Summer School – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for psykologi > Uddannelser > Summer School

Summer School at the Department of Psychology

The Department of Psycholoy offers a variety of courses during July and August 2014.
For external participants the courses are subject to a fee (800 kr./1 ECTS). See individual courses for details.


SOMMERKURSER 2014


Link til pensumlister sommer 2014 

Forventede sommerkurser 2015

Narrativ terapi hold 1 v/Helene Grau                                                             5 ECTS
UDBYDES KUN PÅ KA 

Formålet med denne undervisning er at give den enkelte deltager mulighed for at få et større kendskab til de grundlæggende ideer og praksisser inden for den narrative terapi, som den er udviklet af Michael White. Der vil blive undervist i følgende temaer: den narrative terapis menneskesyn (socialkonstruktionisme), problemforståelse, identitet, eksternalisering, re-authoring, re-membering, det fraværende men implicitte, samt bevidning. Der sættes i undervisningen især fokus på sammenhængen mellem teori og praksis. Der vil i undervisningen blive gjort brug af bl.a. videoklip samt transskriptioner af terapeutiske samtaler, samt diverse øvelser i at stille narrative spørgsmål og følge de narrative praksisser. 

Deltagerne skal være parate til at lægge et arbejde i at tilegne sig teorien og i at kaste sig ud i konkrete øvelser, der har til hensigt at udvikle den enkeltes færdigheder i at tænke og arbejde narrativt i terapeutiske sammenhænge.     

Underviser: Cand.psych.aut. Helene Grau (egen praksis, tidligere arbejdet i psykiatrien)

 -       75 % mødepligt
-       Litteraturkravet 500 sider, som forventes læst forud for kursets start.
-       En større opgave der stilles i starten af kurset (valg mellem 3 opgaver)
-       Afleveringsfrist onsdagen i ugen efter afslutning af kurset

Narrativ Hold 1: Uge 27 hver   dag 9.00 til 14.15 lokale CSS 7-0-22 v/Helene Grau

Sommerkursus i uge 27 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1.maj 2014

 

Narrativ terapi hold 2 v/Maria Lykke                                                        5 ECTS UDBYDES PÅ BÅDE BA OG KA

Kurset tager udgangspunkt i den narrative terapi, som den er udviklet af Michael White. Der vil blive undervist i følgende temaer: den
narrative terapis menneskesyn, problemforståelse og identitet, samt forskellige narrative praksisser. Undervisningen vil fokusere på de teoretiske perspektiver, som er udgangspunktet for den narrative metode, samt på, hvordan disse perspektiver omsættes til praksis. Undervisningen vil veksle med teoretiske oplæg og konkrete interviewøvelser, hvor de studerende får mulighed for at lære forskellige narrative kort at kende.

Formålet med kurset er at give de studerede mulighed for at få en introduktion til den narrative teori og praksis i relation til samtaler og terapi.

Deltagerne skal være parate til at tilegne sig teorien og deltage i konkrete øvelser, der har til hensigt at udvikle den enkeltes færdigheder i at tænke og arbejde narrativt i terapeutiske sammenhænge.
Underviser: Cand.psych.aut. Maria Lykke (privat praktiserende psykolog, medstifter af Narrativ Praksis)

-       75 % mødepligt
-       Litteraturkravet 500 sider, som forventes læst forud for kursets start.
-       En bunden opgave der stilles i starten af kurset.
-       Der er samme krav til sidetal og pensum for både BA og KA, dog vil bedømmelsen 
        bestået for BA's vedkommende kunne indeholde flere mangler for at opnå bestået sammenlignet med KA
-       Afleveringsfrist onsdagen i ugen efter afslutning af kurset

Narrativ Hold 2: Uge 27 hver   dag 9.00 til 14.15 lokale CSS 7-0-28 v/Maria Lykke

Sommerkursus i uge 27 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1.maj 2014

 

The feeling of being: theoretical and empirical approaches to the study of human consciousness                                                                                            10 ECTS UDBYDES PÅ BÅDE BA OG KA

Despite decades of scientific research and centuries of philosophical analysis, consciousness remains one of the greatest scientific challenges of our time. What is consciousness and which brain mechanisms shape the unique sense of self implicit in all our thoughts and perceptions? How can we attempt to transform the subjectivity of human experience in an objective topic of research? We face both conceptual and methodological difficulties. Science can account for the processes that allow us to recognize tastes and smells, but which mechanisms bring us the feeling we experience when we enjoy our favorite food? Yet, we can trace the neural basis of feelings, however we do not seem able to explain how, when and why the feeling of an experience – like a fingerprint of the brain – is unique to each of us.

This course introduces the main theoretical models and the empirical methods employed to explain and measure consciousness. Students are offered the opportunity to learn about the neurobiological mechanisms possibly underlying the emergence of consciousness and to grasp why science needs  to embrace also conceptual and philosophical levels of analysis. The course outlines the multi-faceted nature of consciousness by discussing different aspects of the phenomenon in normal as well as in abnormal conditions. Students are encouraged throughout the course to actively participate to the discussions and to make critical thinking regarding the current state of knowledge about how the brain relates to the mind.

General information:
The course comprises both lectures and open discussions with the students who are therefore expected to actively participate in class.
75% attendance is mandatory but the course is based on full participation.

Syllabus:  A total of 1000 pages comprising both compulsory and elective literature. Students are expected to have read the syllabus prior to the beginning of the course.

Exam: The students are expected to submit a written assignment by the end of the course. The paper can also be written in groups of 2-3- students, and it cannot exceed the following number of pages: 14 pages - 1 student; 21 pages - 2 students; 24 pages - 3 students.  

The feeling of being: Week   27 and 28 daily kl. 9-12.45 room CSS 5-0-28 v/ Claudia Carrara-Augustenborg -   Engelsk

Sommerkursus uge 27 og 28 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1.maj 2014


Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Teori og praktisk anvendelse af ACT UDBYDES PÅ BÅDE BA & KA                                                            5 ECTS 

ACT er en evidensbaseret psykoterapi, der er en del af 3. bølge af kognitiv adfærdsterapi. Det vil bl.a. sige, at ACT lægger vægt på relationen til klientens tanker og følelser frem for identifikation og korrektion af klientens tanker og følelser. I stedet for at forsøge at ændre dem fokuserer man i ACT på accept. ACT har seks kerneprocesser nemlig accept, bevidst nærvær, defusion, selvet som kontekst, værdier og engageret handling. De fire første er accept- og mindfulnessorienterede processer, og de to sidste er adfærdsorienterede processer. 

ACT har mange lighedstræk med mindfulness, men adskiller sig særligt ved vægt på værdier og engageret handling. Man søger at klargøre, hvilker værdier man har forstået som konstruktioner, der angiver en retning for ens adfærd. I forlængelse af at afdække værdier ligger fokus på handling, hvor man bevæger sig hen imod værdierne med bevidst nærvær. Det omhandler ikke kun det specifikke mål, men også beslutningen om at tage skridt i overensstemmelse med ens værdier inden for det handlerum, der er muligt.

Overordnet stræber man i ACT efter psykologisk fleksibilitet, som man opnår ved at intervenere i de seks kerneprocesser. Det er en tilstand med en højere grad af handlefrihed særligt i situationer, hvor man oplever svære tanker, følelser eller kropslige fornemmelser. ACT er baseret på Relational Frame Therapy (RFT), der omhandler sprog og kognition. Kurset giver en grundlæggende indføring i funktionel kontekstualistisk teori om sprog og tænkning (RFT), men har hovedvægt på ACT. 

Deltagerne vil bl.a. blive i stand til følgende:

  • Beskrive hvordan oplevelsesorienteret undgåelse kan have en psykopatologisk effekt.
  • Beskrive hvordan sprog har indflydelse på lidelse ved at påvirke vores relation til indre oplevelser.
  • Beskrive hvordan mindfulness er relateret til ACT.
  • Beskrive de væsentlige terapeutiske strategier i ACT.
  • Beskrive de seks ACT-processer og træne disse.
  • Beskrive diagnostik ud fra ACT-modellen og træne dette

Det forventes, at litteraturen anskaffes og læses forud for kurset. Der er fremmødepligt på 75 % med aktiv deltagelse, men undervisningen er baseret på fuld deltagelse. Aktiv deltagelse består i et individuelt eller gruppebaseret oplæg. Det anbefales, at opgavetema og oplæg koordineres, så man får mulighed for at arbejde i dybden og evt. drage fordel af at kunne sparre med sin gruppe. Fx kan fremlæggelsen bestå i en opdigtet case i et ACT-konsistent perspektiv. Den afsluttende opgave kan inddrage en refleksion over casen. I undervisningen indgår desuden øvelser/rollespil. 

Censurform: Interne prøver uden censur.
Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået.
Pensum og pensumomfang: Pensumlitteratur er obligatorisk og på 500 sider.
BA/KA forskel: Niveauforskellen mellem BA og KA-studerende består i, at der gives et spørgsmål mere til KA-studerende ved eksamen.
Afsluttende opgave: Den afsluttende opgave er en bunden opgave, der stilles fra kursets start og skal afleveres onsdag i ugen efter afslutningen af kurset.

Undervisningsdatoer: Uge 29-30 følgende datoer: Man. d. 14.- tor. d.17. inkl. kl. 10.15- 15.00 og man. d. 21.- ons. d. 23. kl. 10.15-15.00.

Acceptance and Commitment   Therapy (ACT) Teori og praktisk anvendelse af ACT : Uge 29 og 30 lokale CSS   35-3-13 v/ Emilie Strøm

Sommerkursus i uge 29-30  – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1.maj 2014

 

Løsningsfokuserede tilgange til anerkendende systemiske samtaler   10 ECTS UDBYDES KUN PÅ KA

Denne sommerskole om løsningsfokuserede samtaler vil blive to intensive arbejdsuger med afsluttende opgave og er til de, der er dedikeret til praktisk og teoretisk at lære at varetage terapeutiske samtaler.

Kurset lærer deltagerne en lang række samtaleteknikker, spørgsmål og greb, refleksioner, positioner og diskussioner, med omdrejningspunkt i den løsningsfokuserede korttidsterapi. Både teoretisk gennem oplæg, diskussioner og pensum samt praktisk gennem masser af øvelser, videoeksempler fra undervisernes praksis og kliniske eksempler, vil vi fremstille, afdække og reflektere en løsnings- og forandringsfokuseret tilgang til terapeutiske samtaler. Kursets to kodeord er: I praksis. I dialog.

Indhold: Vi skal afdække, hvordan et samtaleforløb kortidsterapeutisk når til at sætte klienter i stand til at gøre mere af, hvad der virker i deres liv overfor de problemer de møder. Vi vil følge samtalen som en beskrivelses- og tilblivelsesproces, hvis opbygning sætter os på sporet af mål, undtagelser, styrker og evner samt beskrivelser af forbedring. Vi skal også kontekstualisere disse metoder ved at afdække og spore, hvordan den løsningsfokuserede tradition har taget rejsen fra Milton Ericksons banebrydende utilizations-tilgang over MRI-skolens systemiske, strategiske ideer og Batesons kybernetik, til inspirationen fra Wittgenstein og endelig udviklingen af Steve de Shazers og Insoo Kim Bergs løsningsfokuserede skole.

En nøgle for hele den vifte og bevægelse, samt for det enkelte samtaleforløb, er skiftet fra problemløsning til løsningsfokus, fra strukturalistiske til konstruktionistiske paradigmer og fra fagpersoner som eksperter på levet liv til professionelle som eksperter på forandringsproces. De skift vil vi gøre teoretisk og praktisk tilgængeligt for holdets studerende.

Undervejs vil vi perspektivere tilgangen både i forhold til fransk poststrukturalisme, evidens-debatten og spørgsmålet om monitorering af forandring. Vi skal lægge vejen forbi andre terapeutiske retninger og skoler, buddhisme og common sense, ligesom vi skal berøre anvendelsen af en løsningsfokuseret metodik i supervision.

Underviserne: Vi arbejder begge med terapeutiske samtaler i vores hverdag, hvor vi orienterer os efter løsningsfokuserede ideer; samtidig er vi helt pragmatiske: Samtaler skal virke, det er derfor vi har dem, og det at vi er til hjælp er øverste kontekst – det er det fokus vil vi gerne give videre sammen med vores erfaringer om hvordan samtaler bliver løsningsfokuserede.

Deltagerne: Du skal ikke tage dette kursus hvis du er en pivskid og ikke gider arbejde i de to uger, heller ikke hvis du kun vil nørde teori, eller omvendt, hvis du ikke vil forholde dig til begreber og teori. Vi kommer til at arbejde intensivt. Til gengæld behøver du ikke komme med nogensomhelst andre forkundskaber eller erfaringer med samtaler.

Vores erfaringer og de tilbagemeldinger vi har fået fra tidligere år med sommerskolen, er at studerende kommer ud med konkrete færdigheder til og et langt klarere billede af sig selv i terapeutiske samtaler - eller i det hele taget samtaler om forandring – og at det intensive forløb booster læringen.

Eksamen: Kurset består af 

  1. Fire hele      undervisningsdage og to halve (med krav om min. 75% fremmøde),
  2. To      obligatoriske møder i studiegruppe, der varetages på egen hånd,
  3. 1000 siders      pensum som forudsættes læst før eller under kurset,
  4. Bunden      skriftlig ugeopgave, opgaven udleveres ved kursus afslutning og skal      afleveres onsdag efter kursets afslutning.

Datoer for undervisning: Uge 32: 4. (9-16) og 6. (9-16) og 8. (9-12)
Uge 33: 11. (9-16) og 13. (9-16) og 15. (9-12)

Løsningsfokuserede   tilgange til anerkendende systemiske samtaler: Uge 32 og 33 lokale CSS 2-1-24 v/ Jacob A. Cornett & Morten Halberg  

Sommerkursus uge 32 og 33  – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1.maj 2014

 

Krop og psyke                                                                                               10 ECTS UDBYDES PÅ BÅDE BA & KA 

Undervisningen fokuserer på forholdet mellem krop og psyke og kroppens betydning for psyke, bevidsthed og oplevelsescentrum. Undervisningsforløbet vil belyse og diskutere begreber og teorier, som beskæftiger sig med det psyko-fysiske problem, og hvordan krop og psyke kan konceptualiseres. Det teoretiske grundlag for emne og valgfag udfoldes især inden for en fænomenologisk og psykoanalytisk ramme. Dette indebærer en teoretisering og begrebsliggørelse af det, der ligger mellem det bevidste oplevelsescentrum og den fysiologiske krop.  Alle er enige om at kroppen spiller en afgørende rolle fra spæd og i barndom, men hvor befinder kroppen sig i den "voksne" udgave, dvs. hvilken betydning har kroppens biologiske og psykiske udvikling i ontogenesen for individet såvel fra begyndelse som senere. Ydermere vil undervisningen fokusere på dels, hvilken betydning kroppen og fysisk aktivitet har og spiller i behandling og terapi (depression, skizofreni, angst, stress etc.). Forløbet vil undervejs inddrage refleksioner og selvrefleksioner over kroppens, bevægelsens og aktivitetens betydning for psyke, oplevelse og bevidsthed, og hvilken betydning kroppen (som subjekt) kan tænkes at spille for rehabilitering / udvikling.

Eksamensbestemmelser:

Prøveform: 75 % fremmøde samt fri skriftlig hjemmeopgave.
Censurform: Intern prøve uden censur.
Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået.

Der er samme krav til sidetal og pensum for både BA og KA, dog vil bedømmelsen bestået for BA's vedkommende kunne indeholde flere mangler for at opnå bestået sammenlignet med KA

Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaven kan skrives i gruppe med op til 3 deltagere. Omfang: Omfanget af opgaven er på max 14 sider ved 1 studerende, max 21 sider ved 2 studerende og max 24 sider ved 3 studerende. Pensum er på 1000 sider til dels obligatorisk, idet 200 sider heraf kan udskiftes med selvvalgt litteratur efter aftale med lærer. 

Undervisning foregår i uge 32+33. Uge 32: Mandag, onsdag og fredag 10-16 og uge 33: Mandag 10-15 og onsdag 10-15. Opgaven afleveres onsdag efter kursusafslutning.

Krop og psyke:. Uge 32 og 33 lokale CSS 2-1-18 v/ Jim Toft

Sommerkursus uge 32 og 33– Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1.maj 2014      


 

Nyuddannet psykolog: Udfordringer i det terapeutiske arbejde             5 ECTS 
UDBYDES PÅ BÅDE BA & KA

Dette sommerkursus sætter fokus på, hvordan nyuddannede psykologer påvirkes af det terapeutiske arbejde. Hvordan reagerer den enkelte psykolog følelsesmæssigt i terapien på at indleve sig i sorg, depression, angst og håbløshed? Og hvordan påvirker det på lang sigt psykologers private, personlige og professionelle liv at være i kontakt med de mest smertefulde sider af menneskelivet?

Der er i dag en udbredt forestilling om, at psykologer er teknikere, der kan fikse mennesker hurtigt og effektivt uden at blive påvirket af det. Dog peger eksisterende forskning på, at psykologer ikke er usårlige, og at særligt nyuddannede psykologer oplever angst, desillusion og overinvolvering i forbindelse med arbejdet. Måden, hvorpå arbejdets udfordringer håndteres af den nyuddannede psykolog, har en afgørende betydning for psykologens faglige og personlige udvikling, herunder risikoen for udbrændthed, stress, angst og depression.

Formålet med kurset er at bringe deltagerne tættere på, hvad det vil sige at være klinisk psykolog i praksis, med fokus på det terapeutiske arbejdes udfordringer, samt hvordan vi som psykologer kan passe på os selv i det terapeutiske arbejde. Vi vil på kurset ikke mindst beskæftige os med, hvilke overordnede forhold der kan skabe bedre grobund for psykologers arbejdsglæde og professionelle udfoldelse.

Undervisningen vil bestå af en vekslen mellem teoretiske oplæg, diskussion og praksisforberedende arbejde, og der vil være bidrag fra gæster udefra, heriblandt lektor og ph.d. Jan Nielsen, der vil tale om supervision af novicepsykologer, psykolog Søren Balling, der har arbejdet med psykologers håndtering af arbejdets udfordringer i bl.a. Kræftens Bekæmpelse og en tidligere praktikant, der vil give sine erfaringer videre.

Den obligatoriske kursuslitteratur er på 500 sider, som forventes anskaffet forud for kursusstart. Der er 75 % mødepligt med aktiv deltagelse, men de studerende forventes at deltage i al undervisning. I løbet af kurset vælger den studerende et tema, som der udformes en præsentation af, gerne i grupper. Derudover udfærdiges en individuel 6-siders rapport om temaet for BA-studerende og 10-siders for KA-studerende, der afleveres senest d. 20. august. Der lægges vægt på, at både præsentation og opgave er praksisforberedende, fx kan fremlæggelsen være en case, der udarbejdes i gruppen og fremlægges i plenum. Den individuelle rapport vil fungere som en refleksion over casen.

Undervisningsdage: Uge 32: 4/8; 5/8; 6/8 og 7/8 og uge 33: 11/8, 14/8 og 15/8.
Alle dage fra kl. 8:00 til 12:00.

Nyuddannet psykolog: Uge 32 og 33   lokale CSS 2-1-42 v/Maja Lindemann Sørensen

Sommerkursus uge 32 og 33 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1.maj 2014 

 

Parforholdets Psykologi                                                                              10 ECTS UDBYDES KUN PÅ KA

Forløbet placerer sig med sit fokus på parforholdet inden for rammerne af det relationelle paradigme. Det er især intersubjektiviteten, det dialogiske og forbundetheden som livets ontologisk forudsætning, der vi inspirere forløbet.

Det moderne liv har uden tvivl skabt nye rammer omkring parforholdet og mange oplever det som en udfordring at få kærlighedslivet til at fungere og udvikle sig efterhånden som relationen bevæger sig fra forelskelsens første beruselse, til en mere etableret hverdag hvor gensidigt ansvar og forpligtelser trænger sig på. Alt imens Skilsmissestatistikkerne bekræfter at det ikke er let, vidner den uendelige strøm af kærlighedsfilm og –sange, om at parforholdet ikke blot ligger os alle på sinde, det er også i parrelationen vi investerer de dybeste håb og drømme og det er her nogle af de stærkeste følelser kommer til udtryk.

For at få indsigt i det moderne parforholds vilkår og udfordringer vil vi placere parforholdet i en sociokulturel og historisk kontekst. Vi vil fordybe forståelsen af parrelationens dynamikker via et udviklingsperspektiv hvor vi udfolder en tilsyneladende almen cyklus fra den mere irrationelle forelskelse, henover den ligeså irrationelle magtkamp til det modne kærlighedsforhold (en potentiel mulighed).

Vi vil desuden belyse parforholdet i et narrativt konstruktivistisk, et psykodynamisk, et tilknytningsteoretisk og et neuroaffektivt perspektiv. I disse perspektiver vil vi arbejde med temaer som: fastlåste mønstre, vrede, jalousi, sexualitet; samt parforholdstraumer som: svigt, vold, og utroskab.

Kursets ambition er at sætte de teoretiske indfalsvinkler i relation til parterapeutisk praksis, for her igennem at indkredse de mest effektive metoder og interventioner. Herunder vil vi reflektere og diskutere terapeutens udfordringer, rolle og primære opgaver i det komplekse, følelsesmættede parterapeutiske rum.

Formmæssigt vil forløbet være tilrettelagt som vekslen mellem oplæg, debat, illustrative øvelser, og filmklip. Sideløbende arbejdes der i dybden med et selvvalgt emne indenfor den overordnede ramme, der munder ud i en skriftlig opgav på max. 14 sider. Et ledeprincip for modulet vil være at gennemføre det i en eksemplarisk dialogisk ånd.

Der er tale om et intensivt undervisningsforløb, og det må forventes, at litteraturen/den obligatoriske litteratur anskaffes og læses forud for kursusstart. 

Ved kursets begyndelse skal den studerende vælge et opgavetema og senest 4. undervisningsgang skal der foreligge en godkendt problemformulering, som danner udgangspunkt for den individuelle opgave på max. 14 sider. Intern censur på opgaven.

Den obligatoriske kursuslitteratur er på 1000 sider (hertil kommer 200 siders selvvalgt litteratur). Der er 75 % mødepligt med aktiv deltagelse, men de studerende forventes at deltage i al undervisning. Aktiv deltagelse består I et gruppebaseret oplæg. Det anbefales at oplæg og opgavetema koordineres så man både får mulighed for at arbejde I dybden med sit tema samt drage fordel af at kunne sparre med sin gruppe

Undervisningsdage: Uge 33 (11.,12.,13. og 14. august) Uge 34 (19. og 20. August).
Alle dage fra kl. 8:00 til 12:00.

Parforholdets Psykologi: Uge 33   lokale CSS 2-2-36 og uge 34 lokale CSS 7-0-08 v/John Mortensen

Sommerkursus i uge 33 og 34  – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1.maj 2014

 

Elementær Statistik                                                                                        5 ECTS UDBYDES PÅ BÅDE BA OG KA

Kurset beskæftiger sig med statiske analyser af kvantitative forskningsdata. Fokus vil være på ’inferentiel’ statistik (f.eks. hypotesetestning og statistisk signifikans). Der forudsættes derfor kendskab til deskriptive statistiske begreber såsom middelværdi og standard afvigelse samt kendskab til normalfordelingen. Specifikt vil der på kurset blive gennemgået t-tests, ensidet og flersidet variansanalyse (ANOVA), korrelation og regression samt logistisk regression og variansanalyse med kovariat (ANCOVA). De studerende vil blive introduceret til den statistiske computerpakke SPSS med henblik på at udføre de statistiske analyser. Det forventes at de studerende selv medbringer computer til anvendelse i undervisningen.

Efter kurset skal den studerende have et overblik over hvornår en given statistisk analysemetode kan/bør anvendes, hvordan den udføres og hvordan resultaterne skal fortolkes. Derudover forventes det at den studerende kan redegøre for videnskabelige artikler inden for psykologi hvor de overfornævnte statistiske metoder er blevet anvendt.

Eksamensbestemmelser:
Prøveform: 75 % fremmøde, Løbende opgaveudarbejdelse. Bunden hjemmeopgave, der afleveres onsdag i ugen efter.
BA/KA forskel: Der gives et spørgsmål mere til KA-studerende ved eksamen.
Censurform: Intern prøve uden censur.
Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået..
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Max 8 sider.
Pensum: 200 siders obligatorisk litteratur.

Elementær Statistik: Uge 34,   alle dage 9-15 lokale CSS 7-0-40 Anders Petersen

Holdundervisning uge 34 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1.maj 2014

 

Fagelement 361 - Professionel psykologisk færdighedstræning            2,5 ECTS

Kun for studerende indskrevet på kandidatuddannelsen på Psykologi 

Undervisningen giver deltagerne et praktisk og (i mindre grad) et teoretisk indblik i både psykolog- og klientroller samt mulighed for gennem udførelse af øvelser og rollespil med efterfølgende procesanalyse at forholde sig til relationen mellem fag, professionsrolle og personlig stil. Professionel psykologisk færdighedstræning er en basal psykologisk funktion, hvad enten det drejer sig om undersøgelse, behandling konsultation, formidling eller forskning, og hvad enten psykologen arbejder på individ, gruppe eller organisationsniveau.
Derfor er det første krav kandidaten møder ved ansættelse at kunne foretage en personlig professionel samtale.

Det tilrådes at, anskaffe kompendiet, som kan købes i Akademisk boghandel, og læse dette inden ugekurset starter. 

Hold 1:

Man-fre

9-15

Uge 27

lokale

CSS 7-0-08

/

Tina Louv

Hold 2:

Man-fre

9-15

Uge 30

lokale

CSS 7-0-08

/

Ida Oxvig

Hold 3:

Man-fre

9-15

uge 32

lokale

CSS 7-0-06

/

John Mortensen

Hold 4:

Man-fre

9-15

Uge 33

lokale

CSS 7-0-06

/

Tina Louv

Hold 5:

Man-fre

9-15

uge 34

lokale

CSS 7-0-06

/

Tonny Reimers

Hold 6:

Man-fre

9-15

uge 35

lokale

CSS 7-0-06

/

Tina Louv

Sommerkursus – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1.maj 2014

Developmental processes within the cultural life course                          10 ECTS
MA and PhD course 

Prof. Tania Zittoun, Jaan Valsiner, Tatsuya Sato, Brady Wagoner & associate prof. Pernille Hviid 

This summer-school introduces Life Course perspectives as theoretical and methodological frames for approaching various psychological and social phenomena. Life Course studies are not restricted to a special kind of research design, but considered as a perspective which explores a given phenomenon in its course and context of living, emphasizing culture as the mediating link between the transformation of societies and individuals. 

 PhD and MA students are encouraged to explore these perspectives – their strengths and weaknesses - by applying them on their own work. The Summer-school entails a pre-, present- and post-phase. 

The course entails a preparation phase of reading literature and making an abstract (guidelines added), a 5 day course and a post phase where papers / reports are finalized.  Papers, lectures, discussions and field trips center around three perspectives and their interrelations: A) Developmental processes B) Life course C) Culture 

Program for the summer-school meeting, 25 – 29 of August: 

Monday 25.8. , 13.00 – 17.00
Professor Jaan Valsiner.
Seminar: Weaving the abstracts together. How do they potentially complement each other? Differences and themes alike.

Tuesday 26.8, 9.00 – 17.00
Professor Tania Zittoun
Seminar /session: The emphasis will be on the dynamics of meaning making in the life-course.

Wednesday, 27.8., 9.00 – 17.00
Assistant Professor, Pernille Hviid
Seminar: Will focus on temporality and developmental processes.

Thursday, 28.8., 9.00 – 17.00
Professor Jaan Valsiner and Professor Brady Wagoner
Seminar:  Processes of meaning-making in trans-generational relations as analyzable through the scheme of self-regulation through sign hierarchies: Construction of social contexts across the life-course. 

Friday 29.8., 9.00-17.00
Professor Tatsuya Sato
Seminar:  Trajectory Equifinality Models. Methodological considerations.

For a more detailed description including practical information press here.

Developmental processes within the cultural life course: Week 35

lokale CSS 7-0-34 v/Prof. Tania Zittoun, Jaan Valsiner, Tatsuya Sato, Brady Wagoner & associate prof. Pernille Hviid

Sommerkursus i uge 35  – Elektronisk tilmelding for kandidatstuderende via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. april - 1.maj 2014