalyse med kovariat (ANCOVA). De studerende vil blive introduceret til den statistiske computerpakke SPSS med henblik på at udføre de statistiske analyser. Det forventes at de studerende selv medbringer computer til anvendelse i undervisningen.

Efter kurset skal den studerende have et overblik over hvornår en given statistisk analysemetode kan/bør anvendes, hvordan den udføres og hvordan resultaterne skal fortolkes. Derudover forventes det at den studerende kan redegøre for videnskabelige artikler inden for psykologi hvor de overfornævnte statistiske metoder er blevet anvendt. 

Pensumliste

Eksamensbestemmelser:
Prøveform: 75 % fremmøde og løbende opgaveudarbejdelse samt afsluttende bunden hjemmeopgave.
Censurform: Intern prøve uden censur.
Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået..
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Max 8 sider.
BA/KA forskel: Der gives et spørgsmål mere til KA-studerende ved eksamen.
Pensum: 200 siders obligatorisk litteratur.
Eksamensopgave afleveres fredag kl. 10.00 i ugen efter kursets afslutning.

Kurset udløser ikke ECTS for psykologistuderende, men der udstedes kursusbevis.

Elementær Statistik: Uge 32, alle dage 9-15 lokale CSS 2-0-42 Anders Petersen

Holdundervisning uge 32 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1.maj 2014  

 

Til toppenNarrativ terapi v/Maria Lykke                                                     5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning og valgfag på KA 2010- studieordning

Kurset tager udgangspunkt i den narrative terapi, som den er udviklet af Michael White. Der vil blive undervist i følgende temaer: den
narrative terapis menneskesyn, problemforståelse og identitet, samt forskellige narrative praksisser. Undervisningen vil fokusere på de teoretiske perspektiver, som er udgangspunktet for den narrative metode, samt på, hvordan disse perspektiver omsættes til praksis. Undervisningen vil veksle med teoretiske oplæg og konkrete interviewøvelser, hvor de studerende får mulighed for at lære forskellige narrative kort at kende. 

Formålet med kurset er at give de studerede mulighed for at få en introduktion til den narrative teori og praksis i relation til samtaler og terapi. 

Deltagerne skal være parate til at tilegne sig teorien og deltage i konkrete øvelser, der har til hensigt at udvikle den enkeltes færdigheder i at tænke og arbejde narrativt i terapeutiske sammenhænge.
Underviser: Cand.psych.aut. Maria Lykke (privat praktiserende psykolog, medstifter af Narrativ Praksis) 

Pensumliste

Eksamensbestemmelser:

Prøveform: Fremmøde mindst 75 % af undervisningsgangene samt en afsluttende bunden opgave der stilles i starten af kurset.
Censurform: Intern prøve
Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Max 8 sider.
Der er samme krav til sidetal og pensum for både BA og KA, dog vil bedømmelsen bestået for BA's vedkommende kunne indeholde flere mangler for at opnå bestået sammenlignet med KA
Pensum: Litteraturkravet 500 sider, som forventes læst forud for kursets start.
Eksamensopgave afleveres fredag kl. 10.00 i ugen efter kursets afslutning.

Narrativ terapi: Uge 27 hver dag 9.00 til 14.15 lokale CSS 7-0-22  v/Maria Lykke

Sommerkursus i uge 27 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1.maj 2015 

 

Til toppenCulture and Childhood: Contemporary dilemmas on being a child
v/ Paula Cavada H                                                                         5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning og valgfag på KA 2010- studieordning

How is it to grow up in the Amazonas-Peru, India or Denmark? What is the meaning of walking, playing or tying your shoes in these different countries? Is childhood easier in some cultures than others? What does it mean for children to grow up in a certain culture? The scope of this summer course is to explore the importance of culture in the process of being and the possibilities of becoming a child. Inspired by a sociocultural psychological approach, special attention is given to the dynamic between the individual and cultural development, through which the personal trajectory takes place, i.e. the constructional aspect of culture in combination with the uniqueness of the singular experience.   

Therefore the point of departure for this course will be the exploration of conceptions of childhood and culture, the tension between stability vs. change and locality vs. globalization, and how we can establish criteria to rely in evaluating what, why is, and would be beneficial for children in general and for each particular child. This task demands reviewing how children’s everyday life in different cultures takes place within different activities (play, learning), institutions (school, family, afterschool, peers group) and public polices (health, rights, education, gender). 

For that purpose, the course is expected to have a theoretical-empirical approach. Therefore there will be alternation between theoretical reflections and practical group work, that requires active participation from the students in discussing and preparing text questions and analyzing specific practical material. There will also be daily time for supporting and facilitating the students to reflect and work on their written assignment. 

Pensumliste

Examination regulations

Requirements: 75% attendance, but the course are based on full participation.
Active participation: It is expected that the student will have read the 450 pages from the compulsory literature
Grade: Pass or Not Pass
Evaluation: The students will hand in a paper maximum 8 pages if written by 1 student, 12 pages if written by 2 students and 14 pages if written by 3 students.
BA students are expected to use 600 pages of literature in total (400 compulsory and 150 self-chosen)
MA students are expected to use 800 pages of literature in total (450 compulsory and 350 self-chosen)
The exam paper has to be uploaded no later than 10.00 AM friday after the end of the course

All classes take place on week 28: Monday to Thursday from 9.00 – 16.00 and Friday:  9.00 to 14.00

Culture and Childhood: Contemporary dilemmas   on being a child: Uge 28 lokale CSS 7-0-22 v/ Paula Cavada H

Sommerkursus i uge 28 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1.maj 2015 

 

Til toppenFedme: Psykologiske konsekvenser, teorier & interventioner samt tværfaglige perspektiver. v/Louise Tækker                                10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning og valgfag på KA 2010- studieordning

Ifølge WHO, er fedme en af verdens helt store udfordringer, med konsekvenser for såvel de berørtes sundhedsmæssige tilstand, som deres psykologiske velbefindende og sociale liv. På dette valgfag vil fænomenet fedme hovedsagligt blive belyst ud fra et psykologisk perspektiv, men også fra et sociokulturelt, såvel som et biologisk .

Valgfaget har som formål at ruste psykologen til arbejdet med klienter, der lider af svær fedme eventuelt i kombination med en spiseforstyrrelse. Dette arbejde kræver både specifikke terapeutiske færdigheder samt en grundlæggende viden om, hvordan krop og psyke interagerer i forhold til mad og vægt. Kurset er derfor inddelt i dels en sundhedspsykologisk og tværfaglig fase, og derefter en specifik klinisk psykologisk fase: 

I den sundhedspsykologiske del vil fokus først og fremmest være på fænomenet fedme. Vi vil få gæstevisit fra Julie Berg Schmidt, post doc, M.Sc i Klinisk Ernæring og ph.d. i appetitregulering og energimetabolisme og Bodil Just Christensen, post doc, M.Sc i Antropologi og ph.d. i Fødevaresociolog. Derudover vil vi lære om de psykologiske konsekvenser af fedme og om psykologiske teorier i forhold til udvikling af fedme. Temaerne vil være: 

 • Kroppens reaktion på og håndtering af fedme
 • Appetit
 • Psykosociale problematikker og karakteristika vedrørende svær fedme
 • Psykologiske teorier omkring udvikling af fedme og spiseforstyrrelsen BED
 • Weight-bias og stigmatisering
 • Børn og overvægt
 • Fedmekirurgi

I den kliniske del vil vi se nærmere på udvikling og behandling af den nyligt tilføjede spiseforstyrrelse i DSM: Binge Eating Disorder (BED). Vi vil også komme ind på BEDs slægtskab til anoreksi og bulimi. Undervisningen vil i høj grad være casebaseret  og indebære gruppeøvelser.  Vi vil lære om: 

 • Diagnostik og assessment af spiseforstyrrelser
 • Evidensbaseret psykoterapi til behandling af BED og fedme (CBT og IP)
 • Andre interventionsformer 

Der stilles ingen krav om tidligere erfaring indenfor området, men det er nødvendigt for den kliniske del af kurset, at den studerende i praksis kan anlægge en åben tilgang til de anvendte terapispecifikke interventioner. 

Pensumliste

Eksamensbestemmelser:
Prøveform: Fremmøde mindst 75 % af undervisningsgangene samt en afsluttende fri hjemmeopgave.
Censurform: Intern prøve
Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan aflægges i grupper på op til 3 deltagere
Omfang: Max 14 sider ved 1 studerende, 21 sider ved 2 studerende, og 24 sider ved 3 studerende.
KA studerende skal holde et oplæg for holdet, der tager udgangspunkt i tekster fra pensum.
Pensum: 1000 sider bestående af både obligatorisk og selvvalgt litteratur
Eksamensopgave afleveres fredag kl. 10.00 i ugen efter kursets afslutning.

Fedme: Uge 32 lokale CSS 2-1-42 Louise Tækker

Sommerkursus i uge 32 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1.maj 2015

 

Til toppenKrop og psyke                                                              10 eller 7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning og valgfag på KA 2010- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Undervisningen fokuserer på forholdet mellem krop og psyke og kroppens betydning for psyke, bevidsthed og oplevelsescentrum. Undervisningsforløbet vil belyse og diskutere begreber og teorier, som beskæftiger sig med det psyko-fysiske problem, og hvordan krop og psyke kan konceptualiseres. Det teoretiske grundlag for emne og valgfag udfoldes især inden for en fænomenologisk og psykoanalytisk ramme. Dette indebærer en teoretisering og begrebsliggørelse af det, der ligger mellem det bevidste oplevelsescentrum og den fysiologiske krop.  Alle er enige om at kroppen spiller en afgørende rolle fra spæd og i barndom, men hvor befinder kroppen sig i den "voksne" udgave, dvs. hvilken betydning har kroppens biologiske og psykiske udvikling i ontogenesen for individet såvel fra begyndelse som senere. Ydermere vil undervisningen fokusere på dels, hvilken betydning kroppen og fysisk aktivitet har og spiller i behandling og terapi (depression, skizofreni, angst, stress etc.). Forløbet vil undervejs inddrage refleksioner og selvrefleksioner over kroppens, bevægelsens og aktivitetens betydning for psyke, oplevelse og bevidsthed, og hvilken betydning kroppen (som subjekt) kan tænkes at spille for rehabilitering / udvikling.

Pensumliste

Eksamensbestemmelser:
Prøveform: Fremmøde mindst 75 % af undervisningsgangene samt en afsluttende fri skriftlig hjemmeopgave
Censurform: Intern prøve
Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaven kan skrives i gruppe med op til 3 deltagere
Omfang: Omfanget af opgaven er på max 14 sider ved 1 studerende, max 21 sider ved 2 studerende og max 24 sider ved 3 studerende
Der er samme krav til sidetal og pensum for både BA og KA, dog vil bedømmelsen bestået for BA's vedkommende kunne indeholde flere mangler for at opnå bestået sammenlignet med KA

Pensum: KA 2010 1000 sider til dels obligatorisk, idet 200 sider heraf kan udskiftes med selvvalgt litteratur efter aftale med lærer. På BA 2011 og KA 2015 er pensum på 800 sider, idet 100 sider heraf kan udskiftes med selvvalgt, jf. ovenfor.
Eksamensopgave afleveres fredag kl. 10.00 i ugen efter kursets afslutning.

Undervisning foregår i uge 33.

Krop og psyke:. Uge 33 lokale CSS 2-0-42 v/ Jim Toft

Sommerkursus uge 33– Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1.maj 2015                          

 

Til toppenLøsningsfokuserede tilgange til anerkendende systemiske samtaler
                                                                                       10 eller 7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på KA 2010- studieordning og fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

Denne sommerskole om løsningsfokuserede samtaler vil blive to intensive arbejdsuger og er dedikeret til praktisk og teoretisk at lære at varetage terapeutiske samtaler.
Kurset lærer deltagerne en lang række samtaleteknikker, spørgsmål og greb, refleksioner, positioner og diskussioner, med det sigte helt overordnet, at lære hvordan lige netop du kan virke bedst for klienter.

Både teoretisk gennem oplæg, diskussioner og pensum samt praktisk gennem masser af øvelser, videoeksempler fra undervisernes praksis og kliniske eksempler, vil vi fremstille, afdække og reflektere en løsnings- og forandringsfokuseret tilgang til terapeutiske samtaler.

Vi skal følge samtalen som en beskrivelses- og tilblivelsesproces, hvis opbygning sætter os på sporet af mål, undtagelser, styrker og evner samt beskrivelser af forbedring. Vi skal også kontekstualisere disse metoder ved at afdække og spore, hvordan den løsningsfokuserede tradition har taget rejsen fra Milton Ericksons utilizations-tilgang over MRI-skolens systemiske, strategiske ideer og Batesons kybernetik, til inspirationen fra Wittgenstein og endelig udviklingen af Steve de Shazers og Insoo Kim Bergs løsningsfokuserede skole.

En nøgle for hele den vifte og bevægelse, samt for det enkelte samtaleforløb, er skiftet fra problemløsning til løsningsfokus, fra strukturalistiske til konstruktionistiske paradigmer og fra fagpersoner som eksperter på levet liv til professionelle som eksperter på forandringsproces. De skift vil vi gøre teoretisk og praktisk tilgængeligt for holdets studerende.

Undervejs vil vi perspektivere tilgangen både i forhold til poststrukturalisme, evidens-debatten og spørgsmålet om monitorering af forandring. Vi skal lægge vejen forbi andre terapeutiske retninger og skoler, common sense, og vi skal berøre anvendelsen af en løsningsfokuseret metodik i supervision.

Vores erfaringer og de tilbagemeldinger vi har fået fra tidligere år med sommerskolen, er at studerende kommer ud med konkrete færdigheder til og et langt klarere billede af sig selv i terapeutiske samtaler - eller i det hele taget samtaler om forandring – og at det intensive forløb booster læringen.

Pensumliste

Eksamensbestemmelser:
Prøveform: Fremmøde mindst 75 % af undervisningsgangene samt en afsluttende bunden skriftlig ugeopgave, opgaven udleveres ved kursus afslutning.
To obligatoriske møder i studiegruppe (torsdag i den første uge og tirsdag i den anden), der varetages på egen hånd.
Censurform: Intern prøve
Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Max 14 sider.
Pensum: På KA 2010 er pensum 1000 sider. På KA 2015 er pensum på 800 sider.
Eksamensopgave afleveres fredag kl. 10.00 i ugen efter kursets afslutning.

Datoer for undervisning: 3., 5., 7., 10 og 12. august, alle dage kl. 9 - 16

Løsningsfokuserede   tilgange til anerkendende systemiske samtaler: Uge 32 og 33 Lokale CSS 2-1-02 v/ Jacob A. Cornett

Sommerkursus uge 32 og 33 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1.maj 2015

 

Til toppenParforholdets Psykologi                                            10 eller 7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på KA 2010- studieordning og fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Forløbet placerer sig med sit fokus på parforholdet inden for rammerne af det relationelle paradigme. Det er især intersubjektiviteten, det dialogiske og forbundetheden som livets ontologisk forudsætning, der vi inspirere forløbet. 

Det moderne liv har uden tvivl skabt nye rammer omkring parforholdet og mange oplever det som en udfordring at få kærlighedslivet til at fungere og udvikle sig efterhånden som relationen bevæger sig fra forelskelsens første beruselse, til en mere etableret hverdag hvor gensidigt ansvar og forpligtelser trænger sig på. Alt imens Skilsmissestatistikkerne bekræfter at det ikke er let, vidner den uendelige strøm af kærlighedsfilm og –sange, om at parforholdet ikke blot ligger os alle på sinde, det er også i parrelationen vi investerer de dybeste håb og drømme og det er her nogle af de stærkeste følelser kommer til udtryk.

For at få indsigt i det moderne parforholds vilkår og udfordringer vil vi placere parforholdet i en sociokulturel og historisk kontekst. Vi vil fordybe forståelsen af parrelationens dynamikker via et udviklingsperspektiv hvor vi udfolder en tilsyneladende almen cyklus fra den mere irrationelle forelskelse, henover den ligeså irrationelle magtkamp til det modne kærlighedsforhold (en potentiel mulighed).

Vi vil desuden belyse parforholdet i et narrativt konstruktivistisk, et psykodynamisk, et tilknytningsteoretisk og et neuroaffektivt perspektiv. I disse perspektiver vil vi arbejde med temaer som: fastlåste mønstre, vrede, jalousi, sexualitet; samt parforholdstraumer som: svigt, vold, og utroskab.

Kursets ambition er at sætte de teoretiske indfalsvinkler i relation til parterapeutisk praksis, for her igennem at indkredse de mest effektive metoder og interventioner. Herunder vil vi reflektere og diskutere terapeutens udfordringer, rolle og primære opgaver i det komplekse, følelsesmættede parterapeutiske rum.

Formmæssigt vil forløbet være tilrettelagt som vekslen mellem oplæg, debat, illustrative øvelser, og filmklip. Sideløbende arbejdes der i dybden med et selvvalgt emne indenfor den overordnede ramme, der munder ud i en skriftlig opgav på max. 14 sider. Et ledeprincip for modulet vil være at gennemføre det i en eksemplarisk dialogisk ånd.

Der er tale om et intensivt undervisningsforløb, og det må forventes, at litteraturen/den obligatoriske litteratur anskaffes og læses forud for kursusstart. 
Ved kursets begyndelse skal den studerende vælge et opgavetema og senest 4. undervisningsgang skal der foreligge en godkendt problemformulering, som danner udgangspunkt for den individuelle opgave på max. 14 sider.
Det anbefales at oplæg og opgavetema koordineres så man både får mulighed for at arbejde I dybden med sit tema samt drage fordel af at kunne sparre med sin gruppe.

Pensumliste

Eksamensbestemmelser:
Prøveform: Fremmøde mindst 75 % af undervisningsgangene, aktiv deltagelse består I et gruppebaseret oplæg samt en afsluttende skriftlig hjemmeopgave
Censurform: Intern prøve
Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Max 14 sider
Pensum: På KA 2010 er pensum 1000 sider. På KA 2015 er pensum på 800 sider, bestående af både obligatorisk og selvvalgt litteratur
Eksamensopgave afleveres fredag kl. 10.00 i ugen efter kursets afslutning.

Undervisningsdage: 17/8, 18/8, 19/8, 20/8, 25/8 og 26/8

Parforholdets Psykologi: Uge 34 og 35 kl. 8-13 lokale CSS 7-0-22 v/John
Mortensen

Sommerkursus i uge 34 og 35  – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1. maj 2015 

 

Til toppenFeedback Informed Treatment  (FIT) ved Rikke Papsøe  
                                                                                   10 eller 7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning og fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Feedback Informed Treatment (FIT) er en evidensbaseret praksis, der går på tværs af terapeutiske tilgange. Formålet med FIT er at højne kvaliteten og effektiviteten af terapeutiske forløb. Gennem anvendelse af to enkle spørgeskemaer i hver terapeutisk samtale muliggøres bl.a.: 1) At terapeuten kan følge klientens udvikling i terapien: Får klienten det bedre gennem samtalerne? Værre? Er der ingen udvikling? Og 2) at terapeuten får kontinuerlig, formaliseret feedback fra klienten på samarbejdet og alliancen mellem terapeut og klient. Gennem denne feedback får terapeuten mulighed for at justere sine metoder i terapien, således at han/hun bliver mere hjælpsom for klienten. En sådan tilgang til terapi har vist sig at kunne skære ”drop-outs” fra terapien ned til det halve, at kunne forbedre effekten af terapien væsentligt, og at kunne mindske risikoen for forværring. 

På kurset gennemgås forskningen bag FIT, hvilket inkluderer et overblik over, hvad virker i psykoterapi. Der vil blive introduceret til og trænet anvendelse af FIT-spørgeskemaerne, såvel som øvet forståelse af grafisk afbildning af terapeutiske forløb, og hvordan disse kan anvendes til at skræddersy det terapeutiske forløb, således at dette bliver mere effektivt. Slutteligt gives et indblik i, hvad kendetegner de allerdygtigste terapeuter, og hvordan man kan arbejde i retning af at blive en top-terapeut. Kurset vil bestå af en blanding af teoretiske oplæg, øvelser og refleksion. 

Pensumliste

Eksamensbestemmelser:
Prøveform: Fremmøde mindst 75 % af undervisningsgangene samt en afsluttende fri hjemmeopgave
Censurform: Intern prøve
Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaven kan skrives i gruppe med op til 3 deltagere
Omfang: Omfanget af opgaven er på max 14 sider ved 1 studerende, max 21 sider ved 2 studerende og max 24 sider ved 3 studerende
Pensum:  800 sider, bestående af både obligatorisk og selvvalgt litteratur
Eksamensopgave afleveres fredag kl. 10.00 i ugen efter kursets afslutning.

Feedback Informed Treatment:   Uge 34, 9.00-15.00 lokale CSS 2-0-42 v/ Rikke Papsøe

Sommerkursus i uge 34  – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1. maj 2015   

 

Til toppenEarly attachment and embodied mother-infant interaction – significance of Mentalizing v/ Katharina Cordes                        5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning og valgfag på KA 2010- studieordning

The course will be held in English.

Early infant-caregiver attachment and the quality of early interaction is associated with a number of outcomes over the life-span, such as Personality development, affect regulation and mentalisation.

This summer school will inform about theories, which try to explain the origins of attachment, the determinants of affect regulation and the development of a Self.

State of the art instruments (Adult Attachment Interview, Reflective Functioning Measure on the Adult Attachment Interview) and current research regarding infant-mother attachment and embodiment will be presented.

The theoretical input will be complemented by active participation of the students through group work, discussions, small presentations and coding exercises throughout the course. 

After completing the summer schools, students should be familiar with core concepts of attachment theory and Gold standard instruments for measuring attachment and mentalizing. The aim is to provide an introductory course in attachment research and connecting attachment theory to selected outcomes throughout the life-span. 

Pensumliste

Examination regulations
Requirements: 75% attendance, but the course are based on full participation and a final free homework based on the presentation held by each participants and widened through the input of the rest of the course
Active participation: Course material is sent out before the start of the course and is expected to be read by the participants. Additionally, each participant is expected to prepare and hold a short presentation on a chosen topic througthout the course.
Grade: Pass or Not Pass
Evaluation: The students will hand in a paper maximum 8 pages if written by 1 student, 12 pages if written by 2 students and 14 pages if written by 3 students.
Students are expected to use 500 pages of literature in total
The exam paper has to be uploaded no later than 10.00 friday after the end of the course

Early attachment and embodied mother-infant interaction – significance of Mentalizing Uge 35, alle dage 9-15 lokale CSS 7-0-18 v/ Katharina Cordes

Holdundervisning uge 35  – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1. maj 2015

Statistik analyse af forskningsdata                        Til toppen    10 eller 7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- ordningen (10 ECTS) og som avanceret metode på KA 2015-studieordningen (7,5 ECTS) 

Kurset beskæftiger sig med statiske analyser af forskningsdata med speciel fokus på variansanalyse med flere forklarende variable og multipel regression. Der forudsættes derfor kendskab til statistiske begreber såsom middelværdi og standard afvigelse, normalfordelingen, korrelation og standard t-tests. Specifikt vil der på kurset blive gennemgået ensidet og flersidet variansanalyse, variansanalyse med gentagne målinger, mixed models og multiple regression, samt hvordan de statistiske analyser er beslægtet (generelle lineære modeller). Yderligere vil der på kurset blive gennemgået en modificeret t-test til analyse af individuelle test score og begrebet statistik power vil blive berørt. Studerende vil blive undervist i at udføre de statistiske analyser i computerprogrammet SPSS. Det forventes at de studerende selv medbringer computer til anvendelse i undervisningen. 

Efter kurset skal den studerende have et overblik over hvornår en given statistisk analysemetode kan/bør anvendes, hvordan den udføres og hvordan resultaterne skal fortolkes. Derudover forventes det at den studerende kan redegøre for videnskabelige artikler inden for psykologi hvor de overfornævnte statistiske metoder er blevet anvendt. 

Det forventes at de studerende har gennemgået Statistik 1 og 2 (eller statistikundervisning på tilsvarende niveau) 

Pensumliste

Eksamensbestemmelser:
Prøveform: 75 % fremmøde, løbende opgaveudarbejdelse samt en afsluttende bunden hjemmeopgave.
Censurform: Intern prøve uden censur.
Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået..
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Max 8 sider.
BA/KA forskel: Der gives et spørgsmål mere til KA-studerende ved eksamen.
Pensum: 300 siders obligatorisk litteratur.
Eksamensopgave afleveres fredag kl. 10.00 i ugen efter kursets afslutning.

Statistik analyse af forskningsdata: Uge 35, alle dage 9-15 lokale CSS 2-0-42 Anders Petersenen

Holdundervisning uge 35  – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1. maj 2015

 

Til toppenSkizofreni i psykiatrien. Et Klinisk Neuropsykologisk perspektiv
v/ Marie Bjerregaard Jensen                                     10 eller  7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på KA 2010- studieordning og fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Skizofreni er en af de sværeste psykiatriske lidelser med store personlige og samfundsmæssige omkostninger. Ca. 30 % af skizofrene patienter oplever et kronisk forløb med tilbagevendende indlæggelser, mens resten har et mere variabelt forløb. Langt de fleste patienter med skizofreni har kognitive forstyrrelser (af fx hukommelse, opmærksomhed og eksekutive funktioner). Disse forstyrrelser udgør en stor del af sygdomsbilledet og har langt større betydning for, hvordan patienterne klarer sig på længere sigt, end de psykotiske symptomer. Mens medicinsk behandling bedrer de psykotiske symptomer hos mange patienter, har de stort set ingen effekt på de kognitive forstyrrelser.

Kurset vil beskrive profilen og sværhedsgraden af kognitive forstyrrelser ved skizofreni, deres sammenhæng med andre kliniske symptomer (som psykose), deres stabilitet over tid og relationen til patienternes prognose på længere sigt. Kurset berører derudover, hvad der kan tænkes at forårsage disse kognitive forstyrrelser og vil blandt andet komme ind på, hvordan det kan være, at de fleste patienter oplever deres første psykotiske symptomer i de unge voksenår. Dette vil involvere diskussion af de neurobiologiske afvigelser ved skizofreni og risikofaktorer for udviklingen af lidelsen.

Kurset vil inkludere den nyeste forskning inden for neuropsykologiske tilgange til skizofreni. Vi vil diskutere forskellige neuropsykologiske og kognitive hypoteser omkring udviklingen af skizofreni, herunder hjernens normale udvikling.

I undervisning vil blive inddraget eksempler, cases og gruppearbejde. 

Kurset vil bl.a. omhandle:

 • Det skizofrene spektrum, symptomer, diagnoser og differentialdiagnoser
 • Det neurobiologiske grundlag for skizofreni
 • De primære hypoteser vedr. skizofreniens patogenese, udviklingsforstyrrelse eller neurodegenerativ lidelse?
 • Hypoteser vedr. det neurokemiske grundlag for skizofreni
 • Karakterisering af de kognitive forstyrrelser ved skizofreni
 • Aktuel forskning i skizofreni

Faget er dermed relevant for dem, der er interesserede i skizofreni, psykiatri og/eller forskning inden for psykiatriske lidelser.

Pensumliste

Eksamensbestemmelser:
Prøveform: Der er fremmødepligt på 75 %, men kurset er baseret på fuldt fremmøde og
aktiv deltagelse. Undervisningen vil veksle mellem oplæg og åbne diskussioner, og der forventes derfor en aktiv deltagelse fra de studerende. I undervisningen vil der indgå øvelser. Bunden skriftlig hjemmeopgave
Censurform: interne prøver uden censur
Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfang: Max 14 sider
Pensum: På KA 2010 er pensum 1000 sider. På KA 2015 er pensum på 800 sider, bestående af både obligatorisk og selvvalgt litteratur
Eksamensopgave afleveres fredag kl. 10.00 i ugen efter kursets afslutning. 

Skizofreni i psykiatrien. Et   Klinisk Neuropsykologisk perspektiv: Uge 31 lokale CSS 2-1-36  v/ Marie Bjerregaard Jensen

Sommerkursus i uge 31 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1. maj 2015

Til toppenInnovating lives: Constructing the life course                         10 ECTS

Udbydes som valgfag på KA 2010- studieordning og PhD kursus

Prof. Jaan Valsiner, prof. Danilo Silva Guimarães, associate prof. Elsa Mattos and associate prof. Pernille Hviid 

This year’s summer-school on Cultural Life Course Studies will introduce Life Course perspectives as theoretical and methodological frames for approaching various psychological and social phenomena. In doing so, the summerschool will have a special emphasis on analyzing meaning-making and the meaningfulness of education as a cultural intervention in people’s individual and collective lives. We will use the variety of cultured educational studies (from Danish studies of kindergarteners life to Amerindians in Brazil) to investigate concepts and models of life course studies. 

Life Course studies are not restricted to a special kind of research design, but considered as a methodological perspective which explores a given phenomenon in its course and context of living, emphasizing culture as the mediating link between the transformation of societies and individuals. 

PhD and MA students are encouraged to explore these perspectives – their strengths and weaknesses - by incorporating and applying them on their own work. 

Full program, click here

Literature list

Practical Information
The summer-school invites undergraduate students (MA) and PhD students. Reports and papers must be written in English. 

Fee: The course is free for undergraduate students and Danish PhD students. For International students the fee is 8.000 DKr. 

Syllabus:  A total of 1000 pages comprising both compulsory and elective literature. Students are expected to have read the syllabus prior to the beginning of the course. 75% attendance is mandatory but the course is based on full participation. 

Exam for MA students: MA students are expected to submit a written assignment. The paper can also be written in groups of 2-3- students, and it cannot exceed the following number of pages: 14 pages - 1 student; 21 pages - 2 students; 24 pages - 3 students. Deadline and format for MA students:  Deadline: 3.9.2014, 13:00. Two printed copies are to be handed in at KU administration. These reports can afterward serve as outlines of papers. 

Datoer for Undervisning: 24 – 28 of August, 2015 

Innovating lives: Constructing the life course Uge 35 lokale CSS 7-0-01 v/ Pernille Hviid

Sommerkursus i uge 35 – Phd-students must register by e-mail to katja.krasnik@psy.ku.dk no later than June 1, 2015. In the mail please state your name, private address and date of birth. Please write"Summer School" in the Subject of the e-mail.

 

Til toppenFagelement 361 - Professionel psykologisk færdighedstræning 
                                                                                                    2,5 ECTS

Kun for studerende indskrevet på kandidatuddannelsen 2010-studieordningen på Psykologi  Til toppen

Undervisningen giver deltagerne et praktisk og (i mindre grad) et teoretisk indblik i både psykolog- og klientroller samt mulighed for gennem udførelse af øvelser og rollespil med efterfølgende procesanalyse at forholde sig til relationen mellem fag, professionsrolle og personlig stil. Professionel psykologisk færdighedstræning er en basal psykologisk funktion, hvad enten det drejer sig om undersøgelse, behandling konsultation, formidling eller forskning, og hvad enten psykologen arbejder på individ, gruppe eller organisationsniveau.
Derfor er det første krav kandidaten møder ved ansættelse at kunne foretage en personlig professionel samtale.
Det tilrådes at, anskaffe kompendiet, som kan købes i Akademisk boghandel, og læse dette inden ugekurset starter.

Pensumliste

Hold 1:

Man-fre

9-15

Uge 27

lokale

CSS 7-0-01

/

Pia Bjerring

Hold 2:

Man-fre

9-15

uge 32

lokale

CSS 7-0-08

/

Tonny Reimers

Hold 3:

Man-fre

9-15

Uge 33

lokale

CSS 7-0-08

/

Pia Bjerring

Hold 4:

Man-fre

9-15

uge 34

lokale

CSS 7-0-08

/

Neela Maria Sris

Hold 5:

Man-fre

9-15

uge 35

lokale

CSS 7-0-08

/

Neela Maria Sris

Sommerkursus – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1.maj 2015

  

Professionel psykologisk Til toppensamtaletræning Bachelorniveau 2011-studieordningen 5. semester

 

Formålet med modulet er at introducere til psykologisk-teoretiske perspektiver på professionel samtale og forskellige konkrete samtaleteknikker og -redskaber, samt at give mulighed for at træne de færdigheder, der er nødvendige for som psykolog at kunne indgå i en professionel samtale med klienter. Modulet beskæftiger sig med psykologiske perspektiver på professionel samtale, herunder den psykologiske kontrakt, psykologens og klientens roller, samt samtalens faser, forløb og processer. Der præsenteres konkrete teknikker og redskaber, som psykologen kan anvende i professionelle samtaler.

Undervisningen er organiseret som en kombination af fælles introduktion og efterfølgende øvelser i mindre grupper. Gennem øvelserne får de studerende mulighed for at træne egne samtalekompetencer og evnen til at analysere og reflektere professionelt over egen og andres samtalepraksis samt at give andre feedback. Undervisningen indebærer, at alle studerende gør sig erfaringer med positionen som både psykolog, klient og observatør. Der lægges vægt på at etablere et trygt og fortroligt rum, som muliggør konstruktive erfaringer med professionel psykologisk samtale.

Der udbydes 2 forløb, med plads til ca. 100 studerende i hver uge. Pensumlitteraturen forudsættes læst inden ugekurset starter. Der udsendes velkomstbrev og information via Absalon, som man ligeledes forudsættes at have orienteret sig i forud for kursusstart. 

Pensumliste

Hold 1:

man-fre

9-11 11-15

uge 33

lokale

CSS 35-01-05

CSS 2-1-36,CSS 2-1-42, CSS 2-1-30,CSS 2-1-24

/

Sarah Daniel m.fl.

Hold 2:

man-fre

9-11

11-15

uge 34

lokale

CSS 35-01-05

CSS 2-0-12,CSS 2-0-24, CSS 2-0-30,CSS 2-0-18

og CSS 1.1.18

/

Sarah Daniel m.fl.

Sommerkursus – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1.maj 2015

Der udbydes 2 forløb, med plads til ca. 100 studerende i hver uge 
Uge 33 og 34 – forelæsning dagligt 9-11, holdundervisning og grupper 11-15