Hvad er spillerum – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for psykologi > SPILLERUM > Hvad er spillerum

Hvad er SPILLERUM?

8. september 2011

SPILLERUM er et undervisningsmateriale, som skal støtte børn og unge i at skelne mellem forskellige følelser, udvikle deres empati, genkende egne og andres grænser i forskellige situationer og udtrykke sig i relationer til andre. SPILLERUM kan bruges fleksibelt i forhold til forskellige børn og unges forskellige behov og muligheder, og den voksnes rolle i samspillet med barnet kan også variere.

Katrine Zeuthen

SPILLERUM er udviklet af autoriseret psykolog og ph.d. Katrine Zeuthen i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Servicestyrelsen og finansieret med kr. 7.8 mio. af Socialministeriets satspuljemidler, som et led i anbringelsesreformens udformning. Materialet er testet i tre forskellige pilotudgaver i samarbejde med næsten 200 børn fra forskellige institutioner i Danmark og deres pædagoger eller lærere i perioden efteråret 2009 til foråret 2011. SPILLERUM er derved blevet kvalificeret som undervisningsmateriale ved hjælp af både kvalitative og kvantitative undersøgelser, hvor forskellige anvendelsesformer er blevet gennemført, observeret, registreret og analyseret. Dette er blevet suppleret med interviews af de deltagende børn og voksne. SPILLERUM er således blevet afprøvet og udviklet i dialog med de mange aldersgrupper og målgrupper af børn, som materialet henvender sig til og i samarbejde med de professionelle voksne, der arbejder med børnene.

Et pædagogisk og forebyggende samtale-redskab

SPILLERUM er et samtaleredskab for børn og unge baseret på billeder. Billederne viser forskellige hverdagssituationer, der udspiller sig omkring emnerne lyst, aktivitet, frivillighed, fantasi og omsorg. Overordnet handler SPILLERUM om at skelne mellem sig selv og den anden: Hvordan skelner man mellem sine egne behov og andres behov, hvordan viser man det, man mærker, og hvordan kommer andres følelser til udtryk? Hvad betyder det at kunne skelne mellem kærlighed og krænkelse og hvorfor kan det nogle gange være svært?

Hvordan får vores møde med verden betydning i vores relationer også på det helt grundlæggende kropslige niveau? Hvilken betydning giver vi det, vi smager, mærker, ser og hører? Hvor går grænsen mellem os selv og den anden, hvor mødes vi, og hvor er vi adskilte? Kan andres grænser være anderledes end vores egne, og hvordan finder vi ud af at være sammen alligevel? SPILLERUM handler derved også om barnets og den unges seksualitet, fordi seksualitet i denne sammenhæng forstås og beskrives som den psykologiske betydning, vi giver kroppens behov og tilfredsstillelse i vores relationer med andre.

SPILLERUM er på én gang et forebyggende og pædagogisk undervisningsmateriale, hvor der gennem en struktureret pædagogisk dialog tages problemer op omkring grænsesætning i form af emnerne lyst, aktivitet, frivillighed, fantasi og omsorg. Ved pædagogisk at sikre at børn og unge selv kan blive i stand til at opretholde grænser, har materialet med sin indirekte tilgang til specifikke problemstillinger forbyggende karakter. Formålet med SPILLERUM er således at hjælpe børn og unge med at udvikle og kende deres egne grænser og lære dem meningsfuldt at give udtryk for disse grænser i relationer til andre samt at forstå og respektere andres grænser.

Kurser i anvendelsen af SPILLERUM

Fra efteråret 2011 vil kurserne SAMSPIL blive afholdt vedrørende materialets anvendelsesmuligheder. Disse kurser er landsdækkende og henvender sig til fagpersonale fra døgninstitutioner såvel som dagtilbud samt til plejeforældre. På kurserne blive man indført i materialets baggrund samt metode, og man vil efter endt kursus modtage et eksemplar af SPILLERUM til brug i ens arbejde.

Fleksible anvendelsesmuligheder

SPILLERUM kan anvendes på forskellige måder indrettet efter hvilke børn og unge, der skal være med. Materialet henvender sig til børn mellem 3-14 år og til mange forskellige grupper af børn - lige fra børn der går i almindelige dagtilbud til børn, der af forskellige årsager går i specialtilbud eller er anbragt udenfor hjemmet enten på døgninstitution eller i plejefamilie.
Materialet er relevant for denne mangfoldige gruppe, idet SPILLERUM er et dialogåbnende redskab mellem barn og voksen uanset barnets alder, baggrund og vilkår. SPILLERUM kan derfor være en hjælp til at tage alt fra dagligdags til svære og endog tabubelagte emner op til overfladen. Yderligere giver det de voksne større indsigt i børnenes indre verden og deres forståelse af sig selv i relation til andre. Derudover kan materialet støtte en allerede igangsat udviklingsproces i barnet vedrørende følelser, empati, grænser og seksualitet. Materialet kan justeres i forhold til det enkelte barn, og spørgsmålene kan suppleres med hverdagsnære eksempler fra barnets eget liv.

SPILLERUM består af tre æsker med billedbrikker i. Æskerne kaldes Small, Medium og Large og er bygget ens op, men de henvender sig til forskellige aldre og udviklingsniveauer. På den måde kan børn med forskellige aldre og med forskellige fysiske eller psykiske problemstillinger være med. SPILLERUM er blevet udviklet som et forebyggende tiltag, der skal styrke børn og unge i at navigere udenom fysiske, psykiske, verbale og seksuelle grænseoverskridelser. Dette gøres ved at styrke barnet og den unge i at kende forskellige følelser hos sig selv samt genkende følelser hos andre. Det forgår på det specifikke udviklingsmæssige niveau, det enkelte barn er i stand til at udtrykke sig på, og i en relationel kontekst, der er tilpasset barnets indlæringspotentiale og udvikling. Derfor er det vigtigt, at det er en voksen, der kender barnet godt, og som barnet er tryg ved, der bruger materialet sammen med barnet.

I SPILLERUM gælder det om at tænke over forskellige situationer, som de fleste børn og unge befinder sig i, enten dagligt eller engang imellem. SPILLERUM fokuserer på ambivalente situationer, hvor tvivlen kan melde sig, og hvor børn og unge prøver egne og andres grænser af for efterfølgende at udvikle relevante grænser i deres relationer til andre. Man reflekterer over og sætter ord på egne og andres behov i håbet om, at samtalen skaber en bevidsthed, der styrker grænsesætning.

Katrine Zeuthen kan kontaktes på katrine.zeuthen@psy.ku.dk, såfremt yderligere information om SPILLERUM ønskes.